Hva med Ola og Kari?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Norsk Folkehjelps holdningsskapende arbeid mot rasisme har et fokus på den etniske majoritet, de såkalte ”norskingene”. Vi mener at den etniske majoritet har et ansvar for å kunne oppnå integrering som gagner de enkelte lokalsamfunn og det norske samfunnet som helhet. Integrering bør forstås som en toveisprosess der flere parter møtes og er villige til å finne måter å løse eventuelle nye problemer på. Til tross for at det siden midten av 1990-tallet har vært et hovedfokus på minoritetens ansvar, for at de skal ta oppgjør med egen sosial og kulturell praksis og lære norsk så fort som mulig, vil vi hevde at majoriteten bør være selvkritisk og ta ansvar for å oppnå en vellykket integreringsprosess.

 

Majoriteten – i dette prosjektet de kommunalt ansatte i Porsgrunn og Lillehammer – er en del av en offentlig debatt som preges av et i stor grad ensidig og negativt fokus på innvandrere og minoritetsmiljø ut fra en underliggende antagelse om at ”de må bli som oss”. Dette skjer blant annet med fokus på tvangsgifte, omskjæring, terrorisme, æresdrap og ikke minst islam som den store trusselen.

 

Prosjektet ble sett i sammenheng med lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven) som pålegger alle bosettingskommunene å ha et introduksjonsprogram for flyktninger og innvandrere fra 1. september 2004. Både Porsgrunn og Lillehammer var godt i gang med dette arbeidet før denne datoen. UDI (nå IMDI) understreket at ”holdninger de nyankomne møtes med kan være et like stort problem som deres manglende kjennskap til det norske språk, levemåte og nasjonale verdier”. Dette prosjektet var et viktig supplement til introduksjonsprogrammet siden det i motsetning til dette har et majoritetsperspektiv. Prosjektet skulle være en styrking av det gode arbeidet som var i gang i de to kommunene når det gjelder integrering.

 

Erfaringene er svært forskjellige i de to kommunene. I den ene kommunen traff prosjektet få over kort tid, men det er ledere der som nok har et større engasjement på vegne av sin stab enn de klarte å sette ut i livet.

 

Den andre kommunen – som gikk bredt ut – kan vise til resultater i form av at ansatte opplever at det er en faktisk endring i hva som sies i gangene eller på kantina. Rådmannen flagger at kommunen har et prosjekt under hovedoverskriften ”Rasismefri sone” og dette følges konkret opp med tilbud til tjenestene i en prioritert rekkefølge. Det kommuniseres videre at prosjektet skal nå alle tjenestene. Det viktigste resultatet er at kommunen har satt av prosjektmidler fra eget budsjett for å jobbe videre sammen med Norsk Folkehjelp i 2007.

Prosjektleder/forsker

Birgit Misfjord

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Hva med Ola og Kari?
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2005: kr 432 000, 2006: kr 428 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet