HEL-KOST-Covid

Søknadssammendrag

Under Covid 19-pandemien har utviklingshemmede som bor i egen bolig fått ytterligere innskrenket sine muligheter for deltagelse i egen matlaging av hensyn til smitteverntiltak, noe som kan påvirke deres livskvalitet og helse negativt. LUPE, Unge Kokker, ObeCe/St. Olavs hospital og Senter for e-helse ved UiA har som mål med dette prosjekter å:

1) få innsikt i hvordan utviklingshemmede som bor i egen bolig har fått påvirket sitt kosthold og ernæring under covid-19-pandemien.
2) utvikle (digitale) verktøy for å heve ansatte i tjenestene til utviklingshemmedes ernærings- og veiledningskompetanse, sett i lys av Covid19-pandemien og mulige epidemier i fremtiden.
3) støtte bofellesskapene i systematisering og forankring av ernærings- og veiledningsarbeidet.

Prosjektet skal gjennomføres med ansatte i tilrettelagte boliger for personer med utviklingshemming i Trøndelag. Prosjektet vil starte opp i juni 2021 og avsluttes juni 2022. Det vil gjennomføres 4 kurs over en 8 ukers periode i fem bofellesskap høsten 2021. Kursene vil både gjennomgå teori (digitalt) og praktisk matlaging tilpasset målgruppen. Videre skal det produseres 15 filmer tilpasset grunnleggende diagnoser som kan brukes av de ansatte som verktøy sammen med bruker i forbindelse med motivasjon, vaneendring og veiledning tilpasset pandemisituasjonen. Ansatte i bofellesskapene vil forplikte seg til å jobbe med å implementere og forankre kunnskapen og verktøyene i organisasjonen underveis og etter prosjektperioden med bistand fra Unge Kokker. Etter gjennomførte kurs skal forskerne gjennomføre fokusgruppeintervjuer med ansatte og ledere i bofellesskapene.

Prosjektet vil øke kunnskapen og kompetansen til ansatte som arbeider med utviklingshemmede innenfor tema veiledning, motivasjon og vaneendring i forbindelse med kosthold i en pandemisituasjon, og etablere system og forankring for dette arbeidet. Kombinasjon av kurs, digitale verktøy og forskning vil gjøre helsepersonell mer rustet til å møte en pandemi i fremtiden.

Prosjektleder/forsker

Jorunn Utne

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
HEL-KOST-Covid
Organisasjon
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Beløp Bevilget
Kr 662.450
Startdato
26.05.2021