Hjernen hos forskning.no

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Daglig er det 4 000 besøk av barn og unge på forskning.no. Dette viser et stort behov for innhold tilpasset denne målgruppen. Hjernehelse bygges tidlig i livet, og god kunnskap om hjernen og hva som bygger god hjernehelse bør derfor gis så tidlig som mulig. Da må informasjonen være god og forståelig. Hjernen er kroppens viktigste organ. En tredjedel av befolkningen får i dag en skade eller sykdom i hjernen i løpet av livet. God hjerneinformasjon til barn og unge vil være et bidrag til å endre på dette.

Målsetting for prosjektet

Å lage gode artikler og videoer om forskning på hjernen til barn og ungdom. De skal forstå artiklene, oppfatte dem som interessante og få ideer om hva de kan gjøre for egen hjernehelse. Det blir laget 75 artikler/videoer.

Målgruppe

Barn og unge i alderen 8 – 15 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi vil gi barn og unge kvalitetssikret forskningsinformasjon med et forståelig språk som gir dem kunnskap og svar på kroppens viktigste organ: hjernen. Stoffet publiseres på UNG.forskning.no som i dag har mange lesere i målgruppen. forskning.no og Hjernerådet vil i tillegg opparbeide seg kompetanse med å tilrettelegge forskning om godt hjernestoff for målgruppen. Dermed vil vi ha mulighet til å fortsette arbeidet etter prosjektslutt. Arbeidet vil foregå i redaksjonen til forskning.no med journalist som har kompetanse og erfaring med å skrive for barn og unge. Gjennom brukermedvirkning vil vi skape en kunnskapsbank om hjernen som er åpen og tilgjengelig for alle.

Fremdriftsplan for prosjektet

August 2019: spørreundersøkelse på UNG.forskning.no om hva barn, unge og lærere ønsker artikler og videoer om. August 2019: Oppstart valg av temaer August 2019 – juli 2020: produksjon og publisering av artikler September 2019 – mai 2020: Leserpaneler, evalueringer.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hjernen er menneskets flotteste instrument. Den gjør oss i stand til å tenke, drømme, gjøre og leve. Kunnskap om hjernen er viktig for å forstå oss selv, men også viktig fordi hjernen kan bli syk. En tredjedel av oss får en sykdom eller skade i hjernen i løpet av livet eller er født med det. Dette angår barn og ungdom, enten de er født med sykdom, har venner eller noen i klassen med hjerneskade, blir pasienter selv senere i livet eller har familiemedlemmer med utfordringer. UNG.forskning.no har, i samarbeid med Hjernerådet og med støtte fra Stiftelsen Dam, laget tilgjengelig og pålitelig forskningsbasert nettinnhold på norsk for barn og unge om alt som har med hjernen å gjøre. Artikler og videoer gir kunnskap om god hjernehelse, fremmer gode levevilkår og oppvekst, bidrar til kunnskap om fysisk og psykisk helse, mestring og økt livskvalitet. Målet er å gi barn og unge trygghet gjennom kunnskap. Stoffet er fritt tilgjengelig på nett og vil bli lest av barn og unge i lang tid framover.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

A. Barn og unge får tilgang til kvalitetssikret forskningskunnskap til bruk i skolen og i sitt eget liv. Målet er oppnådd gjennom at det er produsert en variert samling av artikler og videoer om hjernen og hjernehelse som vil leve lenge på nettet og vil bli funnet gjennom søkemotorer. B. Artikler og videoer skal være forståelige og fengende. Vi har hatt kontakt med målgruppen gjennom to leserpaneler. Det ga innspill på om stoffet var forståelig og interessant. Responsen var veldig god. C. Vi skulle ved prosjektslutt ha i overkant av 75 kvalitetssikrede artikler på nett. Nå er det publisert 70 artikler og videoer i prosjektet og ytterligere fem er under publisering. D. Vi skal nå minst 20.000 lesere i målgruppen og artiklene skal ha minst 100 000 visninger. Leserstatistikken viser at artiklene om hjernen har hatt 132.700 visninger med god lesetid. Statistikkverktøyet gir ikke opplysninger om antall individuelle brukere, men det er rimelig å anta at målet er nådd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

20000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet er gjennomført av frikjøpte journalister i forskning.no, samt redaksjonssjef (=prosjektleder). Det er lagt vekt på kompetanseoppbygging og løpende produksjon av stoff fra prosjektstart til etter prosjektslutt. Det ble satt ned en prosjektgruppe som jobbet sammen med ideutvikling og kompetansebygging. Gruppen har hatt god kontakt med Hjernerådet og hatt løpende kontakt med forskere på feltet, utover intervjuer om spesifikke saker. Kontakten ga flere kilder og temaer. Det er gjennomført to leserpaneler, og prosjektet har fått råd fra tilknyttet lærer og psykolog, som har veiledet etter behov. Vi har også hatt kontakt med lærere, gjennom sosiale medier, og sendt informasjon til landets skoler. Etter prosjektslutt sitter vi med godt nettverk av hjerneforskere, særlig de som jobber med den unge hjernen, og med lærere og lesere.

Resultater og resultatvurdering

Det viktigste resultatet er at artikler og videoer blir lest og delt, altså at det når ut til målgruppen. Gjennom lesestatistikken ser vi at artiklene i prosjektet er lest 132.700 ganger. Det er et godt resultat. Vi har også hatt kontakt med lærere som har brukt stoffet i skolen og som har gitt gode tilbakemeldinger.

Oppsummering og videre planer

Målene er nådd, tross en forsinkelse våren 2020 pga pandemien. Vi har bygget kompetanse i å skrive om hjernen for barn, og dette vil ha langtidsvirkninger som kommer målgruppen til gode. Vår erfaring er at forskningsstoff har meget lang holdbarhet. Derfor vil stoffet om hjernen på UNG.forskning.no fortsette å nå ut til målgruppen i måneder og år framover.

Prosjektleder

Nina Kristiansen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Hjernen hos forskning.no
Organisasjon
Hjernerådet
Org.ledd
UNG.forskning.no (eid av Foreningen for drift av forskning.no)
Beløp Bevilget
2019: kr 695 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
30.10.2020
Status
Avsluttet