Hjelp! Barnet mitt hører ikke 2.0

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Extra-prosjektet «Hjelp, barnet mitt hører ikke» ble distribuert i sosiale medier våren 2017. Det var vellykket – mange foreldre tok kontakt, og vi nådde fram utenfor vårt nettverk. Etter filmene ble distribuert, snakket prosjektleder med flere foreldre med minoritetsbakgrunn som uttrykte ønske om den samme informasjonen på andre språk enn norsk. Det er også et savn etter temaer som er knyttet til det å være døv/hørselshemmet og del av en etnisk minoritet, enten det er nyinnflyttede somaliere eller barn med samisk bakgrunn. Vi ser denne gruppen har tilleggsutfordringer sammenligna med andre.

Målsetting for prosjektet

Økt kunnskap til minoritetsforeldre til barn med hørselstap, slik at de både kan gjøre gode valg for sine barn og oppdage at det finnes nettverk med likepersoner, bli kjent med eksisterende hjelpetiltak fra det offentlige, fra brukerorganisasjoner og likepersoner. (Empowerment.)

Målgruppe

Barn med hørselstap med minoritetsbakgrunn og deres familier. Sekundærmålgruppe: Rådgivere og ansatte som møter disse familiene i sitt arbeid.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

2000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet organiseres med en prosjektleder, som administrerer en referansegruppe i samarbeid med Flerkulturelt Utvalg ved Oslo Døveforening og Norges Døveforbund. Manus på nye filmer utarbeides med utvalget og foreldre fra målgruppen, basert på intervju av foreldre og døve om deres erfaringer, innsamling av informasjon fra nøkkelpersoner i miljøet og innsamling av informasjon fra arenaer der det finnes foreldre i målgruppen. Det finnes lite forskning som omhandler denne gruppen spesifikt og vi må innhente informasjon selv. Det finnes noen få skoler i Norge i dag med tegnspråklig undervisning av barn. En av disse er Vetland skole i Oslo, som har en sammensetning som reflekterer Oslos demografi. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i foreldrenes nettverk på denne og liknende skoler. Kursrekken «Se mitt språk» hvor foreldre til døve/hørselshemmede barn lærer tegnspråk har grupper hvor det er mange minoritetsforeldre som kan være potensielle medlemmer i en referansegruppe. Supervisuell har produsert den første “Hjelp! Barnet mitt hører ikke” og de samme tekniske ressursene og arbeidsmetodene inngår i dette prosjektet. Språklige oversettelser gjøres i samarbeid med personer med morsmålskompetanse i disse språkene.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår 2020 – innsamling av informasjon og etablering av referansegruppe og direkte kommunikasjon med foreldre. Høst 2020 – produksjon av enkeltstående filmer og oversettelse av andre filmer. Første gangs lansering/distribusjon av 11 filmer. Deltakelse på seminarer, nettverkssamlinger o.l. Regnskap og rapportering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: Økt kunnskap til minoritetsforeldre til barn med hørselstap, slik at de både kan gjøre gode valg for sine barn og oppdage at det finnes nettverk med likepersoner, bli kjent med eksisterende hjelpetiltak fra det offentlige, fra brukerorganisasjoner og likepersoner. Målgruppe: Barn med hørselstap med minoritetsbakgrunn og deres familier. Sekundærmålgruppe: Rådgivere og ansatte som møter disse familiene i sitt arbeid. Bakgrunn: Dam-prosjektet «Hjelp, barnet mitt hører ikke» ble lansert våren 2017. Mange foreldre tok kontakt, og vi nådde fram utenfor vårt nettverk. Etter filmene ble distribuert, snakket prosjektleder med flere foreldre med minoritetsbakgrunn som uttrykte ønske om den samme informasjonen på andre språk enn norsk. Det er også et savn etter temaer som er knyttet til det å være døv/hørselshemmet og del av en etnisk minoritet, enten det er nyinnflyttede somaliere eller barn med samisk bakgrunn. Vi ser denne gruppen har tilleggsutfordringer sammenligna med andre.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektets konkrete målsetninger er oppnådd, og var delt i to: 1) gjøre de eksisterende filmene tilgjengelig på flere språk 2) lage nye filmer med tematikk relevant for fremmedspråklige familier. Alle filmene skulle være tilgjengelig på norsk, urdu, somali og arabisk. På grunn av koronasituasjonen ble prosjektet forsinket. Prosjektet hadde oppstart 1.1.2020, like før lockdown. Derfor ble delmål 1) med å lage flere språkversjoner av eksisterende filmer gjennomført først, i løpet av 2020, og publisert tidlig i 2021. Delmål 2) var en utfordring, spesielt med tanke på å rekruttere deltakere, da målgruppen er svært liten. Derfor ble prosjektet fullført først i 2022. De konkrete målsetningene er oppfylt, mens effektmålet oppnås gjennom en vedvarende prosess – filmene er tilgjengelig på Tegn.TV og blir sett og benyttet av publikum og fagmiljøer som f.eks. Ål folkehøyskole, NTS Kompetanse og voksenopplæring for døve innvandrere. Tegn.TV viderefører prosjektet gjennom sin distribusjon.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

500

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført som et informasjonsprosjekt som var delt i to hovedoppgaver; 1) gjøre alle filmene tilgjengelig på flere språk 2) lage nye filmer med temaer som er relevante for familier med døve/hørselshemmede barn med innvandrerbakgrunn (også tilgjengelig på flere språk). Å tilgjengeliggjøre filmene på flere språk var en produksjonsteknisk utfordring, siden ingen i produksjonsteamet kan urdu, arabisk eller somali. Vi samarbeidet med flere aktører, og utviklet etterhvert metoder for å få dette til og å kvalitetssikre resultatet. Vi lærte mye av dette. Prosessen med å lage nye filmer innebar andre typer utfordringer. Målgruppen er smal, og det var en utfordring å finne deltakere og programledere som representerer målgruppen. Vi fant også ut at istedenfor å lage fire kortere filmer, fungerte det bedre å lage to lengre filmer med en programleder som også bidro med egne erfaringer/representerte målgruppen selv. Det ga filmene et mer personlig preg, og dette har vi fått gode tilbakemeldinger på.

Resultater og resultatvurdering

Vi er tilfredse med resultatet av prosjektet. Filmene er tilgjengelig på flere språk i henhold til prosjektets målsetninger, og de nye filmene er mer utfyllende og går mer i dybden enn de opprinnelige filmene. Vi fikk også kontakt med et nytt fagmiljø som bidro til å formidle viktig informasjon om flerspråklighet. Det er en myte at barn ikke bør eksponeres for flere språk som har vært utbredt både i flerspråklige miljøer blant innvandrere og blant døve/hørselshemmede. Det er mange paralleller her. De samme mekanismene som har virket mot flerspråklighet i innvandrermiljøet har også virket i miljøer med døve/hørselshemmede barn der man ofte har fått råd om å la være å gi barna tilgang til tegnspråk i den tro at barna da blir flinkere i norsk. I realiteten er det motsatt, og vi er glad for at vi fikk formidlet god faglig sosiolingvistisk grunnlag på dette som vi synes kommer tydelig fram i filmene, som er basert på forskning og vitenskap, som gir en god motvekt mot fordommer.

Oppsummering og videre planer

Tegn.TV vil fortsatt distribuere filmene på Tegn.TV, slik at filmene blir tilgjengelig og brukt av publikum og fagmiljøer lenge etter prosjektet avsluttes. Tegn.TV har en stadig økning i seertall og brukes mye som en ressurs blant fagpersoner som jobber med døve/hørselshemmede, både barnehagepersonale, lærere for barn og voksne og øvrige fagmiljøer relatert til døve/hørselshemmede og/eller innvandrere. Prosjektet blir derfor i praksis videreført av Tegn.TV.

Prosjektleder

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Hjelp! Barnet mitt hører ikke 2.0
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell (sosial entreprenør som skaper arbeidsplasser for døve)
Beløp Bevilget
2020: kr 595 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet