– Happy Hands skal gjøre behandling for håndartrose mer tilgjengelig

Kan en app bedre behandlingen av håndartrose? Det skal stipendiat Kristine Aasness Fjeldstad finne ut av.

I samarbeid med

Håndartrose er en av de vanligste leddsykdom og rammer omtrent halvparten av alle kvinner og en fjerdedel av alle menn

Kristine Aasness Fjeldstad, stipendiat

Navn: Kristine Aasness Fjeldstad
Alder: 33 år
Stilling: PhD-kandidat
Arbeidssted: Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus.
Bakgrunn (utdannelse/yrke): Sykepleier med Master i International Community Health fra Universitetet i Oslo. Har tidligere jobbet som sykepleier på sykehus og i Oslo kommune og som forskningsassistent ved NKRR.

– I dette forskningsprosjektet skal vi evaluere effekten og kostnadseffektiviteten av Happy Hands gjennom en randomisert kontrollert studie. I tillegg skal vi undersøke hemmere og fremmere for bruk av appen gjennom fokusgruppeintervju.

– Til sammen 400 pasienter vil bli rekruttert fra sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fysioterapiklinikker og fastlegesentre i hele Norge og trukket til en av to grupper; den ene gruppen vil få standard behandling (som kan være alt fra ingen behandling til henvisning til ergoterapeut i spesialisthjelsetjenesten) mens den andre gruppen får tilgang til standard behandling samt appen Happy Hands.

– Gjennom prosjektet ønsker vi å se om bruk av appen Happy Hands gir mindre smerte og bedre funksjon i hendene og er mer kostnadseffektivt sammenliknet med kun standard behandling.

Happy Hands

  • Happy Hands er en app som gir pasienter med håndartrose tilgang til anbefalt behandling gjennom informasjon om artrose, behandlingsalternativer, tips om ergonomiske prinsipper og bruke av hjelpemidler og støtteskinner.
  • I tillegg får pasientene tilgang til et 12 ukers håndtreningsprogram.

Hvorfor er dette viktig?

– Håndartrose er en av de vanligste leddsykdom og rammer omtrent halvparten av alle kvinner og en fjerdedel av alle menn. Sykdommen fører til stivhet og smerte i hendene, som igjen kan føre til problemer med å gjennomføre daglige aktiviteter.

– Det finnes ikke en behandling som kurerer håndartrose, men informasjon, treningsøvelser, støtteskinner og hjelpemidler kan bedre smerte og funksjon. Pasienter med håndartrose har dårlig tilgang til denne anbefalte behandlingen, og Happy Hands skal gjøre behandling for håndartrose mer tilgjengelig for pasienter uavhengig av bosted.

Hva ønsker dere å finne ut?

– Det overordnede målet er å vurdere effekten og kostnadseffektiviteten av appen.

Forskningsspørsmål

  1. Er et 12 ukers digitalt egenmestringsprogram mer effektivt enn kun standard behandling for å redusere smerte og bedre funksjon i hendene for pasienter med håndartrose?
  2. Er et 12 ukers digitalt egenmestringsprogram mer kostnadseffektiviteten enn kun standard behandling?
  3. Hvilke fremmere og hemmere opplever pasienter ved bruk av appen Happy Hands?

Hvordan skal prosjektet gjennomføres? Har dere en tidsplan?

– Prosjektet er planlagt å starte opp høsten 2022 med rekruttering av pasienter. Pasientene skal deretter følges opp etter 12 uker og 6 måneder med digitale spørreskjema. Fokusgruppeintervju vil gjennomføres etter at pasientene har gjennomført 12 ukers intervensjon.

– Vi planlegger å være ferdig med datainnsamling i løpet av 2023. Deretter skal vi analysere dataene og formidle resultatene gjennom artikler og presentasjoner frem til prosjektet er ferdig i 2025. Vi vil samarbeide tett med Norsk Revmatikerforbund i forhold til formidling av resultater gjennom deres ulike kanaler.  

Hva er deres hypotese?

– Vår hypotese er at bruk av en app som inneholder behandling for håndartrose vil kunne redusere smerte og bedre funksjon i hendene, samt være mer kostnadseffektiv enn kun standard behandling. Videre er hypotesen at appen lett kan implementeres både i spesialist- og primærhelsetjenesten.

Hvem har tatt initiativ til prosjektet, og hvem er involvert?

– Fysioterapeut og seniorforsker Anne Therese Tveter og ergoterapeut og professor Ingvild Kjeken har utviklet appen gjennom utviklingsmidler fra Stiftelsen Dam, og har tatt initiativ til dette prosjektet. Anne Therese Tveter vil være prosjektleder og hovedveileder, og Ingvild Kjeken vil være biveileder. I tillegg består prosjektgruppa av lege Barbara S. Christensen, ergoterapeut Marit K. Maarnes, fastlege og forsker Stein Jarle Pedersen, sykepleier og forsker Cecilie Varsi og to brukerrepresentanter.

– Prosjektet har også et internasjonal advisory board bestående av tre medlemmene som har bred erfaring med digital helse og/eller håndartrose.

Stiftelsen Dam stiller krav om brukermedvirkning. Hvordan er det ivaretatt i dette prosjektet?

– To brukerrepresentanter er med i prosjektet; Thalita Blanck som medlem i Revma pasientråd ved Diakonhjemmet Sykehus og Sissel Nyheim som er representant fra Norsk Revmatikerforbund.

– Brukerrepresentantene har deltatt aktivt i utvikling av appen og vil fortsette å ha en viktig rolle inn i dette prosjektet. De to brukerrepresentantene vil være involvert i hele forskningsprosessen. De vil gi råd rekruttering, utforming av samtykkeskjema og informasjonsmateriell, og delta i diskusjoner om hvordan resultatene skal forstås og formidles til fremtidige brukere av appen.

Er det noe annet som er viktig for deg å formidle om ditt prosjekt?

– Dette er et viktig forskningsprosjekt som skal bidra til at pasienter med håndartrose får tilgang til anbefalt behandling uavhengig av hvor de bor. Vi gleder oss til å sette i gang med prosjektet til høsten.


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Håndartrose rammer 50% av alle kvinner og 25% av alle menn, og er en viktig årsak til smerte og nedsatt funksjon i hendene. Det finnes ingen kur, men internasjonale retningslinjer og nye studier fastslår at informasjon, håndtrening og bruk av enkle støtteskinner og hjelpemidler bedrer smerte og funksjon. Likevel er tilbudet til denne pasientgruppen svært mangelfullt. En fersk studie utført av vår forskningsgruppe viste at hele 80% av pasientene ikke fikk anbefalt behandling før de ble henvist til kirurgisk vurdering. Støttet av midler fra Stiftelsen Dam i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund har vi sammen med brukerrepresentanter utviklet behandlingsappen Happy Hands. Vi ønsker nå å undersøke effekt og kostnadseffektivitet av appen sammenliknet med standard behandling i en randomisert kontrollert studie. Personer med håndartrose diagnostisert av lege vil rekrutteres fra fastlege, kommunehelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten i alle helseregioner i Norge og vil tilfeldig fordeles til en kontrollgruppen som får et informasjonsskriv om håndartrose i tillegg til dagens praksis (varierer fra ingen behandling til artroseskole eller henvisning til ergoterapi), og en intervensjonsgruppen som i tillegg får tilgang til appen Happy Hands. Appen inneholder 25 korte informasjonsfilmer om håndartrose, håndtrening, hjelpemidler og støtteskinner, medikamenter og kirurgisk behandling og egenmestring, samt et håndtreningsprogram. Tre ganger i uka i 12 uker blir deltagerne varslet om trening og nye informasjonsfilmer. Begge grupper besvarer pasientrapporterte utfallsmål elektronisk ved oppstart og etter 3 og 6 måneder gjennom Nettskjema. Hovedutfallsmålet er antall deltagere som oppnår bedring i smerte og funksjon etter 3 måneder i henhold til OMERACT-OARSI responder kriterium (klassifisert som responder/ikke-responder). Tidligere studier av håndtrening rapporterer responder rater på 26-46% sammenliknet med 6-24% i kontrollgruppen. Vi ønsker å oppdage en gruppeforskjell i responder rate på 20%. For å ta høyde for rekruttering fra ulike steder (1% signifikansnivå, 90% styrke) og mulig frafall (25%) vil totalt 376 deltagere rekrutteres. Kostnader knyttet til medikamentbruk, sykefravær og behandling hos helsepersonell grunnet håndartrose vil selvrapporteres av deltagerne. Det vil også gjennomføres kvalitative fokusgruppeintervju med deltagere i intervensjonsgruppen rekruttert fra henholdsvis fastlegepraksis, kommunehelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten (5-8 deltagere i hver gruppe). Fokuset for intervjuene vil være barrierer og fasilitatorer for bruk av appen, samt forslag til endringer. Intervjuene vil gjennomføres digitalt i samarbeid med masterstudenter ved OsloMet. Lydopptak vil samles inn ved hjelp av Nettskjema Diktafon-app og vil bli analysert med tematisk innholdsanalyse. Prosjektet vil bidra til at flere personer med håndartrose får tilgang til anbefalt behandling uavhengig av hvor de bor.

Prosjektleder

Kristine Aasness Fjeldstad

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Happy Hands – en app for digital egenmestring av håndartrose
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Diakonhjemmet Sykehus, Revmatologisk avdeling
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
31.08.2022
Sluttdato
30.04.2027
Status
Under gjennomføring