Gatas stemme

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Gatejuristen gir gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Vi møter en utsatt gruppe mennesker med sammensatte problemer, hvor mange har store utfordringer knyttet til grunnleggende rettigheter og behov, særlig gjelder det bosituasjon, helse og økonomi. Gatejuristen er det eneste tilbudet som spesifikt gir rettshjelp til mennesker med rusutfordringer, noe som gir oss en unik kunnskap om utfordringene denne gruppen møter. Hovedmålsettingen med prosjektet er å bruke Gatejuristens kunnskapsgrunnlag nasjonalt til rettspolitisk påvirkning. Ved å dokumentere rettighetsutfordringer for målgruppen lokalt og nasjonalt, og kunne formidle våre erfaringer til beslutningstakere, håper vi å kunne bedre levekårene for gruppen. Konkret ønsker vi derfor å utarbeide en rapport som beskriver de rettighetsutfordringene vi ser på tvers av våre landsdekkende kontorer, og deretter bruke rapporten aktivt til rettspolitisk påvirkning. Første del av prosjektet vil bestå av innhenting av anonym statistikk og erfaringer fra de ulike kontorene når det kommer til rettighetsutfordringer for målgruppen innen helse, velferd og levekår. Vi vil gjennomgå de ulike kontorenes statistikker fra de siste fem årene for å avgjøre hvilke områder vi skal gå mer i dybden på, eksempelvis bolig, helse eller sosiale rettigheter. Tema vil velges ut fra funn i statistikken, men også basert på om det er pågående politisk arbeid med lovendringer som berører klientgruppen. Ettersom vi tar inn en stor mengde saker, har vi også mulighet til å kartlegge nye rettighetsutfordringer underveis – eksempelvis hvor mange av våre klienter som har individuell plan – et verktøy for oppfølging av langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Dette kan skje gjennom enkeltspørsmål under saksmottak. Parallelt med at vi samler inn statistikk og erfaringer vil man som en del av prosjektet utvikle metodikk for hvordan vi kan produsere gode kunnskapsgrunnlag på tvers av kontorer også i fremtiden. Erfaringene man gjør seg underveis med innhenting av kvantitative data og kvalitative intervjuer vil være sentrale i metodeutviklingen. Andre del av prosjektet vil handle om å synliggjøre funnene og bruke dem til politisk påvirkning for å bedre levekårene for mennesker med utfordringer knyttet til rus. Dette kan skje i form av artikkel- og kronikkskriving, deltagelse i debatter, politikermøter etc. Å få endret på det vi mener er urett vil naturligvis være viktig på individnivå, men det vil også kunne ha stor samfunnsøkonomisk betydning. Prosjektet vil således være et bidrag til at en sårbar gruppe får sine interesser løftet frem og at politiske beslutningstagere får et mer velinformert beslutningsgrunnlag. Effekten av prosjektet vil være at vi får utviklet og etablert metodikk for å systematisere kunnskap og erfaringer på tvers av våre kontorer. Dette vil igjen gjøre oss bedre rustet til å avdekke ulikheter og utenforskap, og jobbe effektivt rettspolitisk både nå og i fremtiden.

Prosjektleder

Jørgen Markus Jørgensen

Detaljer
Program
Utvikling (2023)
Prosjektnavn
Gatas stemme
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2024: kr 750 000, 2025: kr 750 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2025
Status
Under gjennomføring