Geriatri ved strålebehandling hos eldre

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

De fleste som får kreft er over 65 år, og antall eldre med kreft vil øke sterkt de nærmeste årene fordi levealderen øker. Eldre kreftpasienter har ofte også andre sykdommer og bruker mange medisiner. Noen har sviktende funksjon i dagliglivet eller sliter med depresjon eller mental svikt. Strålebehandling brukes for å kurere kreftsykdom eller lindre symptomer, men gir bivirkninger. Eldre er mest utsatt og mange tåler strålebehandling dårlig. Selv om behandlingen har god effekt på kreftsykdommen, kan pasientene få dårlig livskvalitet og funksjon, både under strålebehandling og etterpå. En geriatrisk vurdering (GV) der fysisk og mental helse og funksjon blir vurdert, kan avdekke tilstander som trenger behandling og områder der forebyggende tiltak kan hindre forverring. I samarbeid med 41 kommuner avslutter Sykehuset Innlandet (SI) straks en studie der 300 pasienter i strålebehandling har blitt vurdert med GV, og helsepersonell er intervjuet for å få mer kunnskap om pasientene. Resultatene er snart klare. I tillegg vil pasientintervjuer bli gjennomført tidlig høst 2018. Med utgangpunkt i kunnskap fra disse studiene, utarbeider vi en tverrfaglig og persontilpasset behandling, basert på GV, der spesialist- og primærhelsetjenesten samarbeider tett. Foreløpige resultater fra de gjennomførte studiene indikerer at tilpasset trening, hjelp med ernæring, psykologisk støtte, mer aktiv symptomlindring og oppfølging fra en koordinerende kommunal sykepleier er aktuelle tiltak. Denne behandlingen vil vi teste i en pilotstudie som blir gjennomført som et samarbeid mellom St Olavs hospital, Trondheim kommune, SI og et utvalg av 41 samarbeidende kommuner i Hedmark og Oppland. Totalt 140 pasienter vil bli inkludert. Studien vil ha et clusterrandomisert design der totalt 30 kommuner og bydeler (Trondheim) ved loddtrekning enten skal gi sine pasienter den nye intervensjonen eller vanlig behandling (kontroller). Pasientene blir vurdert for behandling når de skal starte strålebehandling. Behandlingen vil fortsette gjennom strålebehandlingen og avsluttes 8 uker i etterkant. Vi vil analysere resultatene for å se hvordan studien lot seg gjennomføre på pasient – og organisatorisk nivå, og hvilke gevinster behandlingen gir på livskvalitet, dagliglivets funksjoner og mobilitet. Videre vil vi undersøke bruken av helsetjenester og kostnader. Vi søker her om midler til en PhD som skal delta i gjennomføring av studien og analyse av resultatene, samt driftsmidler for å teste pasientene. Hovedhensikten med studien er å få kunnskap som i neste omgang vil bli brukt til å gjennomføre en stor kontrollert multisenterstudie der flere sykehus, kommuner og pasienter deltar. En slik studie vil kunne gi endelig svar på om en behandlingsmodell som er skissert her, gir bedre livskvalitet og funksjon og er kostnadseffektiv. Men denne pilotstudien vil også umiddelbart gi oss økt kunnskap som kan bedre behandlingen for kreftpasienter.

Prosjektleder

Inga Marie Røyset

Hovedveileder

Ingvild Saltvedt

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Geriatri ved strålebehandling hos eldre
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2019: kr 780 000, 2020: kr 805 000, 2021: kr 827 000
Startdato
31.03.2019
Sluttdato
09.08.2024
Status
Under gjennomføring