Håndtering av eldre i sykehus

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Forekomsten av kroniske lidelser, bruken av legemidler øker med alderen. Der er også en aldersrelatert økning i sykehusinnleggelser. En stor del av innleggelsen skyldes akutt sykdom eller plutselig forverring av kronisk sykdom eller som direkte konsekvens av legemiddelbruk. Mange eldre er avhengige av familie og/eller hjemmesykepleie og hjemmehjelp for å kunne bli boende i eget hjem. Vi vet lite om hvordan eldre håndteres i sykehus, hvorledes de selv opplever den behandlingen og informasjonen som de får både under og i forbindelse med utskriving. I hvilke grad integreres den eldres nettverk i planlegging av utskriving og hvor mye informasjon får de når de skal ta hånd om pasienten etter hjemkomst. Basert på oppfatning av at kunnskap om mulige svakheter med måten eldre håndteres på kan bidra til å bedre praksis er bakgrunnen for denne studien.

 

Gjennomføring: Strukturert intervju med pasient under opphold i sykehus, umiddelbart før eller etter utskriving og etter en måned, samt vurdering av interaksjon mellom pasient/pårørende og sykepleier og lege ved hjelp av spørreskjema. Intervjuer og datainnsamling ble utført av erfarne sykepleiere. Studien ble gjennomført på kirurgiske og medisinske avdelinger på tre sykehus på Vestlandet (i 2008) og tre på Østlandet (i 2009). 489 pasienter ble inkludert i studien.

 

Resultater: Studien ble er nylig avsluttet og endelige resultater foreligger ikke. Foreløpige resultater tillater ingen sikker fortolkning, men kan kun gi en pekepinn. Blant leger og sykepleiere var det mange ubesvarte spørsmål. Resultater tyder på at en firedel og en tredel av pasientene opplever at de fikk nok informasjon om undersøkelser/behandling, henholdsvis en tredel med hensyn til buk av legemidler legemiddelinformasjon, men kun 6 % fikk god nok informasjon om mulige bivirkninger. Under oppholdet opplevde pårørende at de opplevde mer informasjon og imøtekommenhet fra sykepleiere enn fra leger (77 % og 32 %).

 

Vurdering og videre planer: Studien viser at en del eldre pasienter opplever å få god informasjon under opphold og i forbindelse med utskriving. Pårørende opplever oftere at de ikke får tilstrekkelig opplysninger når de skal hjelpe hjemmeboende syke og skrøpelige eldre. I løpet av sommer/høsten 2010 vil en kunne begynne mer detaljerte bearbeidelse av materialet.

 

Prosjektleder/forsker

Harald A. Nygaard

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Håndtering av eldre i sykehus
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2008: kr 500 000
Startdato
03.05.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet