HEYoung intervensjonsstudie


Søknadssammendrag

Langvarige smerter er et utbredt problem bland ungdom, og studier viser at ungdommer med langvarige smerter rapporterer høyere fravær fra skole og fritidsaktiviteter, redusert livskvalitet, samt har et høyt forbruk av smertestillende. Ungdom som opplever langvarig smerter har økt risiko for langvarige smerter i voksen alder med høyt forbruk av helsetjenester, sykemeldinger og uføretrygd. Det finnes foreløpig lite kunnskap om hvordan smerter hos ungdom skal håndteres, og mye av dagens retningslinjer baserer seg på forskning fra voksne. Dette er problematisk da livsløpsforskning viser at ungdomsårene er en egen livsfase som skiller seg markant fra voksne biologisk, psykologisk og sosialt.

I dette prosjektet er formålet å utvikle en persontilpasset smerteintervensjon i tett dialog med ungdommer, helsepersonell og brukerrepresentativer som skal hjelpe ungdom å bedre og håndtere smerter, samt teste gjennomførbarheten i en to-arms pilot randomisert kontrollert studie (RCT). Det langsiktige målet er å gjennomføre en fullskala RCT, men for å kunne utvikle og gjennomføre en randomisert kontrollert studie trengs først mer kunnskap om ungdommer med smerter.

Utviklingen av intervensjonen skal basere seg på tidligere publisert litteratur som omhandler intervensjoner samt kvalitative studier av ungdom og helsepersonell. I tillegg skal det gjennomføres workshops med ungdom og helsepersonell for å utvikle en intervensjon som er brukernær, gjennomførbar og relevant. For å gjøre intervensjonen persontilpasset skal ungdommene som inkluderes screenes for kjente risikofaktorer og motta en intervensjon som er tilpasset disse faktorene. Den ferdige intervensjonen skal testes ut i en pilot RCT på 30 ungdommer (15-19 år) fra fire forskjellige videregående skoler i Norge. Vår ambisjon er at dette prosjektet kan resultere i en fullskala RCT som på sikt kan bidra til bedre behandling av langvarige smerter hos ungdom i primærhelsetjenesten i Norge. Ved å inkludere brukermedvirkning i alle fasene håper vi på å utvikle en intervensjon som er relevant, gjennomførbar og effektiv. Tidlig behandling av langvarige smertetilstander vil forhåpentligvis bidra til en reduksjon av den store byrden langvarig smerte i dag står for.

Prosjektleder/forsker

Maren Hjelle Guddal

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
HEYoung intervensjonsstudie
Organisasjon
Rådet for Muskelskjeletthelse
Org.ledd
OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap
Beløp Bevilget
2023: kr 932 000, 2024: kr 932 000, 2025: kr 932 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
01.08.2027
Status
Under gjennomføring