Hverdagsglede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Norge står overfor store samfunnsutfordringer som økning i forebyggbare helseproblemer, høyt sykefravær og store demografiske endringer som setter velferdsstaten under press. Mange mennesker lever med psykiske og fysiske plager, og i utenforskap. Dette prosjektet adresserer behovet for effektive, kunnskapsbaserte tiltak for å møte disse viktige utfordringene. Subjektiv livskvalitet er systematisk og prospektivt knyttet til viktige individuelle og samfunnsmessige utfall, inkludert sosial tilknytning, arbeidsdeltakelse, levevaner, helse og levealder. Både nasjonale og internasjonale undersøkelser har vist høye nivåer av livstilfredshet i Norge (for eksempel World Happiness Report, 2019). Allikevel rapporterer en av fire nordmenn lav mestring og vitalitet, noe som understreker det store potensialet for bedring. Tiltak som øker subjektiv livskvalitet kan derfor bidra til å løse presserende samfunnsutfordringer ved å redusere sykdomsbyrden, øke sysselsettingsgraden, og redusere trykket på velferdstjenestene, samt bidra til bedre liv for den enkelte. Hovedmålet med dette prosjektet er å gi kommuner god kunnskap om et lovende, nytt og rimelig livskvalitetsfremmende tiltak. Prosjektet

vil undersøke effekter av kurset 5 grep for økt hverdagsglede, basert på den britiske modellen Five Ways to Wellbeing.

Kurset sikter mot å styrke individets ressurser og gi positive erfaringer for å redusere stress, forebygge og mestre dårlig helse, og bekjempe utenforskap. Det er behov for forskning på effekt av tiltak som fremmer livskvalitet og forebygger helseproblemer. Prosjektet vil bidra til å tette dette kunnskapshullet. Hvis effektivt, kan kurset bidra til å redusere sykdomsbyrden og øke yrkesdeltakelse. Effekter av kurset vil bli undersøkt i to ulike settinger, ved frisklivssentraler og i NAV, ved hjelp av prospektive komparative studier, med og uten randomisering. Målgruppen er individer med psykiske eller fysiske helseproblemer, ofte sammensatte, eller som faller utenfor arbeidsliv eller andre sosiale aktiviteter. 30 Frisklivssentraler og 4 NAV-kontorer vil delta i studien. Deltakere i Frisklivssentralene (n=600) vil sammenlignes med frisklivsdeltakere i FLS-studien (n=1200) som har brukt identiske utfallsmål. Deltakere i NAV (n=200) vil randomiseres til enten å delta på Hverdagsgledekurs eller å få oppfølging som vanlig i NAV-systemet. Deltakerne vil svare på spørreskjema med validerte verktøy som måler livskvalitet, helse, mestring, sosial integrasjon og sykefravær. Målingene vil utføres fem ganger, siste måling etter 15 måneder. Kurset er kvalitetssikret og klart til implementering. Skulle våre funn vise signifikante effekter, vil Helsedirektoratet sannsynligvis anbefale alle landets frisklivssentraler (og NAV?) å tilby dette kurset, og finansiere deler av kurslederutdanningen. Kurset vil dermed kunne nå mange personer i behov for hjelp til å bedre livskvalitet og helse.

Prosjektleder/forsker

Maja Eilertsen

Hovedveileder

Ragnhild Bang Nes

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Hverdagsglede
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Folkehelseinstituttet, Psykisk og fysisk helse
Beløp Bevilget
2020, 2021
Startdato
01.02.2020
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring