Hjertefrisk i friluft

Hjertepasienter i Drammen og omegn har nå et helt nytt rehabiliteringstilbud: «Hjertefrisk i friluft».

I samarbeid med

På bildet, fra venstre: Ellen Aure Skogedal, Kjell Jenssen, Ragnar Berg, Jan Torgersen, Margrethe Sellæg, Egalanathan Seevaratnam. Foto: LHL

Rehabiliteringen foregår ute i den bynære marka i Drammen- rett bak sykehuset. Deltakerne tilbys deltakelse to ganger i uken i tre måneder, og består av evidensbasert trening for hjertepasienter hvor kondisjon- og styrketrening er sentrale elementer.

Opplegget baserer seg på elementer i naturen, og det er lek- og lystbetont. De tre fagpersonene engasjert i prosjektet har alle lang og relevant erfaring fra fagfeltet. I tillegg har prosjektet men en brukerrepresentant fra LHL, Nina Tronerud, som deltar på treningene.

Fordelen med denne rehabiliteringen er at deltakerne kan bo hjemme- og også komme tilbake i jobb i løpet av rehabiliteringsperioden. Opplegget er gruppebasert, men med individuelle tilpasninger ut fra både forutsetninger og dagsform.

En gang i uken er det felles lunsj med undervisning, hvor temaer som kosthold, fysisk aktivitet, motivasjon, sykdomsmestring, friluftsliv etc blir belyst. Prosjektet har allerede gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og stadig flere får øynene opp for at tilbudet finnes.

Rehabiliteringen er foreløpig et prosjekt i regi av LHL Buskerud, støttet av Extrastiftelsen. Men det er allerede etablert et tett og godt samarbeid med blant annet Hjertemedisinsk avdeling på Sykehuset i Drammen, Turistforeningen i Drammen og Omegn og Frisklivssentralen i Drammen.

– Kommunene skal i årene framover ta over stadig mer av rehabiliteringen fra spesialisthelsetjenesten. I dette prosjektet tilfører vi spisskompetanse fra spesialisthelsetjenesten, og tilpasser det primærhelsetjenesten – der folk bor. I tillegg gjør vi det i den kanskje beste og mest helsebringende treningsarenaen som finnes: Naturen. Vi håper «Drammensmodellen» er kommet for å bli!, sier Margrethe Sellæg, fysioterapeut og prosjektleder.

Denne teksten er skrevet av LHL.

Prosjektet i tall

antall personer i målgruppen100
forventet avsluttet i2020
Innvilget støtte1.270.000

Rapport

Bakgrunn

Målsettingen med prosjektet «Hjertefrisk i friluft» var å etablere et dagrehabiliteringstilbud til hjertepasienter i Drammen og omkringliggende kommuner. Aktiviteten skulle i all hovedsak foregå ute i bynære marakområder. Etter endt rehabiliteringsperiode skulle deltakerne ha tilbud om å fortsette aktivitet og trening i regi av frivilligheten. Bakgrunnen for prosjektet : Treningsbasert hjerterehabilitering er klassifisert på evidensnivå 1A i internasjonale retningslinjer. Likevel deltar kun 30 % av hjertepasientene i Norge i hjerterehabilitering. I Drammen og omegn er dette antallet så lavt som 18%. En av årsakene til dette er trolig manglende tilbud lokalt. LHL ønsket med dette prosjektet å etablere et dagrehabiliteringstilbud i dette området, og samtidig prøve ut en modell hvor treningen i all hovedsak foregikk ute. Dette fordi mange svarer at de ønsker å være mer ute i naturen, hvis de skulle være mer aktive.

Oppsummering

«Hjertefrisk i friluft» ble etablert som et klinisk tilbud i Drammen med midler fra Stiftelsen Dam i 2018. Det ble godt mottatt av pasienter, Drammen sykehus, fastleger m.fl.. Målet var å oppnår korte kommunikasjonslinjer mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og frivilligheten, hvor pasienten opplevde tjenestene som sømløse. LHL planla å videreføre og finansiere dette unike rehabiliteringstilbudet som et FOU-prosjekt, og protokollen er allerede REK-godkjent. Grunnet Covid-19 er dette utsatt. Hvis finansiering kommer på plass, kan tilbudet med enkle grep settes i gang igjen.

Prosjektgjennomføring

Rehabiliteringsperioden hadde en varighet på 12 uker, dagtid i ukedager, totalt 24 rehabiliteringsdager. Gruppestørrelsen var opptil 12-15 deltakere. Aktiviteten foregikk utendørs i Hamborgstrømskogen bak Drammen sykehus. Det ble benyttet en liten hytte tilhørende DNT til undervisning og lunsj. Oppstart av tilbudet var for den enkelte deltaker tidligst 4-12 uker etter utskrivelse fra sykehus. Det var alltid to helsepersonell til stede under aktivitet, og personell var til enhver tid utstyrt med mobiltelefon og akuttsekk med hjertestarter. Essensielt innhold i rehabiliteringen har vært utendørs intervall- og styrketrening individuelt tilpasset i gruppe. Det ble benyttet enkelt utstyr, f.eks strikk og gåstaver under trening. En gang i uken ble det holdt temaundervisning, med temaer som treningslære, motivasjon og mestring, kosthold, levevaner, røykeslutt osv. Motiverende intervju og kognitiv metode ble brukt for å påvirke endring i levevaner. Alle pasienten hadde en oppstartssamtale, hvor relevante opplysninger ble registrert. Det ble også foretatt enkle fysiske tester: sit-to stand + egenutviklet gangtest. Det ble også avholdt avslutningssamtale, samt re-testing når mulig.

Antall personer i målgruppen

30

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Hjertefrisk i friluft.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Hjerte- og karsykdommer er en hyppig dødsårsak. Prognosene i dag er bedre enn tidligere, men belastningen på helsevesenet er likevel store. Treningsbasert hjerterehabilitering er klassifisert på evidensnivå 1A i internasjonale retningslinjer, men per i dag er det kun 30 % av alle hjertepasienter som benytter seg av/får tilbud om hjerterehabilitering. Regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering har som mål at mer av rehabiliteringen skal foregå i kommunene. LHL Buskerud ønsker i dette prosjektet å prøve ut en modell for hjerterehabilitering tilpasset primærhelsetjenesten.

Målsetting

Mål: etablere et dagrehabiliteringstilbud for hjertepasienter i Drammen og omkringliggende kommuner. Trening og aktivitet/undervisning skal i hovedsak foregå ute i bynære markaområder. Delmål:deltakerne skal få tilbud om å fortsette aktivitet og trening i regi av frivillige lag og foreninger.

Målgruppe

Hjertepasienter med behov for rehabilitering fra Drammen og omegn

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet «Hjertefrisk i friluft» skal være et dagrehabiliteringstilbud for hjertepasienter i Drammen og omegn. Pasienten blir henvist fra Drammen sykehus, spesialister og fastleger. Tilbudet strekker seg over 12 uker, 2 dager i uken. Alle pasientene blir testet fysisk og svarer på spørsmål som omhandler helserelatert livskvalitet både ved oppstart og ved avslutning av rehabiliteringen. Rehabiliteringen består både av fysisk trening (kondisjon, styrke, koordinasjon, balanse og avspenning) og temabasert undervisning relatert til levevaner og mestring. En sentral del i opplegget vil være erfaringsutveksling mellom deltakerne, hvor de kan lære av hverandre. Rehabiliteringen vil ha DNTs anlegg i Hamborgstrømskogen (bak Drammen sykehus) som base, og det meste av treningen vil foregå ute. Opplegget blir driftet av to fysioterapeuter/fagpersoner med spesialkompetanse innen hjerte/lunge, og guidelines for hjerterehabilitering i Norge vil bli fulgt. Et delmål i prosjektet er å finne gode rutiner for overgangen rehabilitering til videre aktivitet i regi av frivilligheten. Prosjektet har inngått avtale om samarbeid med DNT Drammen og Omegn, IF Sturla og egne lokallag i LHL for å finne gode løsninger.

Fremdriftsplan

Oppstart for etablering av uterehabilitering er jan. 2018. I juni 2018 er målet å ha fulle grupper. Vi gjennomfører evaluering hvert halvår. Som et delmål i prosjektet ønsker vi å etablere gode rutiner for overgangen rehabilitering til frivillighet. Jan.2019: Samarbeidet formaliseres i et dialogmøte. Vår 2019: Utarb. rutiner/avtaler. Des.2019: Sluttevaluering,rapportering. Målet er at prosjektet videreføres som et tilbud i primærhelsetjenesten.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hjerte- og karsykdommer er en hyppig dødsårsak. Prognosene i dag er bedre enn tidligere, men belastningen på helsevesenet er likevel store. Treningsbasert hjerterehabilitering er klassifisert på evidensnivå 1A i internasjonale retningslinjer, men per i dag er det kun 30 % av alle hjertepasienter som benytter seg av/får tilbud om hjerterehabilitering. Regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering har som mål at mer av rehabiliteringen skal foregå i kommunene. LHL Buskerud ønsker i dette prosjektet å prøve ut en modell for hjerterehabilitering tilpasset primærhelsetjenesten.

Målsetting

Mål: etablere et dagrehabiliteringstilbud for hjertepasienter i Drammen og omkringliggende kommuner. Trening og aktivitet/undervisning skal i hovedsak foregå ute i bynære markaområder. Delmål:deltakerne skal få tilbud om å fortsette aktivitet og trening i regi av frivillige lag og foreninger.

Målgruppe

Hjertepasienter med behov for rehabilitering fra Drammen og omegn

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet «Hjertefrisk i friluft» skal være et dagrehabiliteringstilbud for hjertepasienter i Drammen og omegn. Pasienten blir henvist fra Drammen sykehus, spesialister og fastleger. Tilbudet strekker seg over 12 uker, 2 dager i uken. Alle pasientene blir testet fysisk og svarer på spørsmål som omhandler helserelatert livskvalitet både ved oppstart og ved avslutning av rehabiliteringen. Rehabiliteringen består både av fysisk trening (kondisjon, styrke, koordinasjon, balanse og avspenning) og temabasert undervisning relatert til levevaner og mestring. En sentral del i opplegget vil være erfaringsutveksling mellom deltakerne, hvor de kan lære av hverandre. Rehabiliteringen vil ha DNTs anlegg i Hamborgstrømskogen (bak Drammen sykehus) som base, og det meste av treningen vil foregå ute. Opplegget blir driftet av to fysioterapeuter/fagpersoner med spesialkompetanse innen hjerte/lunge, og guidelines for hjerterehabilitering i Norge vil bli fulgt. Et delmål i prosjektet er å finne gode rutiner for overgangen rehabilitering til videre aktivitet i regi av frivilligheten. Prosjektet har inngått avtale om samarbeid med DNT Drammen og Omegn, IF Sturla og egne lokallag i LHL for å finne gode løsninger.

Fremdriftsplan

Oppstart for etablering av uterehabilitering er jan. 2018. I juni 2018 er målet å ha fulle grupper. Vi gjennomfører evaluering hvert halvår. Som et delmål i prosjektet ønsker vi å etablere gode rutiner for overgangen rehabilitering til frivillighet. Jan.2019: Samarbeidet formaliseres i et dialogmøte. Vår 2019: Utarb. rutiner/avtaler. Des.2019: Sluttevaluering,rapportering. Målet er at prosjektet videreføres som et tilbud i primærhelsetjenesten.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Hjertefrisk i friluft.pdf

Prosjektleder/forsker

Margrethe Sellæg

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Hjertefrisk i friluft
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2018: kr 650 000, 2019: kr 620 000
Startdato
16.01.2018
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring