Håp i bagasjen

Ved å tilby rask hjelp til utsatte familier er målet en bedre hverdag – også etter pandemien.

Frelsesarmeen og Fretex samarbeider med Rådet for psykisk helse i dette prosjektet, som blant annet skal tilby gratis karriereveiledning til de som oppsøker Frelsesarmeens matutdeling.

– For barn vet vi at utfordringer ikke venter til etter at pandemien er over. Sosialt utenforskap er en vedvarende problemstilling som påvirker barn og voksne i utstrakt grad, sier prosjektleder i Fretex Pluss, Kristine Wold Andersen.

Gjennom prosjektet «Håp i bagasjen» skal Fretex og Frelsesarmeen gi et helhetlig tilbud til lavinntektsfamilier i Bergen.

– Hos NAV kan en ikke dekke behovet til sjuåringen som trenger fotballsko til trening neste uke, men hos Håp i bagasjen så ønsker vi å finne en løsning både på store og små utfordringer familiene opplever. Samtidig ser vi at arbeidslivskompetanse er en mangelvare for svært mange, og det å få praktisk hjelp og støtte er viktig for å kunne bedre familiens økonomiske situasjon, sier Andersen.

Økt framtidstro og håp

Ved å hjelpe voksne med lav eller liten tilknytning til lønnet arbeid tilbyr prosjektet individuell, samtalebasert karriereveiledning. Målet er å øke muligheten for lønnet arbeid for de voksne, og med det øke muligheten for familien å bli selvforsørget.

De voksne deltakerne får også tilbud om Kurs i belastningsmestring (KIB), slik at en skal kunne håndtere belastninger bedre og mer hensiktsmessig.

– Familiene trenger hjelp både for å komme ut av en vedvarende situasjon med lavinntekt, og få styrket sin mentale helse ved å håndtere de belastninger de opplever. Målet er gi deltakere økt fremtidstro og håp, sier Andersen.

Egne tilbud for barna

For barna i familiene er det laget et eget tilbud, der de blant annet får være med på aktiviteter, aller helst i deres eget nærmiljø.

– For barna kartlegger vi behovet for aktiviteter, og gir tilbud om egne aktiviteter i regi av Frelsesarmeen eller andre hjelpeorganisasjoner i byen. Samtidig som en koordinator også kartlegger muligheter i barnas egne lokalmiljø. Ønsket er at en også skal styrke barnas mestring gjennom deltakelse og positive aktiviteter, sier Andersen.

Håper på varig endring

Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam, i forbindelse med pandemihåndteringen.

Andersen håper prosjektet vil bidra til en varig endring i livet til familiene som deltar – også etter pandemien.

– Ved å kunne raskt tilby hjelp til en utsatt gruppe tror vi prosjektet både har samfunnsøkonomiske ringvirkninger, og også medfører en reell mulighet for en bedre hverdag for barn og voksne i familiene som deltar, sier hun.

Innvilget støtte700.000 kr
mål om at160 personerdeltar i prosjektet
prosjektperiode2020-2021

Søknadssammendrag

Målgruppen er lavinntektsfamilier i Bergen og omegn. En usikker livssituasjon med svært anstrengt økonomi kan gi psykiske helseutfordringer, dette samtidig som tilgang til sosiale møteplasser er minsket.

Sentrale elementer:
Individuell karriereveileding til de som oppsøker Frelsesarmeen for matutdeling, istedenfor at de må vente lenge for arbeidsrettede tiltak i regi av NAV. Videre skal prosjektet jobbe direkte for bedre psykisk helse ved å kurse voksne deltakere i belastningsmestring (KIB). Dette prosjektet gir et tilbud til hele familien. Vi vil ha søkelys på barns behov og muligheter for en bedre hverdag med fritidstilbud og sosial tilhørighet sammen med omsorgspersoner.  Samarbeidet mellom Fretex Pluss og Frelsesarmeen åpner for en fleksibilitet som offentlige instanser ikke har.

Målet for prosjektet er at voksne i lavinntektsfamilier skal få en sterkere tilknytning til arbeidslivet. Videre ønsker vi ved å styrke hvordan voksne håndterer stress og bedre mental helse også vil gi ringvirkninger for alle medlemmene i familien.
Tidsplan

Rekruttering til prosjektet er startet pr. 20.10.2020. Det er allerede identifisert fire aktuelle familier som kan starte opp ved utgangen av oktober 2020. Ledig stilling som jobbkonsulent lyses i slutten av oktober. Jobbkonsulenten vil være ansatt hos Fretex Pluss i et 100% engasjement frem til 31.12.2021.

Prosjektleder og jobbkonsulent vil gjennomføre opplæring av sosialfaglige metodeverktøy for Frelsesarmeens ansatte og frivillige.
Frelsesarmeen vil bidra med ansatte som er med å koordinere tilbudet inn til hver enkelt familie.

Forventet resultat
At voksne og barn har økt andelen av positive aktiviteter både sammen som en familie, men også sammen med andre involverte. At voksne har sterkere tilknytning til arbeidslivet enn ved oppstart.

Videre forventer vi at mestringstro og håp om en bedre fremtid skal være målbart bedre også etter endt prosjektdeltakelse. Deltakerne vil derfor følges opp også etter at prosjektet er ferdig for at vi skal kunne si noe om langtidseffekt.

Prosjektleder/forsker

Kristine Wold Andersen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Håp i bagasjen
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
20.10.2020