Helgeseminar for foreldre i sorg

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

LUBs sorgstøttearbeid for foreldre som mister et lite barn har under pandemien vært annerledes. De fleste samlinger, møteplasser og sorggrupper har blitt avlyst. Flere av våre frivillige har også bedt om en pause. Likepersonstøtten har begrenset seg til noen webinarer og digitale sorggrupper, og en-til-en samtaler over telefon. Å miste et barn under slike omstendigheter kan ha en uheldig innvirkning på sorgprosessen. Derfor vil vi invitere disse foreldrene til en fysisk helgesamling der de kan få oppleve kraften og den unike støtten som ligger i fellesskapet med andre i lignende situasjon.

Målsetting for prosjektet

Arrangere et helgeseminar for foreldre i sorg og likepersoner i LUB der etterlatte opplever felleskap og anerkjennelse for tapet, får kunnskap om sorg og konkret hjelp til å kunne leve best mulig med sin tapsopplevelse.

Målgruppe

Mødre og fedre som under pandemien har opplevd å føde et dødt barn eller mistet barn i løpet av sine første leveår, og frivillige skolerte likepersoner i LUB.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

65

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Seminaret vil foregå 11. -13. februar 2022 fra fredag kl 1800 til søndag kl 1500 på Soria Moria hotell. Seminarets undervisningsmetoder er foredrag, plenumsoppsummeringer, gruppesamtaler og øvelser i selvhjelpsmetoder. I tillegg gis det rom for avslapning, fysisk aktivitet og tid til mingling og nettverksbygging. Seminarets innhold er basert på vår erfaring av hva etterlatte selv er opptatt av. Det vil være både fagpersoner og etterlatte foreldre/kontaktpersoner som foreleser over ulike sider ved sorg og sorgbearbeiding. Det er plass til 50 etterlatte foreldre, 15 kontaktpersoner fra hele landet (frivillige likepersoner med kurs i likepersonstøtte), og fire av LUBs stabsmedlemmer som har jevnlig sorgstøttesamtaler med foreldrene. Rekrutteringen gjøres gjennom bruk av LUBs egne informasjonskanaler og de ansattes rutinemessige samtaler med sørgende foreldre. Seminaret planlegges av en prosjektgruppe med fagsjef i LUB og kolleger, to likepersoner og de inviterte foredragsholderne. Evalueringen er nettbasert gjennom SurveyMonkey.

Fremdriftsplan for prosjektet

Som del av søknadsarbeidet har vi laget et foreløpig program, reservert foredragsholdere og booket hotell. Derfor er noe planlegging allerede utført. 2. januar 2022: Invitasjon til foreldre som har mistet barn under pandemien, frivillige kontaktpersoner i LUB. Påmelding via lub.no Januar; Ferdigstille program, kontakt med foredragsholdere/hotellet/frivillige Februar: gjennomføre seminaret Februar-juni: Evaluering, etterarbeid/rapportering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Å miste et barn under pandemien bød på utfordringer. Regler om sosial avstand og perioder med store begrensninger i antall nærkontakter frarøvde mange viktig sosial støtte og varme klemmer i en tid hvor man trenger å ha mennesker rundt seg. Å sørge under slike omstendigheter kan ha en uheldig innvirkning på sorgprosessen. Mange uttrykte ønske om å få møte andre i lignende situasjon. Da vi gikk mot gjenåpning av samfunnet, ønsket LUB å arrangere et treff der de kunne møtes «in real life». Derfor søkte LUB om midler til å arrangere et helgeseminar for foreldre i sorg der etterlatte kunne få oppleve et støttende felleskap og anerkjennelse for tapet, få kunnskap om sorg og konkret hjelp til å kunne leve best mulig med sin tapsopplevelse. Målgruppen var mødre og fedre som under pandemien har opplevd å føde et dødt barn, mistet barn ved fødsel eller i løpet av sine første leveår grunnet sykdom, krybbedød, ulykker med mer, og frivillige skolerte likepersoner i LUB (kontaktpersoner).

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Ved påmelding svarte deltagerne på spørsmål om forventninger til seminaret knyttet til nettverksbygging, ivaretagelse og håp, og om de ønsket mer kunnskap om det å leve med konsekvensene av et slikt tap. Etter avsluttet helg sendte LUB et evalueringsskjema der foreldrenes subjektive opplevelser ble registrert. En høy prosentandel hadde blitt kjent med andre i lignende situasjon (80%), de opplevde seg sett og forstått (75 %), og 60% sa at de hadde lært noe nytt om sorg og sorgarbeid. På spørsmålet om de tok med seg erfaringer og kunnskap hjem fra seminaret som vil hjelpe dem i hverdagen, svarte nesten 70% ja til det. Nesten alle svarte «veldig fint» på spørsmålet «Hva betydde det at LUBs likepersoner var til stede», dette var med på å gi håp. Også kontaktpersonene opplevde det meningsfullt å få bidra og de satte stor pris på muligheten for erfaringsutveksling og faglig påfyll i rollen som frivillig i LUB.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

110

Prosjektgjennomføring/Metode

Helgen 11.-13 februar 2022 ble seminaret “Å lære å leve med sorg og savn” arrangert på Soria Moria Hotell i Oslo. Selv om vi var i sluttfasen av pandemien måtte vi forholde oss til nasjonale restriksjoner og lokale tilpasninger som stadig endret seg. Likefullt ble seminaret fulltegnet (maks lovlig antall var 50). Dette var færre enn budsjettert og vi fikk anledning til å arrangere en ny tilsvarende samling 26.-28. oktober samme år. Seminarene hadde variert program, med foredrag, plenumssamtaler, samtaler rundt bordene og øvelser i selvhjelpsmetoder. Foredragene ble holdt av fagpersoner og etterlatte foreldre og belyste ulike sider ved sorg og sorgbearbeiding. Likepersonene ledet samtalene rundt bordene. Det ble også satt av god tid til nettverksbygging gjennom gode pauser. Totalt deltok 90 nylig rammede foreldre, 19 kontaktpersoner og fem ansatte. Deltagerne ble rekruttert via våre etablerte rutiner for sorgstøttesamtaler og de kom fra hele landet. Seminaret ble også markedsført gjennom lub.no og Facebook. Prosjektleder fagsjef i LUB Trine G. Kalstad samarbeidet med staben i LUB og likepersonene Lise Falang-Petterson og Mari Skjerden i planlegging og gjennomføring av seminarene.

Resultater og resultatvurdering

Vi har nådd målene vi satte oss for prosjektet; vi har gjennomført to helgeseminarer med tittelen «Å lære å leve med sorgen» og på den måten gitt nylig rammede foreldre som mistet barn under pandemien mulighet til å treffes fysisk. I tillegg fikk foreldrene møte frivillige likepersoner som kan formidle håp om at livet kan bli godt igjen. Deltagerne ga svært gode tilbakemeldinger på seminarets form og innhold. Det var viktig å få møtes fysisk, etablere nettverk og å få økt kunnskap om sorg og råd om hvordan leve best mulig med sin tapsopplevelse. Mange opplevde at denne helgen var viktig for egen sorgprosess. Flere av deltakerne har i etterkant etablert kontakt seg imellom [og kommuniserer på eksempelvis Messenger]. Prosjektet er omtalt i LUBs medlemsblad (se vedlegg), nettsider, nyhetsbrev, og vi har delt erfaringer i Sorgstøttealliansen, et nettverk av 18 brukerorganisasjoner og fagmiljøer på sorg i Norge.

Oppsummering og videre planer

Basert på tilbakemeldingene kan vi konkludere med at vi har arrangert et helgeseminar som ivaretar de nylig rammedes behov for informasjon, der de får bekreftelse og opplever fellesskap med andre i lignende situasjon, samt får råd, hjelp og veiledning fra likepersoner. Særlig viktig har dette vært i post pandemi-tiden. Mange foreldre uttrykte stor takknemlighet for endelig å få møte andre i lignende situasjon. Derfor ønsker vi å ta med oss erfaringene og læringspunktene fra dette prosjektet slik at vi kan gjøre noe lignende for nye etterlatte foreldre også i 2023.

Prosjektleder

Trine Giving Kalstad

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Helgeseminar for foreldre i sorg
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2022: kr 301 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
29.11.2022
Status
Under gjennomføring