Hjertelinjen på turné

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Prematur hjerte- og karsykdom kan i stor grad forebygges og vi vet mye om hvilke tiltak som har effekt. Forebygging er ressurskrevende og vanskelig å få til både for samfunnet og den det gjelder. Det er viktig å vite hvor man skal sette inn ressursene. I Norge i dag foreligger det ikke noe offentlig system for å fange opp personer med høy risiko.

2. Den overordnete målsettingen er å forebygge prematur hjerte- karsykdom ved å nå ut med forebyggende tiltak til personer med høy risiko som ellers ikke ville blitt fanget opp. Hjertelinjens spesialsykepleiere ønsker å prøve ut hvordan oppsøkende virksomhet med Hjertelinjen på turne, kan fungere for å øke oppmerksomheten om risikofaktorer og muligheter for forebygging.

3. Personer i risikosonen for å få hjerte- og karsykdom som vil ha stor nytte av forebyggende tiltak.

4. Vi ønsker å finne ut av om dette er en kostnadseffektiv måte å drive primærforebygging på og om vi når ut til grupper som man ikke når med andre tiltak. Det er akkurat kommet en rapport fra Kunnskapssenteret, som sier at vi har store kunnskapshull i forhold til hva som nytter for å gi råd om livsstilsforandring. Vi vet hvilke tiltak som nytter, men vi vet ikke på hvilken måte disse rådene skal gis for å få til atferdsendring.

Slik kunnskap vil være meget verdifull å få for fremtiden. Med denne studien blir vi i stand til å veilede myndighetene i forhold til hva befolkningen mener om et slikt lavterskeltilbud og i hvilke situasjoner, det er størst mulighet for å finne høyriskioindivider. Vi vil også kunne si noe om dette er en oppgave som erfarne hjertesykepleiere kan ivareta.

5. Høsten 2009 vil vi starte med å utvikle et egnet spørreskjema og bli enig om hvilken måte for risikostratifisering som egner seg til dette prosjekt. Dette vil skje i samarbeid med Lipidklinikken på Rikshospitalet og avdeling for preventiv kardiologi på Ullevål Universitetssykehus.

Når det gjelder selve utførelsen og besøkene lokalt, ønsker vi å samarbeide med helselag i fire fylker. Østfold, Rogaland, Hedmark og Oppland vil representere både by og land. Vi tenker oss fem besøk i hvert fylke hvor vi i vil kunne ta imot mellom 50 og 100 mennesker hver gang, oppstart i oktober- november 2009. Nasjonalforeningens lokallag vil få i oppgave å skaffe egnet lokale og annonsere arrangementet i lokalmiljøet. Sykepleier fra Hjertelinjen møter opp med blodprøvetakingsutstyr, blodtrykksapparat og spørreskjema.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0221.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag Hjertelinjen på turnè. Forebyggingsprosjekt 2008-1-0221
Bakgrunn: Hjerte- og karsykdom kan i stor grad forebygges og vi vet mye om hvilke tiltak som har effekt. Det er viktig å vite hvor man skal sette inn ressursene. I Norge i dag foreligger det ikke noe offentlig system for å fange opp personer med høy risiko.
Målsetting: Den overordnede målsettingen var å forebygge tidlig hjerte- og karsykdom. Hjertelinjens spesialsykepleiere ønsket å prøve ut hvordan oppsøkende virksomhet kunne fungere for å få tak i høyrisikopersoner, øke oppmerksomheten om risikofaktorer og muligheter for å forebygge ved hjelp av bedre levevaner.
Gjennomføring: Sykepleiere fra Hjertelinjen i samarbeid med Nasjonalforeningens lokallag i fem fylker undersøkte 862 prosjektdeltakere med henblikk på risiko for hjerte- og karsykdom. Intervensjonen besto i spørreskjema, måling av blodtrykk, kolesterol, blodsukker og triglyserider, måling av vekt og livvidde og en samtale om risikofaktorer og gode levevaner. Alle prosjektdeltakere fikk tilsendt spørreskjema nr 2 etter 4-6 måneder.
Resultat: Gjennomsnittlig alder var 50 (SD +- 11) år og 54,5 % var menn. Av deltakerne var 25,5 % røykere, 31,5 % hadde systolisk hypertensjon (>140 mmHg) og 19,4 % hadde diastolisk hypertensjon (>90 mmHg) mens 8,8 % hadde glukose > 7,0 mmol/l. Kun 10,9 % svarte at de kjente både sitt eget kolesterol og blodtrykk. 60 % svarte ja på spørsmålet om de var i fysisk aktivitet. Over 90 % var positive til en slik undersøkelse og ville anbefale andre å delta.
Oppsummering: Med det beskrevne prosejktet fikk vi vist at det er mulig å tilby et lavterskeltilbud på arbeidsplasser og på offentlige samlingsplasser (kjøpesentre/frivilligsentraler), og at man da vil identifisere et ikke ubetydelig antall høyrisikoindivider. Vi mener også at denne type screening og rådgivning om levevaner vil kunne ivaretas på en god måte av erfarne hjertesykepleiere. Et viktig resultat for Nasjonalforeningen var at deltakende lokallag fikk vist seg i en positiv rolle i nærmiljøet. Vi ble veldig godt tatt i mot på de arbeidsplasser vi besøkte og det var stor pågang fra de ansatte. Der hvor vi ikke rakk å undersøke alle ble vi bedt om å komme tilbake grunnet stor etterspørsel. Dessverre tillot ikke tidsrammen og prosjektfinansieringen at vi fikk gjennomført dette, men en slik respons ble opplevd som inspirerende for senere kampanjer.

Prosjektleder/forsker

Carina Alm

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Hjertelinjen på turné
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2009: kr 473 000
Startdato
01.08.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet