Gode matopplevelser for eldre med kreft

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Underernæring hos eldre er en stor utfordring. 60 % av hjemmeboende eldre, er i risiko for å bli underernært. Eldre med kreft har en ytterligere risiko. 30-90% av alle kreftpasienter blir underernært i løpet av sykdommen og 75 % har et betydelig vekttap. Undersøkelser viser at mange ikke er kjent med at underernæring ved sykdom kan forebygges. Selv om årsakene ofte er sammensatte, så vil tiltakene kunne være enkle. Pårørende og helsepersonell i møte med eldre kreftpasienter, kan med økt kunnskap og enkle virkemidler, bidra til å forebygge underernæring og økt matglede hos eldre med kreft.

Målsetting for prosjektet

1. Pårørende til eldre kreftpasienter skal kjenne til og kunne ta i bruk praktiske råd og enkle grep i hverdagen for å forhindre vekttap hos sin kjære 2. Helsepersonell skal være bevisste betydningen av å forebygge underernæring og kunne gi råd praktiske råd og tilrettelegge for gode matopplevelser

Målgruppe

Pårørende til eldre kreftpasienter (hovedsakelig voksne/eldre pårørende) og helsepersonell i hjemmetjenesten

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Kreftforeningen ønsker i 2017 gjennomføre en informasjonskampanje med ulike tiltak rettet mot pårørende til eldre kreftpasienter og helsepersonell for å sette fokus på eldre med kreft og kostholdets betydning for god helse og overlevelse. For å nå målgruppene med informasjon og tiltak de har stor nytte av, må vi velge distribusjonsformer og kanaler hvor vi vet at vi treffer dem. Brukerinvolvering fra start til slutt er avgjørende. Vi har god erfaring med metodikken brukt i Designdrevet innovasjonsprogram gjennom samarbeid med tjenestedesignfirmaet Livework. Metodikken er spesielt godt egnet i dette prosjektet ved at den setter brukernes preferanser i sentrum. Utvikling av kampanjen skjer sammen med brukeren uten at man på forhånd har definert det endelige sluttproduktet. Fra før har vi tre informasjonsfilmer med praktiske kostråd som vil inngå i kampanjen, men det vil i tillegg være behov for supplerende materiell. Hva slags materiell dette skal være, form og innhold, skal vi utarbeide i samarbeid med brukerne. God markedsføring og distribusjon av utviklet materiale er avgjørende for at vi lykkes. Vi ser for oss å benytte flere kanaler, både betalte og ikke betalte for å nå ut med budskapet til de ulike målgruppene.

Fremdriftsplan for prosjektet

-Planleggingsfase (feb 17): kontakte samarbeidspartnere+brukermedvirkere, planlegge intervju -Innsiktsfase (mar 17): Intervjue brukere, oppsummere innsikt, planlegge workshop -Ide- og konseptfasen (apr 17): Workshop med brukere -Gjennomføringsfase (apr–des 17): Valg/utv. av kampanjekonsept, nytt materiell, testing, planlegge effektmåling, distribusjon/markedsføring -Avslutningsfase (des17-jan18): Evaluere, planlegge videreføring, sluttrapport

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Risikoen for å bli feil- og underernært øker når vi blir eldre. Tall fra Helsedirektoratet (2014) viser at inntil 60 % av hjemmeboende eldre som mottar helse- og omsorgstjenester, er i risikosonen for å bli underernært. Eldre med kreft har en ytterligere økt risiko. Redusert ernæringsstatus som følge av sykdom og/eller behandling er assosiert med økt sykelighet og dødelighet, redusert livskvalitet og lengre opphold på sykehus eller andre institusjoner. Undersøkelser har vist at bevisstheten og kunnskap om at det går an å forebygge vekttap og hvordan det kan gjøres blant kreftpasienter, er for lav. Med dette prosjektet ønsket vi å bidra til at kreftpasienter, deres pårørende og helsepersonell som møter eldre med kreft, får økt kunnskap om betydningen av å opprettholde god ernæringsstatus og praktiske råd og hjelp for å holde vekten under og etter kreftbehandling. Målgruppen har vært eldre med kreft, pårørende og helsepersonell som møter eldre kreftpasienter.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi opplever at vi i stor grad har oppnådd effektmålet vi har satt oss. Statistikk viser at vi har nådd over 22 000 med vår nettside og over 18 000 har bestilt vårt materiell. Det er dette som lar seg måle. I tillegg har vi hatt oppslag i medier som VG, Hjemmet helse, Dagens medisin, Tidsskriftet for lægeforeningen og sykepleien som vi vet leses av mange. De kvalitative tilbakemeldingene viser også at vi har truffet godt med materiellet som er blitt utviklet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

22500

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet benyttet designdrevet innovasjonsmetode hvor brukeren står i sentrum for utvikling av tiltak og hvor dette skjer iterativ i samarbeid med brukeren. Det har vært brukermedvirkning gjennom alle prosjektets faser, bla gjennom intervjuer med kreftpasienter pårørende og helsepersonell, workshop med deltagere fra målgruppen, samt andre ressurspersoner. I prosjektet utviklet vi ulike kommunikasjonstiltak og materiell. Alt materiell har også blitt testet og evaluert av brukerne. I stedet for å spre disse over et lengre tidsrom, ble det vurdert at tiltakene ville ha større effekt om det ble konsentrert i et kortere tidsrom som en kampanje. Denne ble gjennomført i januar og første del av februar 2018.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har resultert i utvikling av informasjonsmateriale med informasjon og praktiske tips til kreftpasienter (1), samt en rekke tiltak for å øke oppmerksomheten rundt betydningen av å holde vekten i forbindelse med kreft og kreftbehandling (2). Det ble bestilt 5800 brosjyrer i selve kampanjeperioden. Per utgangen av 2018 var det blitt bestilt rundt 18 000 brosjyrer. Tilbakemeldingene på denne har vært utelukkende positive. Prosjektet har videre generert presseoppslag i form av kronikker i 12 lokalaviser, en artikkel i VG, tre kronikker i tidsskrifter (Dagens medisin, Tidsskriftet for lægeforeningen og Sykepleien), sak i Hjemmet helse, Felles krefter og tre artikler i pasientforeningenes blad, blogginnlegg/poster i sosiale medier. Prosjektet har generert økt aktivitet til Kreftforeningens nettside i kampanjeperioden. Vi mener at det har vært et vellykket prosjekt. Basert på statistikk og evaluering fra brukerne, kan vi si at vi har klart å nå målgruppen godt med de tiltakene.

Oppsummering og videre planer

I prosjektet ble det gjort en grundig forarbeid som har tilført organsiasjonen mye kompetanse som vil brukes i videre arbeid. Arbeidet som er gjort i prosjektet går inn i Kreftforeningens helhetlige arbeid med kosthold. Tiltakene går derfor over i ordinær drift. Metoden og erfaringene fra prosjektet blir nå helt konkret brukt i arbeidet med utarbeiding av nytt materiell til nye målgrupper i sekundær forebyggende øyemed. Nettsiden vil også utvikles videre.

Prosjektleder

Jorunn Valle Nilsen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Gode matopplevelser for eldre med kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2017: kr 620 000
Startdato
31.01.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet