Hverdagsglede for alle

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er et stort behov for rimelige og evidensbaserte helsefremmende intervensjoner som kan møte både dagens og fremtidens utfordringer innen psykisk helse og livskvalitet. I løpet av livet vil ca 50 % av befolkningen i Norge oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse. En av fire voksne ( ca 900 000) rapporterer om lite mestring i livet og minst 16 % av befolkningen opplever dårlig livskvalitet. Det er bred enighet om at psykiske helseplager, mistrivsel, utenforskap, høyt sykefravær og ensomhet truer bærekraften til det norske velferdssystemet. Samfunnet trenger at flere jobber, og bedre helse i befolkningen kan få flere i jobb. Et positivt helseperspektiv, med fokus på å fremme subjektiv livskvalitet, mestring, engasjement og sosial integrering kan være et potent våpen mot psykiske lidelser. Å øke befolkningens subjektive livskvalitet vil fremme både psykisk og fysisk helse, samt redusere ensomhet og sykefravær. Internettbasert teknologi representerer et rimelig og effektivt verktøy med bredt nedslagsfelt, og egner seg dermed godt i spredningen av universelle tiltak. Forskning på internettbaserte helsefremmende tiltak har vist at de er effektive, men det er behov for bedre forskning på større utvalg. Generelt forventes små til moderate effekter av universelle tiltak, men små forbedringer i livskvalitet og mestring hos mange mennesker vil kunne ha stor samfunnsmessig verdi. Kommunene og politikere trenger denne typen tiltak nå. Det helsefremmende konseptet Hverdagsglede gir folk kunnskap om fem enkle grep de kan ta i sin hverdag for å få økt livskvalitet. Det er evidens for effekt av bruken av hvert av grepene, men forskning på konseptet i digitalt intervensjonsformat mangler. Målet med den aktuelle randomiserte kontrollerte studien er å teste om en digital kortversjon av Hverdagsgledekurset kan øke livskvalitet og mestring i den generelle befolkningen, på kort (3 måneder) og lengre (12 måneder) sikt. Den digitale kortversjonen, Hverdagsglede for alle, består av et 2-timers direktesendt webinar, et mindre oppfølgingswebinar og en e-post (med enkle lekser/øvelser) hver annen uke i tre måneder. Det er mulighet for spørsmål/dialog underveis. Deltakerne rekrutteres fra fylkene Viken og Trøndelag, og randomiseres til intervensjonsgruppe eller venteliste kontrollgruppe. Et samskapingsutvalg ivaretar medvirkning fra befolkningen før, under og etter studien. Effektanalysen vil innebære en sammenligning av selvrapportert livskvalitet, mestring og psykisk helse før og etter intervensjonen, og mellom intervensjons- og kontrollgruppen. Hvis denne intervensjonen viser seg å ha effekt hos alle, noen, eller hos spesifikke grupper (menn eller kvinner, de med psykiske plager eller de med lav sosioøkonomisk bakgrunn), kan dette ha viktig betydning for dem det gjelder og for samfunnets bærekraft. Prosjektet kan gi beslutningsstøtte for politikere og beslutningstakere, når de forventes å velge evidensbaserte helsefremmende intervensjoner for befolkningen.

Prosjektleder

Monica Beer Prydz

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Hverdagsglede for alle
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Beløp Bevilget
2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring