Henry veileder

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Henry – Førstehjelp for barn er et pedagogisk læringsopplegg Røde Kors har utviklet i samarbeid med Lærdal Medical AS, med dokumentert effekt opp til 6 år. Læringsopplegget er en nasjonal satsning og er sendt ut til over 5 300 barnehager. I fjor lanserte vi læringsopplegget digitalt og gratis for alle i samarbeid med Gyldendal. I en travel hverdag har ansatte i barnehage/skolesektor utfordringer knyttet til å lese veiledningspermen som medfølger det fysiske Henry – settet. Det etterspørres mer utfyllende informasjon og tips til hvordan læringsopplegget kan tas i bruk. Det digitale tilbudet har også behov for mer utfyllende informasjon i henhold til hvordan det kan tas i bruk. I den forbindelse ønsker vi å lage en veiledning/inspirasjonsfilm som sier noe om hvordan læringsopplegget kan tas i bruk av voksne som har mulighet til å lære barn førstehjelp. Vi ser også muligheten til å kunne ta i bruk en slik film i allerede eksisterende kurs som holdes direkte ut til ansatte i barnehage/skolesektor for å informere om tilbudet og hvordan det kan brukes. Vi ønsker også å lage en kortfilm til bruk i SoMe. Økt bruk av læringsopplegget i barnehager/skoler og av frivillige i Røde Kors slik at flere barn lærer enkel førstehjelp. Økt bevissthet rundt tilbudene vi har til øvrig befolkning.

Aktivitet/tiltak/metode

Utvikle og produsere en veiledning/inspirasjonsfilm om hvordan ansatte i barnehage/skolesektor og voksne for øvrig kan ta i bruk det pedagogiske læringsopplegget Henry – Førstehjelp for barn. I dialog med aktuelle byrå og aktuelle brukere ønsker vi å utvikle et innhold i filmen som skal gi en forståelse av: – Hva Henry – Førstehjelp for barn er – Hvem læringsopplegget er for – Hvorfor det er viktig med førstehjelpsopplæring til barn – Hvordan læringsopplegget kan brukes (tips og inspirasjon) Resultatet skal kunne erstatte dagens veiledningsperm og den skal gi inspirasjon til hvordan læringsopplegget kan brukes både fysisk og digitalt. Vi ønsker at filmene skal kunne tas i bruk gjennom førstehjelpskurs som holdes ut til ansatte i barnehage og skolesektor, med en oppfordring om å ta i bruk læringsopplegget slik at vi når ut til enda flere barn med førstehjelpsopplæring. Vi vil ha fokus på brukermedvirkning fra et utvalg barnehager og frivillige i Røde Kors gjennom dialog og spørreskjema slik at vi får kartlagt behovet grundig. Målgruppen for tiltakene er alle voksne som har mulighet til å lære barn førstehjelp med Henry. Hovedsakelig voksne i barnehage/skole sektor og frivillige i Røde Kors. Måloppnåelse vil kartlegges i form av dialog med barnehager og frivillige i egen organisasjon samt spørreskjema som sier noe om bruken av Henry settet før og etter mottatt veiledning/inspirasjonsfilm. Vurderinger av sikkerheten til deltakerne, personvernhensyn og andre etiske vurderinger Personvern vil bli ivaretatt etter GDPR hvor skriftlig bekreftelse og tillatelse til deltakere i filmen vil foreligge før filming og publisering. Innhold i filmen og lengden på filmen vil kunne gi utfordringer i form av at innholdet må være tilpasset slik at informasjon som er nødvendig kommer med samtidig som filmen har en passe lengde. Med god kartlegging av behov hos brukergruppen vil vi kunne tilpasse produktet.

Antall deltakere

500

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Evalueringsrapporten gjennomført i 2021 viser at Henry – førstehjelp for barn har effekt, barn lærer enkel førstehjelp med læringsopplegget. For at læringsopplegget skal ha effekt er vi avhengig av at voksne i relasjoner med barn tar seg tid til å lære dem førstehjelp gjennom Henry – opplegget. Rammeplanen til skoler og barnehager omfatter mye, vi ønsker derfor å gjøre læringsmateriellet lett tilgjengelig og mer brukervennlig for de ansatte slik at de har mer tid til å faktisk lære barna førstehjelp fremfor å bruke tiden på å lese seg opp gjennom en veiledningsperm. I egen organisasjon er det frivillige som lærer barn førstehjelp. Derav er det viktig at de ikke bruker unødvendig mye tid på å lære seg hvordan de kan bruke læringsmateriellet, men benytter seg av tiden til å faktisk lære barn førstehjelp. Med en veiledning/inspirasjonsfilm vil vi kunne korte ned tiden de voksne og frivillige bruker på å forberede seg, samt gi de en ide og inspirasjon om hvordan de kan bruke læringsopplegget. Målet er at terskelen for å ta i bruk læringsopplegget skal være så lav som mulig. På sikt vil mer bruk av læringsopplegget kunne føre til at flere barn har kunnskap om hvordan de kan hjelpe andre som har skadet seg, de vil kunne være tryggere i møte med en skadet person fordi de har kunnskap om hva de kan gjøre for å hjelpe og i beste fall vil dette kunne føre til at liv blir reddet. Henry – førstehjelp for barn er også med i dugnaden Sammen redder vi liv hvor fokus på livslang læring innenfor førstehjelp vil kunne bidra til at flere liv blir reddet. Med en veiledning/inspirasjonsfilm vil vi kunne nå voksne også utenfor barnehage/skole sektor med informasjon om tilbudet og nedslagsfeltet vil bli mye større.

Plan for gjennomføring

Hente inn tilbud: prosjektleder Prosjektleder innhenter tilbud gjennom anbud ved oppstart av prosjekt. Sammen med aktuelt byrå vil det utvikles en detaljert prosjekt- og fremdriftsplan for å sikre at gjennomføring av filmen er i henhold til prosjektperiode. Rekruttering av deltakere: prosjektleder og byrå Rekruttere voksne i målgruppen for å kartlegge behov, slik at vi kan utarbeide og tilpasse innholdet i filmen. Brukere involveres underveis i prosessen slik at nødvendige justeringer blir utført. Skoler/barnehager vil rekrutteres med forespørsel om å delta i utformingen av filmen slik at vi får et best mulig visuelt bilde av hvordan Henry kan brukes. Evaluere og justere etter behov fra tilbakemeldinger underveis i redigeringen. Utvikling av konsept: prosjektleder, enhetsleder frivillighet, seniorrådgiver førstehjelp og byrå Ideutvikling av manus ca. 2-3 dager sammen med byrå og ca. 2 dager i egen organisasjon etter vi har samlet inn datagrunnlag. Innholdet vil tilpasses det fysiske læringsopplegget med Henry dukken, og det digitale tilbudet på Salaby. Produksjon: prosjektleder, byrå, frivillige og/eller deltakere Produksjon av 1 veiledning/inspirasjonsfilm, samt 1 kortfilm som kan brukes i SoMe. Innspillingen vil foregå over en periode på ca. 3-4 dager. Byrå vil gjennomføre redigering av film i etterkant med tilbakemeldinger fra prosjektleder, ca. 3-4 dager. Kommunikasjon og markedsføring: prosjektleder, enhetsleder frivillighet, seniorrådgiver førstehjelp Utarbeide en kommunikasjonsplan om hvordan vi når ut til voksne i barnehager/skoler og frivillige i Røde Kors med filmen. Informasjon sendes direkte til barnehager og skoler. Evaluering – veien videre: prosjektgruppe Evaluering kontinuerlig fra start til slutt Rapportering gjennomføres av prosjektleder

Prosjektleder

Renate Nordbø Idland

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Henry veileder
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2023: kr 215 000, 2024: kr 85 000
Startdato
01.05.2023
Sluttdato
30.04.2024
Status
Under gjennomføring