God ernæring i eldresentrene

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Med dette prosjektet ønsker Nasjonalforeningen for folkehelsen å bedre det faglige nivået på ernæringstilbudet i 20 eldresentre. Eldresentre er lavterskeltiltak; de er svært lavt bemannet fordi driften i stor grad skal baseres på frivillig innsats. 18 av sentrene har kjøkken med ansatt husholdsstyrer, de fleste av dem med liten fagkompetanse. Forskning viser at mange eldre er feil- og underernærte.

Vi ønsker at eldresentrene våre skal ha større fokus på eldres ernæring; vi vil bedre eldres ernæring ved å gi dem økt kunnskap om riktig ernæring, ved å tilby riktig og fristende mat og ikke minst øke eldres matlyst. Vi ønsker derfor at de kjøkkenansvarlige i våre eldresentre skal få et år med kurs og opplæring i eldres spesielle ernæringssituasjon.

Når det regner på presten drypper det på klokkeren. På lik linje ønsker vi at bedre kunnskap hos de kjøkkenansvarlige også skal gis videre til de frivillige hjelperne i kjøkken og kafeteria, og at brukerne av eldresentret skal få et mye bedre ernæringstilbud. Vi planlegger også at eldresentrene tar opp ulike ernæringstema på sine møter, inspirerer matlysten og deler ut ernæringstips til eldre som benytter sentrene. Samtidig må ernæringstilbudet tydeliggjøres bedre overfor hjemmetjenesten i eldresenterets nærområde. Bedre ernæring vil gi bedre helse til svært mange eldre.

Et godt sammensatt kosthold legger grunnlaget for at kroppen holdes ved like og motvirker at man blir trøtt og uopplagt. Mange eldre spiser for lite mat, og feil mat. Mange mangler motivasjon og lyst til å spise. Årsaker kan være manglende smak og sultfølelse, problemer med innkjøp, manglende kunnskap, depresjon og mangel på noen å spise sammen med. Slike problemer fører til at eldre blir underernærte og mer mottakelige for sykdom. Bedret matlyst og mer matinntak hos eldre vil føre til bedre helse, mindre sykdom og færre sykehusinnleggelser. Det gjelder derfor å stimulere matinntaket, og gi mer kunnskap om hvor stor helsegevinst et riktig kosthold gir. En studie fra Universitetet i Montreal viser at når eldre spiser sammen, spiser de merkbart mer mat enn om de spiser alene. Og, dess hyggeligere de har det, dess mer spiser de. Eldresentret har store muligheter til gjøre måltidene både hyggelige, fristende og gode. Mat er forbundet med fellesskap og hygge, men for mange aleneboende eldre er maten et ork. Vi tror at økt kunnskap hos kjøkkenpersonalet og økt fokus på ernæring i eldresentrene kan gi stor gevinst.
Målet med opplæring av eldresentrenes kjøkkenpersonale er å bidra til at eldre i ernæringsmessig risiko får et sunnere kosthold og en bedre helse. Eldre som har særlig risiko for underernæring er personer med demens og psykiske lidelser, enslige, funksjonshemmede, og pasienter med kroniske lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose, hjerte- og lungesykdom. Sykdom er altså den viktigste årsaken til underernæring, men manglende kunnskap, interesse og oppmerksomhet blant helsepersonell om ernæringsstatus og -behov er en betydelig medvirkende faktor til at ernæringsstatusen blant eldre forringes.
Eldresentrene er laveste nivå innen tjenester for eldre. Tilrettelagte tiltak rettet mot feil- og underernæring i lavt og billig tjenestenivå vil kunne gi gode helsegevinster og redusere behovet for dyrere og mer omfattende tjenester. Når man samles rundt bordet, handler det både om å spise og drikke, men også om å snakke sammen og være en del av et sosialt fellesskap. Vi ønsker derfor å gjøre en innsats for at både ledere, kjøkkenansatte og frivillige skal satse mer på å gjøre måltidene både sunne og hyggelige. Vi vil informere hjemmetjenesten bedre om ernæringstilbudene, slik at eldre med dårlig ernæring som de møter kan få konkrete tilbud. Vi vil også utveksle erfaringer, slik at gode ideer kan komme andre til gode. Vi søker om en prosjektleder i 50 % stilling for å lede denne oppjusteringen av ernæringstilbudet i 20 av våre eldresentre.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0404.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn:
Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsket ved dette prosjektet å bedre det faglige nivået på ernæringstilbudet i noen utvalgte seniorsentre for så å bidra til at eldre i ernæringsmessig risiko får et sunnere kosthold og en bedre helse. Mange eldre spiser for lite og feil. Flere studier og observasjoner viser at når eldre spiser sammen, spiser de merkbart mer mat enn om de spiser alene. Her har seniorsentrene en viktig funksjon.
Målsetting:
Den overordnete målsettingen var at Nasjonalforeningens seniorsentre skulle få mer kunnskap om ernæring og eldre, og inspirasjon til å bedre nivået på ernæringstilbudet i sine kafeteriaer.
Gjennomføring:
Alle seniorsentre som ble valgt til å være med deltok på et kurs, som fikk navnet “Mat å være stolt av” og/eller fått utdelt relevant forskning og kunnskapsdokumenter om ernæring og eldre. Alle har også fått utlevert vårt kokebok/oppskriftshefte, som ble laget underveis i prosjektet, med retter tilpasset alle eldre, og med spesielt tilrettelagte menyer for de med spesielle behov.
Resultat:
Alle Nasjonalforeningens utvalgte seniorsentre har gjennom dette prosjektet fått ny kunnskap og inspirasjon til å bedre nivået på ernæringstilbudet i sine kafeteriaer. Bedre ernæring vil gi bedre helse til svært mange eldre.
Oppsummering:
Eldresentre er lavterskeltiltak; de er svært lavt bemannet fordi driften i stor grad skal baseres på frivillig innsats. De fleste av sentrene har kjøkken med ansatt husholdsstyrer, noen med liten fagkompetanse. Under og nå etter prosjektet har våre seniorsentre større fokus på eldres ernæring; sentrene er med på å bedre eldres ernæring ved å gi dem økt kunnskap om riktig ernæring. Dette gjøres ved blant annet å tilby riktig og fristende mat i kafeteriaen og ikke minst øke de eldres matlyst. Ny kunnskap om blant annet faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, aldring og ernæring og konkrete tips om retter som egner seg å lage på seniorsentrene og som er med på å gi eldre et sunnere kosthold gir alle som arbeider på sentrene et ekstra verktøy i jobben de utfører hver eneste dag for de eldre i sin bydel.

Prosjektleder/forsker

Gry Håvi

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
God ernæring i eldresentrene
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2010: kr 432 000
Startdato
31.08.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet