Gode vaner for god helse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:

Inaktivitet, overvekt og fedme gir økt risiko for kreft og mange andre sykdommer. Vaner dannes tidlig og barn og unge er derfor en viktig målgruppe. I dialogen med foreldre og barn ønsker helsepersonell å ha tilgang til gode verktøy og hjelpemidler. Det er så langt vi kjenner til få gode verktøy om kosthold og fysisk aktivitet, og helsesøstre har etterlyst dette. Kreftforeningen har derfor, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeuter, utviklet verktøyet; «Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» til bruk i skolehelsetjenesten. Siden andelen barn med overvekt og fedme er høy allerede når barna begynner på skolen, er det nødvendig med tiltak som kan påvirke til sunne mat- og aktivitetsvaner tidlig i oppveksten, før skolestart. For at verktøyet skal være egnet til bruk i helsestasjonstjenesten i samtaler også med de yngste barna (2-6 år) og deres foreldre, er det behov for å inkludere flere tema og å utvikle tilleggsmateriell.

Mål og Målgruppe: Dette prosjektet skal videreutvikle og evaluere samtaleverktøyet slik at det også kan benyttes en ny målgruppe; småbarnsforeldre og barn 2-6 år. Det skal legges vekt på at materiellet skal være godt egnet i møte med småbarnsforeldre med innvandrerbakgrunn og med svake norskkunnskaper.Verktøyet skal også være nyttig helsesøstre og annet personell som jobber i helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt ansatte i barnehager.

Gjennomføring: Prosjektet skal:
•Lage inntil 4 nye plansjer med tema tilpasset utfordinrger for målgruppen samt enkelt tilleggsmateriell

som kan brukes i samtalen til å aktivisere barna og som foreldre og barn få

med seg hjem.
•Justere noen av de eksisterende illustrasjoner og revidere noe av teksten i veilederen.
•Trykke et prøveopplag og prøve ut dette i samarbeid med 50-70 helsesøstre, evaluere materiellet og justere innhold på bakgrunn av evalueringen.
•Sende ut nytt materiell til alle landets helsestasjoner.

Prosjektets betydning: Prosjektet vil bidra til at samtalevektøyet blir godt egnet til bruk for småbarnsforeldre og barn 2-6 år og til at helsestasjonstjenesten får et praktisk verktøy for samtaler med foreldre og de yngste barna om kosthold og fysisk aktivitet. Målgruppen vil få økt kunnskap om helserisikoen forbundet med inaktivitet og overvekt og hvordan de kan tilrettelegge for gode vaner for god helse i hverdagen. Det kan på sikt bidra til at flere barn og deres familier etablerer gode kost- og aktivitetsvaner. Distribusjon av verktøyet til alle helsestasjoner vil bidra til et likeverdig tilbud til alle barn og unge. Erfaringer fra prosjektet vil kunne overføres til andre områder innen forebygging i kommunikasjon med småbarnsforeldre. Verktøyet i sin helhet vil også være tilgjengelig for andre som jobber med og organiserer hverdag for barn, f.eks barnehager, SFO, skoler og helsepersonell f.eks i kommunale frisklivssentraler.

Framdriftsplan: Jan-Feb 2014: Etablering, planlegging, avtaler med samarbeidspartnere og litteraturgjennomgang. Feb-mai 2014:Utvikling, plan for utføring og evalureing. Mai-Okt 2014: Utprøving, evaluering, ferdigstilling og plan for infospredning. Okt 2014-Jan 2015 Distribusjon og Informasjonsspredning. Jan – Feb 2015: Avslutning og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Samtaleverktøyet Gode vaner for god helse (15.01.16).pdf

Prosjektleder/forsker

Åse Mary Berg

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Gode vaner for god helse
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2014: kr 285 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet