God kommunikasjon og innvandrerhelse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Likeverdige helsetjenester er en sentral, men uoppnådd, målsetning i det norske helsevesenet. Særlig noen grupper av innvandrerpasienter kommer dårlig ut. Erfaring og forskning viser at en stor del av utfordringene gjelder problemer i kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell. Det er også noen spesielle utfordringer knyttet til smittsomme sykdommer som rammer enkelte innvandrergrupper mer enn norskfødte, og er forbundet med svært mye frykt, blant både pasienter og helsepersonell. Frykt bidrar til å hindre at personer søker helsehjelp, og å gjøre kvaliteten på helsetjenester dårligere.

Målsetting

Å utvikle et e-læringskurs for opplæring i god, tillitsskapende og forståelig kommunikasjon mellom helsepersonell og innvandrerpasienter. Hensikten er at innvandrerpasienter får økt tillit til helsevesenet, bedre oppfølging og lettere oppsøker helsetjenester ved behov.

Målgruppe

Primærmålgruppen er innvandrerpasienter. For å nå denne gruppen vil kurset rette seg mot helsepersonell som tilbyr helsetjenester til målgruppen.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Oppbyggingen og deler av innholdet i kurset vil baseres på et kurskonsept vi selv har utviklet og sett resultater av gjennom flere år. Kursinnholdet vil bli tilpasset behovene til de to målgruppene for dette prosjektet. Vi vil starte med å etablere en prosjektgruppe med kompetanse på tverrkulturell helsekommunikasjon, innvandrerhelse, brukermedvirkning og utvikling av e-læringskurs. For å belyse målgruppenes behov og utfordringer vil prosjektgruppen utarbeide kartleggingsverktøy og deretter involvere referansegrupper – en med helsepersonell og en med innvandrerpasienter. Referansegruppene vil delta særlig aktivt i den tidlige fasen av prosjektet, da kursets innhold og form utvikles, og involveres i valg av virkemidler og i pre-testing av kurset. For å oppnå god læringseffekt vil kurset omfatte et variert utvalg av virkemidler/metoder, som teoretisk fagstoff om helsekommunikasjon, pasienthistorier, illustrasjoner, refleksjonsoppgaver og praktiske oppgaver som dilemmatrening og simuleringer. Pre-testingen vil også inkludere helsepersonell som ikke har deltatt i referansegruppen. Kurset vil bestå av to moduler: Tverrkulturell kommunikasjon og Kommunikasjon i forbindelse med smittsomme sykdommer.

Fremdriftsplan

Halvår 1: Prosjektgruppe etableres, samarbeid med utvikler starter. Utarbeide kartleggingsverktøy. Referansegruppemøter holdes. Analysere behov og inkludere funn i løsningsforslaget. Manus ferdigstilles. Første versjon pre-testes blant helsepersonell. Kurs ferdigstilles. Halvår 2: Lansering. Halvår 3: Distribusjon og markedsføring av kurset fortsetter. Halvår 4: Brukerevaluering; identifisere evt. utbedringer og veien videre. Rapportskriving.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport God kommunikasjon og innvandrerhelse.pdf

Prosjektleder/forsker

Mona Drage

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
God kommunikasjon og innvandrerhelse
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2019: kr 680 000, 2020: kr 250 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet