Haptisk erstatter noe av det tapte synet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Haptisk kommunikasjon er et beskrivelsessystem som brukes for å supplere det talte eller tegnede ord parallelt med språket. Det gjør at en ved berøringssignaler på kroppen til den døvblinde, kombinert syns- hørselshemmede. Noe av den en kan uttrykke er – hvem som er tilstede, hvordan de reagerer på utsagn og oppførsel, følelser, omgivelser. En bruker av haptisk har uttalt: «Haptisk erstatter en del av det tapte synet. Jeg kan ikke fungere uten haptisk nå» Bakgrunnen for dette prosjektet er at behovet for haptisk er her, noe sitatet over viser. Men materiellet er løst sammensatt. Det ønsker prosjektet å gjøre noe med. 2. I prosjektperioden vil det produseres fagbok innen Haptisk kommunikasjon. Det vil være standardiserte tegn og signaler som blir beskrevet, men også hvordan det skal gjøres. Det er nesten ikke grenser for hvor mye en kan beskrive via haptiske signaler, men det er viktig å kunne grunnstammen både for signaler og «grammatikken». Ved å ha faglitteratur tilgjengelig kan de som ønsker å lære haptisk lese seg til kunnskapen. 3. Målgruppen for prosjektet er primært alle landets døvblinde, kombinert syns- og hørselshemmede og blinde. Det er deres livskvalitet som kan økes ved å supplere det talte/tegnede ord med Haptisk kommunikasjon. Det er uttalt at «haptisk fyller bildene med farger, det tetter flere hull». Sekundærgruppene er deres familie og venner, fagpersoner innen området og tolker for døvblinde. Fagpersoner er for eksempel knyttet til utdanningsinstitusjonene, kompetansesentre, regionsentere for døvblinde og NAV Hjelpemiddelsentralene ved tolketjenesten. Tolker for døve og døvblinde er godkjent av NAV. 4. Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag har alle studier for døve- og døvblindtolker. Haptisk kommunikasjon er en del av pensum på grunn av dets viktighet for brukerne, men materiellet er ikke utarbeidet. Alle instansene stiller seg positive til prosjektet og til å samarbeide med Hapti-Co for å få materiell. For at Haptisk kommunikasjon kan benyttes av alle i hele Norges land er det viktig å ha standardiserte haptiske tegn. 5. I arbeidet med å utvikle materiellet vil Hapti-Co starte arbeidet med å innhente faglig innspill ved å besøke de tre utdanningsstedene i Norge. Vi vil også samarbeide med brukerne av haptisk kommunikasjon for å sikre kvaliteten på arbeidet. Deretter blir det å systematisere alt materiell vi har overtatt. Det blir en fagbok for haptisk kommunikasjon, med en base med etablerte signaler. Deretter beskrives fremgangsmåten for utførelse av signaler og rekkefølge slik at det blir en felles tilnærming i hele landet. Januar – mars Innsamling og systematisering av haptisk materiell Inngå avtale med forlag/trykkeri Inngå avtale med konsulent/pedagog som skal sikre at fagboken holder pedagogiske mål som lærerbok. April Møte med referansegruppen – formål med møtet er å få innspill fra brukere og utdanningsinstitusjon til hvilke haptisk tegn som skal velges, samt kartlegge manglende haptisk tegn som skal være med i fagboken som prosjektet skal utvikle. Mai – sept Utarbeide nye haptiske tegn gjennom observasjon hos brukerne kombinert med samtaler med brukerne i hvilke haptiske tegn de enkelte situasjonsbeskrivelsen skal ha. Sept – Jan Arbeide med å utvikle fagboken mht til tegn og i samarbeid med pedagog og korrekturleser/forfatter. Februar Trykke boken

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0337.pdf

Sluttrapportsammendrag

Haptisk kommunikasjon
Formålet med prosjektet var å utvikle en samkjørt plattform for signaler innen haptisk kommunikasjon, uavhengig hvor i landet man bor. Dette realiserte vi som en fagbok. Målet for prosjektet var å samle alle signalene som brukes i Norge. Systemet med å få beskjeder på kroppen har eksistert lenge, men ikke i et bestemt system. En viktig forutsetning var å være så klar og tydelig som mulig slik at de som ikke kjente til metoden fra før av kunne benytte seg av den og at andre familiemedlemmer også kunne bruke den. Kombinert syns- og hørselhemmede kan lett bli isolert i sine egne nærmiljøer, men haptiske signaler som blir formidlet på en enkel og forståelig måte kan forhindre noe av isolasjonen. Derfor var det viktig at boken ble så klar og tydelig som mulig og ga brukere, familie og venner mulighet til å lære det på egenhånd i sin egen hverdag.
Boken «Haptisk kommunikasjon» ble utgitt på Abstrakt forlag våren 2013. Boken ble forfattet av Hildebjørg Karlsen Bjørge, Kathrine Goborg Rehder og Magni Øverås.

Prosjektleder/forsker

Hildebjørg Karlsen Bjørge

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Haptisk erstatter noe av det tapte synet
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Haptic-Co
Beløp Bevilget
2012: kr 415 000, 2013: kr 200 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet