Hinderløypa

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Ideen om Hinderløypa har sitt utspring i fra bruker av A-larm sine aktivitetstilbud. Brukerne har et sterkt ønske om å sammen utvikle og bygge en hinderløype som er tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den. Løypa skal være utendørs, og fokuset er teambuilding, aktivitet og mestring. Brukerne ønsker å gi noe tilbake til samfunnet gjennom å bygge og lage en hinderløype til fysisk aktivitet. Forskning viser at fysisk aktivitet er et tiltak som kan redusere de helsemessige konsekvensene av rusbruk i form av for eksempel økt muskelstyrke, forbedret oksygenopptak og bedre balanse. Det er også funn i forskningen som viser at fysisk aktivitet kan redusere de psykiske plagene, slik som angst- og spenningsnivå. (Gråwe, 2016) Vi i A-larm ser behovet for en arena der vi skal skape mestring og en følelse av å bidra med noe nyttig til samfunnet. Våre brukere har i større eller mindre grad opplevd å være en byrde for samfunnet med sin rusbruk, dette er en mulighet til å oppleve det motsatte. En arena der mennesker i samme situasjon kan utvide sitt rusfrie nettverk, skape gode relasjoner, oppnå mestring og opprettholde egen recovery prosess. 

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet består av å inkludere mennesker fra marginaliserte og utsatte grupper til å bidra i et samfunnsnyttig oppdrag, utvide sitt sosiale nettverk og bli en del av noe større enn sin egen recovery prosess. «Tilhørighet til sosiale grupper er vesentlig for mennesker fra de er ganske små. Opplevelse av tilhørighet skaper tillit og bidrar til at en føler seg bekreftet som person» står det i Terje Simonsens bok om rusmiddelavhengighet. (2016, s.85). Vi ønsker at mennesker skal føle seg verdsatt og at de er en ressurs for andre. Vi ønsker å bidra til økt livskvalitet, opplevelse av mestring, tilhørighet og integrering i samfunnet.   Personer med ADHD er overrepresentert blant rusavhengige og av disse er det en større andel som soner dommer i fengsel (Simonsen, 2016). Dette er mennesker som ofte har et høyere aktivitetsnivå og et stort behov for å bruke kroppen fysisk. Vi legger derfor til rette for fysiske oppgaver med å bygge hinderløype sammen med andre. Ved å delta i utviklingen av aktivitetsparken håper vi på mestringsopplevelser og en tilhørighet som gjør at det blir lettere å delta i aktiviteter i parken på lik linje med den øvrige befolkningen.   Deltagerne i prosjektperioden vil bestå av mennesker som soner en dom i frihet, mennesker med rusutfordringer, psykiske utfordringer og mennesker som ønsker å opprettholde sin rusfrihet i eller etter behandling. Disse i samarbeid med våre ansatte og en stor andel frivillige med brukererfaring kommer til å utgjøre prosjektgruppen. Dette er et prosjekt som vil treffe flere og flere deltagere etter hvert som prosjektet utvikler seg og vil til slutt være en ressurs og mulighet for allsidig aktivitet for kommunens innbyggere. Når anlegget er ferdig blir dette et godt alternativ til både dyre treningsstudio og til kostbare aktivitetsparker for barn og unge, noe som kommer til nytte om man ser det fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.  

Antall deltakere

50

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Antatt virkning for prosjektgruppen og deltagerne Våre brukere vil dra nytte av prosessen fra start til slutt ved å delta i planleggingen og bygging av anlegget. De vil på lik linje med resten av befolkningen ha mulighet til å benytte seg av anlegget når det står ferdig. Vi ønsker å bruke dette som en form for arbeidstrening der fysisk aktivitet, mestringsfølelse og samhold er fremtredende. Som tidligere nevnt så skaper tilhørighet tillit og bidrar til å bekrefte deltagerne som person. Vi mener også at denne tilhørigheten og mestringsopplevelsen kan føre til at deltagere i gruppa har en bedre sjanse til å endre sitt handlingsmønster og bryte ut av kriminalitet, rus og psykisk uhelse. Antatt virkning for andre Dette er et prosjekt som vil treffe flere og flere deltagere etter hvert som prosjektet utvikler seg og vil til slutt være en ressurs og mulighet for allsidig aktivitet for kommunens innbyggere. Når anlegget er ferdig blir dette et godt alternativ til både dyre treningsstudio og til kostbare aktivitetsparker for barn og unge, noe som kommer til nytte om man ser det fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Et slikt anlegg vil stimulere til mer aktivitet i kommunen, innlemme vår gruppe inn i samfunnet på en ny måte. Det vil gi en helsegevinst for Trondheims befolkning og en opplevelse av mestring for våre og andres brukergrupper. Anlegget blir tilgjengelig for alle.

Plan for gjennomføring

Rekrutering skal skje gjennom samarbeidsavtaler med Trondheim kommune, friomsorgen og Mental helse. Vi tilbyr et samarbeid på tvers av organisasjoner og brukergrupper, noe som kan føre til økt forståelse av andre mennesker og deres behov. Samtidig gir dette en mulighet til å lære av andre og overføre lærdommen til egen recoveryprosess. Her må vi danne en arbeidsgruppe som kan ha faste møter og drive prosjektet fremover. Oppstart bygging vil skje når arbeidsgruppa har fått på plass en fremdriftsplan og vi har funnet en egnet plass for løypa. Før oppstart skal også materialkostnader beregnes mer spesifikt slik at vi hele tiden har oversikt over kostnadene som kommer. For å holde oss innenfor rammene for prosjektet legger vi inn en midtveisvurdering der vi evaluerer prosessen så langt og ser på fremdriftsplanen. Markedsføring vil skje gjennom alle tilgjengelige plattformer. Vi har godt samarbeid på tvers av organisasjonene i Trondheim og nyter godt av dette når det kommer til arrangementer. Når byggingen er ferdig er løypa klar til bruk, da vil den stå tilgjengelig for hele befolkningen og vil være en lekeplass for både barn og voksne. Vi kommer til å opprette et vippsnr der hver enkelt som bruker løypa kan vippse noen kroner for at vi skal kunne vedlikeholde hindrene. Dette vil være en billig løsning for de som sliter økonomisk i samfunnet. Vi ønsker også å opprettholde vedlikeholdet av løypa med å arrangere løp der deltagerne betaler en liten avgift for å delta.

Prosjektleder

Hanne Merethe Nøding

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Hinderløypa
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring