Hybrid artroseskole

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Artrose er en revmatisk sykdom og det er den vanligste årsaken til smerter og inaktivitet hos eldre. Mange med artrose (også kalt slitasjegikt) er redd for å bevege seg fordi de tenker at leddet er utslitt og ikke tåler mer belastning. Fysioterapeuter med spesialutdanning om, og erfaring med artrose er satt til å drive folkeopplysning og kurs for å øke forståelsen og bedre helsekompetansen hos personer med artrose. Her er det mye jobb som gjenstår. Forskning viser tydelig hva som kan gi god helse og livskvalitet for de som lever med artrose. Vi vet mye om behandling, smertelindring og mestringsstrategier, trening og aktivitet, kosthold og ernæring. Vi skal nå ut med denne kunnskapen på en ny, enkel og effektiv måte, slik at revmatikere skal få informasjon som gjør at de kan ta kloke valg og ta vare på egen helse. Ved å lage en hybrid artroseskole og ved å lære opp og styrke kompetanse hos frivillige, kan vi gjennom prosjektet bidra til ekstremt viktig folkehelsearbeid. Prosjektet tar i bruk metoder som ikke er blitt brukt før. Kombinasjonen av fysisk oppmøte og undervisning på nett gjør at vi bruker ressursene smart og kan nå ut til mange. Prosjektleder har skissert artroseskole-ideen for DAM-stiftelsen tidligere og ble da spesifikt oppfordret til å søke dette programmet.

Aktivitet/tiltak/metode

Innhold: Hybrid artroseskole i Rogaland består av følgende aktiviteter: – Undervisning med fysioterapeut (fysisk) i tre byer: Egersund, Stavanger og Haugesund. – Tilgang til og opplæring i bruk av et digitalt treningsverktøy. – Smerte undervisning og sykdomsforståelse med revmatolog (på nett) – Undervisning om kosthold med ernæringsfysiolog (på nett) – Foredrag med ergoterapeut med tema mestring og fatigue (på nett) – Treningsgrupper med oppmøte ukentlig – med instruksjon fra fysioterapeut på storskjerm og med frivillige til stede som hjelpeinstruktører. – Deltakelse i digitale treningsgrupper ukentlig der oppmøte er vanskelig å få til. – Delta i hybrid brukerforum en gang i måneden der vi tar opp relevante tema knyttet til det å leve med artrose. Samarbeid mellom fagfolk, likeperson og frivillige. Vi tilrettelegger for at de som ikke kan/vil delta på nett, kan møtes fysisk i grupper. Målgruppe: Revmatikere i Rogaland. Spesielt fokus på å få med de med artrose i hofte og kne. Hvis du får artrose er det veldig viktig at du fortsetter å bruke leddene som er angrepet. Leddet mister bevegelse og muskulaturen mister kraft hvis de ikke blir brukt. Måloppnåelse/evaluering: Målet er at flest mulig med artrose i hofte og kne skal få delta på artroseskolen. Vi vil gi de økt kunnskap, trygghet, motivasjon og tilgang til et praktisk treningsverktøy som gjør at de kan leve godt med denne diagnosen. Evaluering på baseline og i etterkant av deltagelse for å måle nytteverdien av kurset for deltakerne, overførbarhet til deres hverdag, og om det treffer målgruppen. Vi skal ta i bruk Survey Monkey eller google.docs for å innhente relevant informasjon. Evalueringen er anonym og GDPR vil ivaretas ved å legge innhentet data på eget intranett. Sannsynlige utfordringer og hvordan de kan løses: Flere eldre kan gjerne være skeptiske til å ta i bruk teknologi. Vi må skape trygge rammer og sørge for god opplæring – slik at deltakerne føler seg trygge, motiverte og ivaretatt.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Forventet virkning av tiltaket: Vi vet at artrose er en av de vanligste årsaker til smerter og inaktivitet hos eldre, men at mange får begynnende artrose allerede som ung middelaldrende. Vi vet at kunnskap skaper trygghet. Og vi vet at tilpasset trening og aktivitet bedrer sirkulasjonen i leddet og styrker muskulaturen. Dette bidrar til bedre funksjon og mindre smerter. Artroseskolen skal formidle kunnskap, trygghet og motivasjon til revmatikere i alle aldre. Vi skal dele erfaringer og skape samhold. Prosjektet vil bidra til at vi når ut med viktig og etterlengtet kunnskap og motivasjon – til mange. Desto tidligere vi får satt i gang med forebyggende tiltak, desto bedre kan vi forebygge helseplager seinere i livet. Prosjektet vil være et viktig bidrag til folkehelsen. Vi vil bidra til å skape mer aktivitet, innhold i hverdagen og god fysisk og psykisk helse. Virkning på lang sikt: Et godt samarbeid mellom fagmiljø og brukere/interesseorganisasjoner er veldig verdifullt. Sammen setter vi kunnskap i system. Stor grad av brukermedvirkning i alle ledd gjør at tiltakene treffer målrettet og skaper trygge rammer for aktivitet og sykdomsmestring. Hybrid artroseskole vil ha stor betydning for medlemmer i NRF Rogaland. Vi ser på dette som et pilotprosjekt der vi utvikler, tester og evaluerer en metodikk som har potensiale til å bli videreført i hele landet. Målet er at prosjektet skal videreføres og oppskaleres etter prosjektperioden. Vi sørger for en god forankring sentralt i NRF. Prosjektet vil på sikt få stor betydning for revmatikere langt ut over Rogalands grenser. Vi har sett gjennom tidligere prosjektsamarbeid at vi kan nå langt når vi jobber sammen. Prosjektet vil på lang sikt uten tvil være med å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Plan for gjennomføring

Trinn 1: Utvikling av tiltak (1.april- 1.juli 2023): – Lage undervinsingsopplegg til artroseskolen (Fysioterapeut) – Lage treningsfilmer og instruksjon for “artrosetrim” og legge det på nettside (Fysioterapeut + Daniel) – Lage undervisningsfilm: Tema smertemestring og sykdomsforståelse (Revmatolog + Daniel) – Lage undervisningsfilm: Tema kosthold (ernæringsfysiolog + Daniel) – Lage undervisningsfilm: Å leve med artrose (ergoterapeut + Daniel) – Lære opp frivillige instruktører som kan administrere grupper med artrosetrening i perioder (Fysioterapeut og diagnosekontakt) Trinn 2: Rekruttering av deltakere (august 2023): Rekrutteringen foregår i tett samarbeid med NRF Rogaland. Vi vil hente inn deltakere fra medlemslistene via e-post, nyhetsbrev og innlegg i gruppe på sosiale media. Det skal være enkelt å melde seg på. Trinn 3: Gjennomføring av aktiviteter (september 2023 – februar 2024): Fysioterapeut + diagnosekontakt er ansvarlig – Arrangere artroseskole (fysisk) i Egersund, Stavanger og Haugesund – Lære opp alle deltakerne i et tilpasset, digitalt treningsverktøy – Organisere og gjennomføre fysiske og digitale (hybride) treningsgrupper på tvers av byer. Dette blir LIVE med fysioterapeut som instruktør og frivillige som organisator. Kan gjennomføres bare man har tilgang til en skjerm og et nettverk. Deltakerne velger om de deltar i en gruppe fysisk eller om de deltar hjemme fra egen stue. Fysioterapeuten instruerer via skjerm. – Arrangere brukerforum med forskjellige artrose-tema fra fagfolk og involvering av likeperson og frivillige (smerte, mestring, ergonomi, ernæring). Hybrid. Valgfritt å delta fysisk eller på nett. Rapportskriving og evaluering (mars 2024): Prosjektleder og diagnosekontakt er ansvarlig Vi vil sørge for sterk brukermedvirkning i alle ledd.

Prosjektleder

Ragna Sigmo Skipstad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Hybrid artroseskole
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Fysioflix, Ragna Sigmo Skipstad
Beløp Bevilget
2023: kr 269 000, 2024: kr 127 000
Startdato
01.04.2023
Sluttdato
01.04.2024
Status
Under gjennomføring