Grenseløs fritid

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Grenseløs fritid
Kommunikasjonsrom for døve barn og unge uavhengig av bosted

1) Bakgrunn for prosjektet
<Ole er 12 år og bor på et lite sted i Nordland. Han har en stor hørselshemming og er tegnspråklig. Han er den eneste i familien og på skolen som er hørselshemmet. Fordi han ofte ikke forstår hva de andre sier, blir han mye alene både på skolen og i fritiden. 2 uker på høsten og 2 uker på våren reiser han til Trondheim og går på døveskole. Der er han sammen med andre døve elever som også er tegnspråklige. Noen av dem går på døveskolen hele året og noen av dem bor hjemme og går på døveskolen noen uker i året, slik han selv gjør. På døveskolen har han fått mange venner som han alltid gleder seg til å treffe igjen. Han skulle ønske at han kunne ha kontakt med kompisene sine hver dag slik som andre barn. Kan vi hjelpe ham til dette?>


De fleste hørselshemmede elever bor i dag på sitt hjemsted og får skoletilbud ved bostedsskolen. Viktige grunner for denne utviklingen er satsingen på tegnspråkopplæring til foreldre til døve/sterkt tunghørte barn, samt kompetansehevingstiltak i tegnspråk til lærere ved bostedsskolene. Omkostningene ved denne utviklingen er at de hørselshemmede elevene blir alene om å være tegnspråklige på skolen og i sitt fritidsmiljø. I likhet med alle andre barn og unge har også hørselshemmede behov for venner og en meningsfull fritid. Utfordringen blir å bidra til dette gjennom å opprettholde et elev- og vennemiljø der en kan kommunisere med andre jevnaldrende ut fra sine språklige og kommunikasjonsmessige forutsetninger.

2) Prosjektets målsetting
<Ole har god kontakt med alle kompisene han har møtt på deltidsopphold på døveskolen. Han er med i gruppene på Internett der han kan bidra med tekst, bilder og videoklipp, og han bruker også webkamera ofte til direkte prat på tegnspråk med bestekameraten selv om det er 60 mil mellom dem. >

Det skal utvikles en modell og en praktisk infrastruktur som uavhengig av fysisk avstand gir mulighet for tegnspråklig kommunikasjon og opprettholdelse av vennskap. Dette kan avhjelpe noe i forhold til det lange fraværet fra et tegnspråkmiljø som deltidselever opplever. Det digitale samhandlingsrommet gjør det mulig å delta i et tegnspråklig og sosialt fellesskap mens man er hjemme og går på bostedsskolen.
Møller-Trøndelag kompetansesenter har startet et prosjekt der man skal lage en ny modell for undervisning av døve og sterkt hørselshemmede elever ut fra den nye situasjonen der flere elever går på sin hjemmeskole. Dette prosjektet vil ha fokus på undervisning og språkutvikling, og vil derfor være en naturlig del av kompetansesenterets oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Prosjektet vi søker om til Extrastiftelsen vil være et meget viktig supplement til skoleprosjektet – en forutsetning for en god og helhetlig tilrettelegging for disse barn og unge.

3) Prosjektets målgruppe
<Ole og kompisene hans.>

I første omgang skal det lages en modell som prøves ut sammen med deltidselevene som er tilknyttet A.C. Møller skole (totalt 70 – 75 deltidselever).
I neste omgang kan denne modellen og infrastrukturen brukes av alle døve og sterkt hørselshemmede elever i Norge.4) Beskrivelse av gjennomføring
<Ole tror at dette fungerer så bra fordi det endelig var noen som hørte på hva han syntes var viktig. Det var ikke noen som kom med en ferdig pakkeløsning, men ekspertene i prosjektet kunne finne på løsninger som han og kompisene virkelig hadde bruk for. >

Dette skal være et sterkt brukerstyrt prosjekt. Det dreier seg om å legge til rette for en bedre fritid for elevene, og det er avgjørende med en god dialog med elevene. For å identifisere problemområder, ønsker og mulige løsninger skal det arrangeres workshops med grupper av elever og intervju med enkeltpersoner. Deretter skal man prøve ut ulike plattformer og kommunikasjonsløsninger i praksis. Det skal ikke utvikles ny teknologi – man skal benytte eksiterende systemer og eventuelt bare lage nødvendige tilpasninger.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0336.pdf

Sluttrapportsammendrag

Mange hørselshemmede barn og ungdom får sitt opplæringstilbud der de bor, og kommer til ett av Statpeds senter for å få opplæring i og på tegnspråk. Hvor mange uker opplæring elevene har i Statped sin regi varierer fra elev til elev. Det kan være fra én til flere uker i året. Målet med dette prosjektet har vært at disse barna og ungdommene skal kunne holde kontakt og kommunisere på tegnspråk i de periodene de ikke er sammen på et av Statped sine senter.
I prosjektperioden er det blitt testet ut en rekke tekniske løsninger, og barn og ungdom har vært med på å prøve ut de ulike løsningene. «Grenseløs fritid» er et prosjekt som har resultert i to delprosjekt; «Grenseløs fritid» og «Tegnchat». Prosjektet «Grenseløs fritid» er blitt knyttet til Statpeds virksomhet «Grenseløs læring». «Grenseløs læring» er et tilbud til elever som får opplæring på sin bostedsskole om å få undervisning gjennom videokonferanseutstyr av en lærer ved A.C. Møller skole i enkelte fag. «Grenseløs fritid» er ment å supplere denne undervisningen ved å gi elevene oppgaver i lekse som krever samarbeid og at de har kontakt med hverandre via den tekniske løsningen som ligger i «Grenseløs fritid». «Tegnchat» har vært et åpent chatterom for tegnspråklig kommunikasjon, og nettsiden startet med åpne chatterom som hvem som helt kunne klikke seg inn på. Vi fikk imidlertid krav fra Extrastiftelsen om at chatterommene ikke kunne ligge åpne og vi har derfor laget en oppskrift på hvordan man selv kan opprette et chatterom og invitere flere til å delta. Det ble også laget en animasjonsfilm som reklamerte for «Tegnchat» som man kan se på www.tegnchat.no.
De barna og ungdommene vi har samarbeidet med, har vært positive til ideen, men i praksis har de benyttet seg lite av både «Tegnchat» og «Grenseløs fritid». Det er mange grunner til det, og en av hovedgrunnene tror vi ligger i at det krever at brukeren må avtale møter med andre. Barn og ungdom har kontakt med venner via sosiale medier, men da er det medier som ikke krever at de er til stede samtidig, eller at de har direktekontakt én til én. Både «Tegnchat» og «Grenseløs fritid» baserer seg på at flere skal møtes samtidig.
Å snakke sammen på tegnspråk over nett, krever gode tegnspråkferdigheter, og kanskje er det slik at elevene ikke har språkferdigheter til å være sosiale på tegnspråk. Dette understreker at teknologien ikke kan erstatte de fysiske møtene og den sosiale og språklige utviklingen som skjer der.

Prosjektleder/forsker

Olle Eriksen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Grenseløs fritid
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Møller-Trøndelag kompetansesenter
Beløp Bevilget
2012: kr 410 000, 2013: kr 370 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet