Helseindikatorer hos utviklingshemmede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Hovedmålet for denne studien er å bedre helsetjenestetilbudet til ungdom og voksne med utviklingshemning, basert på økt kunnskap om forekomst av helsevansker og udekkede behov for tjenester.

Personer med utviklingshemning har større helsevansker enn den generelle befolkningen, og internasjonale studier finner udekkede behov for tjenester, som øker ulikheten i helse sammenlignet med generell befolkning. I Norge mangler det for denne gruppen representative studier av helsetilstand og helsetilbud.

I dette prosjektet brukes det internasjonalt utarbeidede POMONA helseindikatorer for mennesker med utviklingshemning. I tillegg registreres funksjon, sosial integrering og

stabilitet i tjenestetilbudet.

Data innhentes ved intervju basert på standardiserte spørreskjema med deltaker eller en nærstående representant. Innen en større kartlegging som vil foregå i Nord-Norge og Trøndelag,

med mål om 500 deltakere, søkes Extrastiftelsen om finansiering av en doktorgradskandidat. Stillingen som stipendiat vil bli utlyst. Doktorgradsprosjektet vil spesielt fokusere på den helsefremmende faktoren fysisk aktivitet. Formålet er å avdekke hvilke faktorer som fremmer eller hemmer fysisk aktivitet hos ungdom og voksne med utviklingshemning, og å undersøke om grad av fysisk aktivitet har sammenheng med deltakelse i daglige aktiviteter, jobb og sosial integrering.

Brukere og deres organisasjoner har vært involvert fra planlegging av studien, og brukerrepresentant fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) deltar i styringsgruppen. Tromsø kommune er sentral samarbeidspartner, og andre kommuner inviteres med når finansieringen er på plass. Prosjektet er forankret ved Universitetssykehuset Nord-Norge og involverer forskere med bakgrunn fra habilitering, rehabilitering og helsetjenesteforskning samt samfunnsfag, fra alle helseregionene.

Prosjektleder/forsker

Monica Isabel Benedikte Olsen

Hovedveileder

Audny Gabriele Wagner Anke

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Helseindikatorer hos utviklingshemmede
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Universitetssykehuset Nord-Norge, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000
Startdato
15.06.2017
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet