Habilitering av barn med kreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Det har vært store fremskritt i behandlingen av kreft hos barn, noe som gjør at stadig flere overlever sykdommen. Prisen for overlevelse er senskadene som følge av sykdommen og behandlingen. Barn som er under utvikling er ekstra sårbare for den behandlingen som blir gitt ved kreftsykdom. Mange barn og unge har behov for tilrettelegging og en tverrfaglig tilnærming for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne etter sykdommen.

 

Målsetting: Prosjektets hovedmålsetting er å utarbeide systemer som sikrer rutinemessig habiliteringstilbud i pasientforløpet for barn/unge som har gjennomgått kreftbehandling. For å gjennomføre dette er det prøvd ut en arbeidsmodell hvor prosjektsykepleier fungerte som kontaktsykepleier for barna/ungdommen som var ferdigbehandlet for kreft i prosjektperioden.

 

Gjennomføring: For å kartlegge pasientgruppens behov for tverrfaglig oppfølging har prosjektsykepleier hatt samtaler med barn/ungdom som er ferdigbehandlet og deres foreldre. I tillegg fikk alle ferdigbehandlede innenfor tidsrommet 1998-2006 tilsendt en spørreskjemaundersøkelse. Spørreskjemaene ble benyttet som en kartlegging av behov for mer oppfølging, det var hovedsakelig skjema som kartlegger helserelatert livskvalitet. Ca. 50 % av de som svarte på spørreskjemaene fikk tilbud om tverrfaglig teamvurdering. 16 barn ble henvist til tverrfaglig team ved barne- og ungdomsklinikken.

 

Resultater: Det er blitt kartlagt behov for tverrfaglig oppfølging hos barn/ungdom som har overlevd kreftsykdom. Man ser i dette prosjektet at ca. 50 % har behov for en tverrfaglig oppfølging etter kreftsykdom. Mesteparten av denne oppfølgingen kan foregå i barnets nærmiljø. En koordinator ved sykehuset kan ha ansvar for å kartlegge barnets/ungdommens behov og hva som eventuelt er nødvendig av nye tiltak i forbindelse med polikliniske kontroller. Denne koordinatoren opprettholder kontakt med foreldre og førstelinjetjenesten / ansvarsgruppe. En slik koordinator kan gjerne være en kontaktsykepleier som kjenner barnet og familien, og som har kunnskaper om behandling og senskader. Det er utarbeidet en rapport i forbindelse med prosjektet. Det er ønskelig å etablere en egen kontaktsykepleier for barn/ ungdom med kreft ved helseforetaket.


 

Prosjektleder/forsker

Heidi Killingberg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Habilitering av barn med kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
St. Olavs Hospital, avdeling for barn og ungdom
Beløp Bevilget
2005: kr 500 000, 2006: kr 525 000, 2007: kr 514 000
Startdato
01.09.2005
Sluttdato
01.09.2008
Status
Avsluttet