Hjernetrimmen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Frogner seniorsenter søker et ett-årig prosjekt til kr.80000,- for å videreutvikle møteplass for eldre med begynnende demens.
1. Bakgrunn for prosjektet
Demens defineres som en folkesydom, men seniorsentrene har liten erfaring med gode, inkluderende tiltak til tross for at ca. 30 prosent av brukerne over 80 år har demens. Seniorsentre kan oppleves som ekskluderende overfor mennesker som skiller seg ut. Dette kan være en viktig årsak til at personer med begynnende demens sjelden bruker eller slutter å bruke sentrene. Nasjonalforeningen for folkehelsen avslutter prosjektet “Glemsk, men ikke utenfor”, 2007-3-0276 i år. Prosjektet “Hjernetrimmen” skal bygge videre på erfaringene og det viktige grunnarbeidet som er lagt der. Det er i dag 11 deltakere som er bekymret for sin hukommelse, fordelt på to grupper ved Frogner seniorsenter. Tilbudet er ennå i støpeskjeen og sårbart,- og det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Frivillige gruppeledere forsøker nå å lede gruppene. Dette er et viktig nybrottsarbeid, men så nytt at de frivillige lederne gir uttrykk for usikkerhet og manglende kompetanse. Det er også knyttet usikkerhet rundt gode gruppeaktiviteter. Personer med demens får lett prestasjonsangst og føler nederlag på grunn av konsentrasjonsproblemer. Samtidig ønsker de å gjøre noe aktivt

for å stimulere hjernen.

2. Prosjektets målsetting
a) Prøve ut, evaluere og dokumentere forskjellige metoder for hjernetrim som oppleves som stimulerende og ikke stigmatiserende.
b) Veilede og skolere frivillige for at de skal føle seg trygge på lederoppgavene.
c) Viderformidle erfaringene til andre seniorsentre

3. Prosjektets målgruppe
Personer med alvorlig hukommelsessvikt / demens i tidlig fase i Frogner bydel. Erfaringene skal overføres til andre sentre i Oslo gjennom Nasjonalforeningens samarbeidskanaler.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Det skal ansettes en prosjektmedarbeider på timebasis, 20 timer pr. mnd. Prosjektet skal rekruttere nye gruppedeltakere slik at det blir 14 stabile brukere. Gruppelederne skal kurses i demens og få veiledning slik at de føler seg trygge på oppgaven. Ulike hjernetrimaktiviteter skal prøves ut slik at repertoaret av verktøy utvides. Det skal skrives og formidles rapporter til daglige ledere ved seniorsentre i Oslo og inviteres til foredrag på senteret.

Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune er interessert i å motta og videreformidle erfaringer.

5. Prosjektets betydning
Det er fortsatt stigma knyttet til demenssykdommer. Det er vanlig å skjule symptomene. Dette fører til at få får diagnose tidlig. Demenssykdommer er fryktet på seniorsentrene og de som rammes blir ofte latterliggjort og utstøtt. Manglende kunnskap kan også skremme dem som skal hjelpe. Personer med begynnende demens fungerer best i et oversiktlig, lite og forutsigbart miljø. De trenger å vite hva de kommer til og hvem de skal møte der. Gruppetilhørighet og fellesskap er viktig. Det kan være krevende å våge å lede en slik gruppe når man ikke har helsefaglig bakgrunn. Erfaringer fra dette prosjektet vil derfor ha stor betydning for seniorsentrenes fremtidige rolle overfor personer med demens i tidlig fase, siden all aktivitet ved sentrene er basert på frivillighet.

6. Framdriftsplan
Første halvår:
* gjøre avtale med prosjektmedarbeider med tre-årig helse-og sosialfaglig bakgrunn.

Det finnes flere aktuelle personer i redusert stilling som med timebasert avtale vil veilede gruppelederne
* finne idéer til aktuell hjernetrim, prøve ut i gruppene og evaluere
*arrangere kurs for frivillige gruppeledere

Annet halvår:
* oppfølging av gruppeledere med undervisning og veiledning
* lage enkel brosjyre om tilbudet,- som skal brukes til rekruttering av

deltakere
* lage enkel brosjyre med ideer til hjernetrim til bruk i seniorsentre
* legge ut informasjon om prosjektet på hjemmesidene
* invitere til informasjonsmøter for seniorsenterledere i Oslo
* holde foredrag på aktuelle samlinger
* sluttevaluering med intervju av gruppedeltakerne

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0227.pdf

Sluttrapportsammendrag

  • Frogner seniorsenter fullførte i første halvdel av 2012 et ett-årig rehabiliteringsprosjekt, «Hjernetrimmen», rettet mot personer med hukommelsessvikt / begynnende demens. Prosjektet bygger på det tidligere gjennomførte prosjektet “Glemsk, men ikke utenfor”, 2007-3-0276. To grupper møttes hver uke til diskusjon rundt et tema, oppgaveløsning (hjernetrim), fysisk trening og avspenning samt sosialt samvær. Gruppene ble ledet av frivillige. Prosjektets målsetting var:
  • å prøve ut, evaluere og dokumentere forskjellige metoder for hjernetrim som oppleves som stimulerende, ikke stigmatiserende og som deltakerne mestrer
  • å veilede og skolere frivillige for at de skal føle seg tryggere på lederoppgavene
  • å videreformidle erfaringene til andre seniorsentre
    Gruppene hadde til sammen 12 deltakere rekruttert på ulike måter. Noen hadde selv tatt kontakt på bakgrunn av senterets program som sendes ut til alle eldre i senterets rode. Andre var rekruttert via daglig leder ved senteret eller bydelens seniorveileder. De fleste deltakerne opplevde det svært positivt å gjøre noe aktivt for å stimulere hjernen, og ikke minst, oppleve et skjebnefellesskap med andre i samme situasjon.
    Et mål med prosjektet var å veilede og skolere frivillige som skulle lede gruppene. Dette krevde en stor innsats og oppfølging. Tiltaket har etter prosjektets slutt blitt en fast aktivitet på Frogner seniorsenter, men i mindre omfang. Vi anbefaler andre sentre å starte liknende aktiviteter fordi sentrene som lavterskeltilbud fanger opp eldre som begynner å få problemer med hukommelsen. Sentrene er dessuten en naturlig arena for frivillige gruppeledere.
    Som vedlegg til sluttrapporten finnes konkrete ideer til hjernetrim i grupper, for eksempel erindringslotto, nøtter og kryssord, oppgaver fra litteratur og geografi, sang og musikk. Det er i tillegg laget en arbeidsperm som kan kopieres eller lånes ut til interesserte.
Prosjektleder/forsker

Kjersti Engh

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Hjernetrimmen
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2011: kr 80 000
Startdato
01.03.2011
Sluttdato
31.03.2012
Status
Avsluttet