Hvordan er jeg meg?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Stadig flere barn og unge opplever å få en atferdsrelatert diagnose slik som eksempelvis ADHD, autismespekterforstyrrelser og OCD (tvang). For å komme frem til en konkret diagnose blir vansker og symptomer kartlagt ut fra gitte kriterier i en diagnosemanual. ADHD-diagnosen, som er fokuset i denne studien, er den mest gitte

og antallet barn og unge som får den er stadig økende. Om økningen henger sammen med at vi har fått bedre metoder for diagnostisering, om det er økt bevissthet om diagnosen eller om det er en reell økning er uklart.

Kjernesymptomene for ADHD er svikt i evne til å holde oppmerksomhet og konsentrasjon, redusert impulskontroll samt hyper/overaktivitet og uro. Konsentrasjonsvansker, impulsivitet og uro kan påvirke læring både faglig og sosialt. Det medfører at man lettere kommer opp i konflikter og blir stigmatisert som annerledes eller vanskelig. Dette kan medføre avvisning og sosial ekskludering, noe som igjen kan føre til tapsopplevelser og frustrasjon.Vansker innenfor sosialt samspill og symptomer i forhold til kognitive prestasjoner er forhold som virker inn på barn og unges hverdagsliv og har konsekvenser for selvforståelse og identitet.

Mitt engasjement for temaet henger sammen med at jeg i mange år har arbeidet med å tilrettelegge undervisning for ungdom med atferdsrelaterte diagnoser. Det er også gjennom klinisk erfaringer som familieterapeut. Dette har generert en særlig interesse for å undersøke hvilke opplevelser og erfaringer unge mennesker som selv kjenner diagnosen «på kroppen» har av å få og leve med en atferdsrelatert diagnose.

Målet med behandling er bedret eller god psykisk helse. I det ligger det at barn og unge gis en god identitetsfølelse. En god identitetsfølelse i barne- og ungdomsår er viktig som grunnlag for en «bærekraftig» voksen identitet. Dette gjør det nærliggende å reise spørsmål om hva atferdsrelaterte diagnoser gjør med selvforståelse og identitet. Dette spørsmålet utgjør også hovedtemaet for denne studien – hvor de unges egne erfaringer er det sentrale.

Prosjektleder/forsker

Siv Vea Grønneberg

Hovedveileder

Eivind Engebretsen

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Hvordan er jeg meg?
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse og velferd
Beløp Bevilget
2019, 2020, 2021
Startdato
15.06.2019
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring