Hodgkins lymfom og fertilitet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Behandling for lymfekreft kan medføre seneffekter i form av økt dødelighet, ny kreftsykdom, hormonforstyrrelser, infertilitet og kronisk fatigue (tretthet / energisvikt)

Bakgrunn: Behandling for lymfekreft kan medføre seneffekter i form av økt dødelighet, ny kreftsykdom, hormonforstyrrelser, infertilitet og kronisk fatigue (tretthet / energisvikt). I dette prosjektet er det undersøkt ulike seneffekter etter behandling for lymfekreft. Arbeidet består av to deler; Del 1 omhandler dødelighet og dødårsaker etter behandling for Hodgkins lymfom (HL), og Del 2 omhandler studier av kjønnshormoner, seksualitet og fertilitet etter behandling for lymfekreft (både HL og non-Hodgkins lymfom (NHL)).

 

Del 1:

Målsetting: Målsettingen for denne studien var å undersøke dødelighet og dødsårsaker hos pasienter behandlet for HL sammenlignet med kontroller fra normalbefolkningen. I tillegg ønsket vi å undersøke om kronisk fatigue var assosiert med økt dødelighet hos pasienter behandlet for HL.

Metode: Data fra spørreskjemaundersøkelse i 1994 kombinert med registerbaserte data.

Resultater: Studien viste at pasienter behandlet for HL hadde vedvarende høyere dødelighet enn alders- og kjønnsmatchede kontroller. Det ble funnet høyere risiko for død av hjerte-karsykdom og ny kreftsykdom blant dem som var behandlet for HL sammenlignet med kontrollgruppen. I studien var kronisk fatigue ikke assosiert med økt dødelighet.

 

Del 2:

Målsetting: Målsettingen for disse studiene var å undersøke kjønnshormoner og seksualitet hos menn, og foreldreskap hos både menn og kvinner etter behandling for lymfekreft.

Metode: Nivået av kjønnshormoner ble målt i blodprøver og seksualfunksjon målt ved spørreskjemaer hos 294 menn behandlet for lymfekreft. Foreldreskap ble målt ved spørreskjemaer.

Resultater: Hos nærmere en tredel av mennene tydet blodprøvene på forstyrret testosteronproduksjon. Menn behandlet for lymfom hadde redusert seksualfunksjon sammenlignet med kontroller fra normalbefolkningen og scoret lavere på områdene ereksjon, ejakulasjon, og seksuell tilfredsstillelse. Økende alder, mentalt stress, redusert fysisk helse og unormal testosteronproduksjon var assosiert med redusert seksuell funksjon blant mennene behandlet for lymfom. I underkant av 50 % av et utvalg menn og kvinner behandlet for HL hadde forsøkt å få barn etter behandlingen. Av disse hadde omtrent 60 % lykkes 10 år etter at de fikk diagnosen.

 

Konklusjon: Studiene har gitt ny kunnskap om seneffektene etter behandling for lymfekreft.

 

Doktorgradsavhandling:

Kiserud CE (2010) Late Effects after treatment for malignant lymphoma. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-600-1 Nr. 968.

 

Artikler:

Kiserud CE, Loge JH, Fosså A, Holte H, Cvancarova M & Fosså SD (2010) ”Mortality is persistently increased in Hodgkin’s lymphoma survivors.” Eur J Cancer., årg. 46, nr. 9, s. 1632-1639. Epub 2010 Mars 8.

 

Kiserud CE, Fosså A, Bjøro T, Holte H, Cvancarova M & Fosså SD (2009) “Gonadal function in male patients after treatment for malignant lymphomas, with emphasis on chemotherapy.” British Journal of Cancer, årg. 100, nr. 3, s. 455-463.

 

Kiserud CE, Schover LR, Dahl AA, Fosså A, Bjøro T, Loge JH, Holte H, Yuan Y & Fosså SD (2009) “Do male lymphoma survivors have impaired sexual function?” Journal of Clinical Oncology, nr. 27, s. 6019-6026.

 

Kiserud CE, Fosså A, Holte H & Fosså SD (2007) “Post-treatment parenthood in Hodgkin’s lymphoma survivors.” British Journal of Cancer, årg. 96, nr. 9, s. 1442-1449.

Prosjektleder/forsker

Cecilie E. Kiserud

Hovedveileder

Sophie D. Fosså

Detaljer
Program
Forskning (2005)
Prosjektnavn
Hodgkins lymfom og fertilitet
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Radiumhospitalet
Beløp Bevilget
2006: kr 485 000, 2007: kr 505 000, 2008: kr 530 000
Startdato
01.07.2006
Sluttdato
01.08.2010
Status
Avsluttet