– Langvarige smerter er vanlig blant ungdommer og har økt de siste årene

Gjennom intervensjonsstudien HEYoung er målet blant annet å hindre frafall fra skole og arbeidsliv.

Navn: Maren Hjelle Guddal
Alder: 40 år
Stilling: Postdoktor
Arbeidssted: OsloMet, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi
Bakgrunn: Fysioterapeut, Master i Idrettsfysioterapi, PhD ved Oslo Universitetsykehus

– Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle en personsentrert intervensjon for ungdommer med vedvarende smerter. Dette skal gjøres i samarbeid med ungdommer med vedvarende smerter, helsepersonell, foreldre og forskere. Deretter vil intervensjonen bli evaluert gjennom en pilot-randomisert kontrollert studie (RCT) i videregående skoler.

Hvorfor er dette viktig? 

– Langvarige smerter er vanlig blant ungdommer og har økt de siste årene. Smerter kan føre til frafall fra idrett, utdanning og jobb, samt negative helseutfordringer senere i livet.

– I dag er det manglende forskning som legger grunnlag for tiltak og behandling til ungdommer med smerter. Videre finnes det få forebyggende tiltak for å redusere den negative trenden med at flere og flere ungdommer faller ut av skole og arbeid, og begrenset forskning på hvordan smerteproblematikk blant ungdommer kan adresseres gjennom skole og skolehelsetjenesten.

– Ungdommer uttrykker behov for mer informasjon fra helsepersonell om hvordan man kan håndtere vedvarende smerter, samt tiltak som oppleves relevante for deres aldersgruppe. Derfor er det avgjørende at både ungdommer som opplever smerter og helsepersonell blir involvert tidlig i utviklingen av intervensjoner.

Hva ønsker dere å finne ut? 

– I dette prosjektet ønsker vi å finne ut av hvordan man kan imøtekomme både ungdommers og helsepersonells behov og ønsker i utviklingen av en ny, personsentrert intervensjon for ungdommer med vedvarende smerter.

– Ved å evaluere intervensjonen gjennom en pilot-randomisert kontrollert studie (RCT) i videregående skoler søker vi å finne ut av om effekten av denne intervensjonskomponenten er klar for å testes ut i en fullskala RCT-studie.

Hvordan skal prosjektet gjennomføres? Har dere en tidsplan? 

To arbeidspakker:

  1. Samutvikling av intervensjonen i samarbeid med ungdommer med smerter, foreldre og et tverrprofesjonelt team (helsesykepleiere, fysioterapeuter, fastleger, psykologer og lærere)
  2. Gjennomførbarhet og evaluering gjennom en pilot-RCT

– Hele prosjektet har en tidsramme på seks år, frem til 2029. Den aktuelle postdoktor-stillingen som støttes av Stiftelsen Dam dekker arbeidet med «arbeidspakke 1», samt den initielle fasen av «arbeidspakke 2».

– I arbeidspakke 1 (2023-2025) av prosjektet ønsker vi å gjennomføre workshops for å finne ut av utfordringer og barrierer med dagens praksis, samt tanker og visjoner for fremtidige tiltak (trinn 1). Deretter integrerer vi relevant litteratur (trinn 2), etterfulgt av nye workshops hvor vi gjennom ulike aktiviteter og diskusjoner søker å komme frem til selve utformingen og innholdet til de nye tiltakene (trinn 3).

– I arbeidspakke 2 (2025-2029) vil gjennomførbarheten av intervensjonen bli testet gjennom en pilot-RCT med deltakere fra fire videregående skoler i Norge.

Hvem har tatt initiativ til prosjektet, og hvem er involvert?

– Prosjektet er initiert av MUSK Health forskningsgruppen og Senter for Intelligent muskelskjelletthelse (CIM) ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet. Prosjektet er ledet av professor Britt Elin Øiestad. Jeg og Henriette Jahre arbeider som postdoktorer i prosjektet. Prosjektgruppen består videre av: Kirsti Riiser og Margreth Grotle (OsloMet), Trygve Skonnord (Universitetet i Oslo), Simon Kristoffer Johansen (Center for General Practice, Aalborg University), Michael Rathleff (Faculty of Medicine, Aalborg University) og Kate Dunn (Keele University).

Stiftelsen Dam stiller krav om brukermedvirkning. Hvordan er det ivaretatt i dette prosjektet? 

– To unge brukerrepresentanter (25 og 15 år) og en skolefysioterapeut har vært engasjert i arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Ved Senter for Intelligent Muskelskjeletthelse (CIM), OsloMet skal det opprettes en brukermedvirkerbase «Ung brukermedvirkning i muskelskjeletthelse», og i HEYoung Intervention Study vil vi engasjere brukerrepresentanter fra denne basen til å gi innspill på relevans av forskningsspørsmål, tolkning og diskusjoner av resultater, samt formidling av resultater til allmennheten.


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Langvarige smerter er et utbredt problem bland ungdom, og studier viser at ungdommer med langvarige smerter rapporterer høyere fravær fra skole og fritidsaktiviteter, redusert livskvalitet, samt har et høyt forbruk av smertestillende. Ungdom som opplever langvarig smerter har økt risiko for langvarige smerter i voksen alder med høyt forbruk av helsetjenester, sykemeldinger og uføretrygd. Det finnes foreløpig lite kunnskap om hvordan smerter hos ungdom skal håndteres, og mye av dagens retningslinjer baserer seg på forskning fra voksne. Dette er problematisk da livsløpsforskning viser at ungdomsårene er en egen livsfase som skiller seg markant fra voksne biologisk, psykologisk og sosialt. I dette prosjektet er formålet å utvikle en persontilpasset smerteintervensjon i tett dialog med ungdommer, helsepersonell og brukerrepresentativer som skal hjelpe ungdom å bedre og håndtere smerter, samt teste gjennomførbarheten i en to-arms pilot randomisert kontrollert studie (RCT). Det langsiktige målet er å gjennomføre en fullskala RCT, men for å kunne utvikle og gjennomføre en randomisert kontrollert studie trengs først mer kunnskap om ungdommer med smerter. Utviklingen av intervensjonen skal basere seg på tidligere publisert litteratur som omhandler intervensjoner samt kvalitative studier av ungdom og helsepersonell. I tillegg skal det gjennomføres workshops med ungdom og helsepersonell for å utvikle en intervensjon som er brukernær, gjennomførbar og relevant. For å gjøre intervensjonen persontilpasset skal ungdommene som inkluderes screenes for kjente risikofaktorer og motta en intervensjon som er tilpasset disse faktorene. Den ferdige intervensjonen skal testes ut i en pilot RCT på 30 ungdommer (15-19 år) fra fire forskjellige videregående skoler i Norge. Vår ambisjon er at dette prosjektet kan resultere i en fullskala RCT som på sikt kan bidra til bedre behandling av langvarige smerter hos ungdom i primærhelsetjenesten i Norge. Ved å inkludere brukermedvirkning i alle fasene håper vi på å utvikle en intervensjon som er relevant, gjennomførbar og effektiv. Tidlig behandling av langvarige smertetilstander vil forhåpentligvis bidra til en reduksjon av den store byrden langvarig smerte i dag står for.

Prosjektleder

Maren Hjelle Guddal

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
HEYoung intervensjonsstudie
Organisasjon
Rådet for Muskelskjeletthelse
Org.ledd
OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap
Beløp Bevilget
2023: kr 932 000, 2024: kr 932 000, 2025: kr 932 000
Startdato
31.07.2023
Sluttdato
01.08.2027
Status
Under gjennomføring