Hybrid redningspulk del 1

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Norsk redningstjeneste er fundamentert på frivillig arbeid. Blant mange oppgaver er pasienttransport utenfor vei overlatt til frivillige organisasjoner. Et godt komplett verktøy for pasienttransport utenfor vei bør inneha egenskaper som blant annet sørger for mest mulig komfortabel transport, ly, varme og lys, i tillegg til å ivareta sikkerheten for både pasient, redningsmannskaper og 3. person. På markedet i dag finnes det få eller ingen gode alternativer, men en rekke halvvegs- og kompromiss-løsninger. Gjennom prosjektet ønsker vi å utvikle et ultimat verktøy for pasienttransport utenfor vei

Målsetting for prosjektet

Målet med prosjektet er å utvikle en redningspulk for pasienttransport utenfor vei, som skal fungere til alle årstider og i alle værforhold. Pulken skal fungere som et godt arbeidsverktøy for redningstjenesten og samtidig øke sikkerheten for pasient, redningsmannskap og 3. person.

Målgruppe

Målgruppen er frivillige redningsmannskaper i norsk redningstjeneste som tilbyr beredskap for pasienttransport utenfor vei.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Kartlegge ulike tilgjengelige bårer som er egnet for formålet. Modifisere pulken vi har i dag for ny båreløsning mtp. sikker innfesting og transport. Teste båren med tilleggsutstyr for egnethet på barmark og i ulike værforhold gjennom øvelser og trening i organisasjonen. Teste båren med tilleggsutstyr for egnethet om vinteren i kaldt klima gjennom øvelser og trening i organisasjonen. Presenter prosjektet og resultat og erfaringer i fagmiljøet etter testing og evaluering.

Fremdriftsplan for prosjektet

1. juli 2020 – Oppstart av prosjekt og kartlegging av ulike bårer. Bestille båre. August 2020 – Modifisering og tipsing av båre til pulk. Opplæring av båre September – November 2020 – Testing av båren på barmark gjennom øvesleser og aktiviteter Desember 2020 – Mars 2021 – Testing av båre og pulk om vinteren gjennom øvelser og aktiviteter April – Juni 2021 – Evaluering. Presentasjon av prosjekt på Norsk Folkehjelps fagkonferanse og artikkel.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsettingen med prosjektets del/fase 1 har vært å finne/utvikle en båreløsning i forbindelse med utviklingen av en hybrid redningspulk (prosjektets hovedmål). I prosjektplanen beskrives delmål/kriterier for fasen som i all hovedsak dreier seg om ulike kapasiteter og egenskaper denne båreløsningen skal tilfredsstille. Prosjektet har i utgangspunktet to målgrupper i fokus. Det er frivillige redningsmannskaper i norsk redningstjeneste som tilbyr beredskap for pasienttransport utenfor vei som til slutt skal kunne få denne pulken som en del av sin verktøykasse, for å på best mulig måte kunne ta vare på den andre målgruppen i prosjektet: pasienten(e). Bakgrunnen for prosjektet er at på markedet i dag ikke finnes noe fullgode verktøy for transport av syke og skadde utenfor vei. Kun halvvegs og kompromissløsninger, både når det gjelder sikkerhet og brukervennlighet både for pasient og redningspersonell.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Gjennom testing og demonstrasjon av flere ulike løsninger har vi funnet bårer i markedet som tilfredsstiller noen eller alle av målene for prosjektet. Av de ulike løsningene har vi til slutt endt på den vi mener i best grad når alle målene. Selv om ikke økonomi i utgangspunktet har vært noe mål i seg selv har vi allikevel endt på en billigere løsning enn først antatt, uten å kompromisse med målene som er satt for prosjektet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

35

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet er blitt gjennomført med testing og demonstrasjon av flere ulike båreløsninger gjennom vinteren og sommeren 2019/2020. Av et hav av ulike muligheter har vi sett nærmere på fire ulike løsninger med hver sine kvaliteter. Disse presenteres detaljert i sluttrapporten for prosjektet. Av disse fire løsningene har vi til slutt endt opp med en løsning som i tillegg til å tilfredsstille alle kriterier og mål også er relativt rimelig og brukervennlig.

Resultater og resultatvurdering

Av bårene vi har testet er det Franco Garda og Ferno M71 delbar som er aktuelle for prosjektet. Franco Garda har et noe smekrere redningshjul og ivaretar pasienten i forhold til fuktighet og varme. Ferno M71 er ikke betydelig tyngere enn Franco Garda, er bedre og bære og vil være bedre egnet i løssnø på grunn av høyere kanter. Begge bårene er godkjente for løft i tau. Fernobåren krever større plass inne i pulken. Med pris, service og tilgjengelighet er det Ferno M71 delbar med redningshjul som scorer høyest i arbeidsgruppen og er den båren vi ønsker å bruke i prosjektet. Valget av båre falt til slutt på en rimeligere utgave enn tidligere budsjettert. Det betyr at målene i fase 1 er nådd.

Oppsummering og videre planer

Med båreløsningen på plass har prosjektets andre fase startet. Denne fasen handler om utvikling av selve redningspulken og understell. Nå starter en relativt møysommelig prosess med å designe karosseriet til redningspulken. Denne prosessen er i gang. For å kunne danne et godt søknadsgrunnlag for fullføring av prosjektet må vi legge mye tid i dette for at resultatet skal bli bra og målene nås. Det første målet er å konkludere med en kostnadsramme for resten av prosjektet slik at en kan gi et så presist og realistisk søknadsgrunnlag så mulig for videre finansiering og fullføring av prosjektet.

Prosjektleder

Ola Lislien

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Hybrid redningspulk del 1
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2020: kr 120 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
01.07.2021
Status
Avsluttet