Helse, livskvalitet og somaliske LHBTI

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Det er gjort svært lite forskning om LHBTI-personer med minoritetsbakgrunn i Norge, og ingen tidligere studie har fokusert på helseforhold i denne befolkningsgruppen. Selv om myndighetene de siste fire årene har satset på å utvikle og formidle kunnskap om innvandrerhelse i Norge, mangler innsikt av relevans for de som er ‘skeive’. Både myndighetene og aktører i sivil sektor etterlyser slik innsikt, blant annet om skeive innvandreres helsetilstand, helsebehov og erfaringer med helsetjenester. Gjennom et åpent og eksplorerende etnografisk design vil denne studien bidra til slik kunnskap om skeive norsk-somaliere. Prosjektets målsetting: Studien skal generere ny kunnskap om skeiv norsk-somalisk helse og derigjennom bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for sikre relevante og likeverdige helsetjenester for målgruppen. Gjennom forskningsarbeidet undersøker vi sammenhengen mellom kultur, tilhørighet og identiteter på den ene siden, og helseforhold i den somalisk-norske LHBTI-befolkningen på den annen. Studien legger vekt på å forstå erfarte realiteter og utfordringer fra perspektivet til «dem det gjelder», og skal resultere i kunnskap om målgruppens helserelaterte sårbarheter, mestringsstrategier og umøtte behov. Prosjektdesign: Studien er utpreget utforskende og vil benytte en kombinasjon av komplementære etnografiske metoder til datainnsamling. Langvarig feltarbeid med deltakende observasjon er metodologisk hovedstrategi, i tillegg til dybdeintervjuer med forskningsdeltakere, intervjuer med nøkkelpersoner i sentrale organisasjoner, samt tekststudier av relevant litteratur, lovverk og forskrifter. Skeive norsk-somaliske forskningsdeltakere vil bli rekruttert gjennom samarbeidsorganisasjoner, kommuner, forskerens eksisterende nettverk og «snøballmetoden». Brukermedvirkning: Skeive norsk-somaliere og et utvalg relevante bruker-/interesseorganisasjoner har medvirket i utformingen av prosjektbeskrivelsen. Prosjektet baserer seg på prinsipper for brukermedvirkning og har et rådgivende «community board» bestående av norsk-somaliske og andre medlemmer fra det skeive miljøet. Rådsmedlemmene vil bli involvert i pågående diskusjoner om framgangsmåter, rekruttering, funn og fortolkninger. I samarbeid med relevante personer og organisasjoner vil forskningsresultatene formidles til skeive norsk-somaliere og relevante aktører i forvaltningen, helsetjenestene og sivilt samfunn.

Prosjektleder

Betina Torbjørnsen

Hovedveileder

Kåre Moen

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Helse, livskvalitet og somaliske LHBTI
Organisasjon
Norsk organisasjon for asylsøkere
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2018: kr 710 000, 2020: kr 755 000, 2021: kr 777 000
Startdato
31.05.2018
Sluttdato
14.03.2025
Status
Under gjennomføring