Hjerte for varmtvann

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Hjerte- kar sykdom er en av to ledende dødsårsaker i Norge og personer med en revmatisk sykdom har en økt sannsynlighet og prevalens for hjerte-kar sykdom. Høyintensiv intervalltrening er en treningstype som har en positiv effekt på oksygenopptak og oksygenopptaket er direkte relatert til hjerte- karhelsen. Det er en fordel å trene i vann fordi det enklere å komme opp i høy treningsintensitet fordi det er mindre belastning på ledd. Dette er i høy grad gunstig for personer med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager. Prosjektet kan vise at høyintensitet i vann er potensielt veldig bra.

Målsetting for prosjektet

Utvikle og gjennomføre et treningsprosjekt på en gruppe mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager i varmtvann på høyintensitet. Treningen skal vise at denne målgruppen trygt kan trene på høyintensitet i varmtvann, og at det kan ha en positiv påvirkning på hjerte- kar systemet.

Målgruppe

Brukermedvirkere til ressursgruppe Brukere til høyintensitetstrening pilotprosjekt Personer med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

34000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Stadium 1 – Utvikling av høyintensitets treningskonsept Det foreligger mye forskning på høyintensitetstrening for mennesker med revmatisk sykdom og den generelle befolkningen, men ingen direkte beskrivelse av høyintensitetstrening i varmtvann og dets potensielle effekter. En ressursgruppe bestående av brukere og fagpersoner skal sammen utforme et program med ulike tilpasninger. Programmets utvikling består av 3 innholdsdeler: • Utvikle treningskonsept med ressursgruppe • Teste ut konseptet på ressursgruppen og tilpasse • Tilpasning av innholdet etter tilbakemeldinger av treningsprogram før pilot Pilotkonseptets planlegging og gjennomføringsdel Pilotprogrammet planlegges å gjennomføre en treningsperiode på 6-8 uker, der deltagerne trener 2 ganger i uken på høyintensitet. Deltagerne vil da få måling for fysisk form og kapasitet og egenopplevd fysisk funksjon og livskvalitet. Deltagernes re-testes etter treningsperioden. Stadium 3 – Ressursgruppe samling og evaluering Ressursgruppen samles igjen og går igjennom resultatene og innholdet fra pilotkurset. Gruppen evaluerer og tilpasser etter tilbakemeldinger og eventuelle resultater.

Fremdriftsplan for prosjektet

Aug-Sept- Definere struktur, innhold og rekruttere ressursgruppe Sept-Okt – Utvikle et standardisert treningsprogram med tilpasninger, fysisk test og spørreskjemaer med ressursgruppen Oktober- Teste ut treningsprogram på ressursgruppe Sept-Nov – Rekruttere deltagere Nov-Des- Gjennomføre pilot Jan-Feb- Endringer/tilpasse Mar-Apr- justere og tilpasse innholdet i ressursgruppen Mai-Juni- Lansere høyintensitetstrenings konseptet

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Muskel- og skjelettsykdom er den sykdomsgruppen som rammer flest og koster mest i Norge. Personer med en revmatisk sykdom har en økt sannsynlighet og prevalens for hjerte-kar sykdom. Personer med revmatoid artritt og andre inflammatoriske leddsykdommer har høyere risiko for hjertekar sykdom sammenlignet med friske. Personer med Spondyloartritt og Psoriasis Artritt har i tillegg til økt risiko for hjerte-kar sykdom. VI skal utvikle og gjennomføre et treningsprosjekt der vi trener en gruppe mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager i varmtvann på høyintensitet. Treningen skal vise at denne målgruppen trygt kan trene på høyintensitet i varmtvann, og at det kan ha en positiv påvirkning på hjerte- kar systemet. 1 er at det skal produseres et spesialtilpasset og standardisert treningsopplegg med fokus på høyintensitet tilrettelagt for en studie som skal undersøke dette. 2 er å gjennomføre treningsprogrammet på en gruppe personer i denne målgruppen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektgruppens vurdering er at dette har vært et vellykket prosjekt så langt det er kommet, og at vi har klart å teste ut programmet på målgruppen. Vi ser frem til hvordan dette vil bli implementert når alt står helt ferdig. Prosjektet har også gitt oss som organisasjon ny kunnskap og kompetanse. Blant annet har det gitt oss anledning til å teste høyintensitet i vann med bruk av pulsklokker og pulsbelter, der vi har hatt mulighet til å innhente pulsdata i etterkant av treningsperioden. Det er svært lite forskning på høyintensitet i varmtvann på personer med kronisk sykdom. Det har også vært verdifullt å få tilbakemeldinger fra deltagerne på hvordan slik trening oppfattes og hvordan det oppleves. Denne erfaringen er verdifull inn i andre prosjekter og vi har i tillegg fått videreført programmet til en forskningsstudie som foregår nå. Der tester de programmet som er utviklet av NRF på en randomisert kontrollert studie på Oslo MET.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

50

Prosjektgjennomføring/Metode

stadie 1: Utvikling av treningsprogram med fagpersoner og ressursgruppe (brukermedvirkere). Det foreligger mye forskning på høyintensitetstrening for mennesker med revmatisk sykdom, men foreløpig ingen direkte beskrivelse av høyintensitetstrening i varmtvann og dets potensielle effekter. I samlingen vil det gjennomføres praktisk prøving av treningsprogrammet. De valgte øvelsene vil bli testet og grad av gjennomførbarhet måles. Programmet skal ha tydelig mål for timen med generell og spesifikk oppvarming, tid per intervall og antall intervaller i hoveddel, og avslutning. Utstyr til intensitetsstyring vil bli brukt i programtilpasningen. Stadie 2: Test, pilot og retest Tester (måling av fysisk form), test av makspuls via makspuls kalkulator, målinger av VO2 maks via kalkulator, og test av fysisk kapasitet i vann. (4 minutter test i basseng) Spørreskjemaer om vaner, livskvalitet og funksjon, treningsprogram (tilpasset)og om barrierer og utfordringer. Stadie 3: Samling av prosjektgruppen, ny test av øvelser og trening, justering og evaluering av programmene, brukerveiledningen og instruktørutdanningen.

Resultater og resultatvurdering

-De rapporterte en økt mosjonsgrad fra 66% før og 100% etter. -Motivasjonen til å drive med fysisk aktivitet økte. -Tiden med fysisk aktivitet var relativt lik. Det vil si hvor lenge de driver aktiviteten per gang. -De vurderte seg selv som moderat aktiv før treningsperioden og meget aktiv etter. -7 av 8 rapporterte bedre fysisk funksjon i hverdagen -Over 50% har økt sitt aktivitetsnivå i en god stund etter at treningsperioden var over -Alle deltagerne anbefaler denne treningsformen til andre -7 av 8 deltagere forbedret gangtesten sin i vann. -4 av 8 deltagere hadde og en lavere puls 1 minutt etter at testen var gjennomført. -Minst 2 deltagere hadde lavere hvilepuls etter retest i sin helthet. -2 deltagere gikk ned i vekt og en reduserte midjemålet sitt. -3 deltagere viste forbedring i oksygenopptak målt med kondisjonskalkulator (CERG) -3 deltagere viste også forbedring i oksygenopptak målt med CERG 5 måneder etter treningsperioden. -2 deltagere reduserte sin biologiske alder (CERG)

Oppsummering og videre planer

I prosjektet har vi utviklet tre programmet som alle tar for seg høyintensitet, men er og tilpasset etter hva slags tid de har til rådighet. Øvelsene har lav belastning på ledd, og har alternative bevegelser for de som sliter med enkelte øvelser. Vi ser at 9 av 10 deltagere var motivert til å drive med høyintensiv trening sammen med andre. Vi har enormt mange treningsgrupper som vil bidra med motivasjon for målgruppen. Instruktører over hele landet vil og få opplæring i hva slik trening gjør med og for kroppen, samt hvordan veilede og motivere deltagere til å ta i det lille ekstra på trening.

Prosjektleder

Ole-Martin Wold

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Hjerte for varmtvann
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2020: kr 630 000
Startdato
25.08.2020
Sluttdato
01.04.2022
Status
Avsluttet