I want to participate

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn : Dysleksiforbundet erfarer at elever med dysleksi sjelden får god nok opplæring i engelsk . Konsekvensene av ikke å beherske engelsk i dag er store. Manglende engelskkunnskaper øker sjansen for å falle fra i videregående skole. De fleste studier har faglitteratur på engelsk, i arbeidslivet er det internasjonale språket engelsk. Å ikke kunne beherske engelsk er en utdannelsesmessig og yrkesmessig hemsko.
Elever med dysleksi må lære engelsk via metodikk som tar hensyn til deres spesifikke vansker. Er det utviklet og prøvd ut slik metodikk? I Sverige har Malin Holmberg har utviklet et materiell for å lære voksne engelsk. Hun bygger på metodikken som brukes for å lære engelske og amerikanske dyslektikere å lese og skrive engelsk. Dette materiellet er også oversatt til dansk og er benyttet med gode erfaringer i begge land. I Norge er det utviklet et verktøy av Helland/Kaasa som kartlegger hva slags problemer elever med dysleksi har i engelsk. I Storbritannia har Margaret Crumbie samlet sine erfaringer om fremmedspråkopplæring for elever med dysleksi. Dysleksiforbundet i Norge har i tre år arrangert engelskkurs for elever med dysleksi i England. Det har vært også vært arrangert engelskkurs for ungdommer i Oslo og i Førde.
Vi har startet arbeidet med å systematisere

våre kurserfaringer og

å samle kunnskap om å glære dyslektikere engelsk. Arbeidet har så langt blitt videreformidelt til lærere på Dysleksivennlig skolekonferanser, når vi foreleser for lærere

i kommuner, på høyskoler og andre undervisingsinstitusjoner.
Prosjektets målsetting: Visjon: Elever med dysleksi skal få god tilpasset opplæring i engelskfaget.
Mål: Øke kompetansen til engelsklærere på å tilpasse opplæringen for elever med dysleksi. Øke elevenes muligheter for å ta ansvar for egen læring.
Tiltak: Produsere to CD-er + legge innholdet ut som nettressurs.
Utvikle en CD med informasjon om hvordan skoler/lærere kan arbeide med å tilpasse engelskundervisningen for elever med dysleksi.
Utvikle CD rettet mot elever med dysleksi og deres foresatte. Hva kan eleven selv gjøre for å bli bedre i engelsk?

Hvorfor velger vi å produsere en Cd for å spre kunnskap? Dysleksiforbundet har i 2009 med støtte fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med NAV-Nonite laget CDen ”Lese og skrivestøtte i grunnskolen”. Det er et kurs for lærere om bruk av IKT som en del av tilpasset undervising for elever med lese- og skrivevansker. Tilbakemeldingene så langt er gode. Blant annet har UiB bestilt CD-en til sine logopedstudenter for bruk i studiet og på skoler brukes CD-en som en del av kompetansehevingsprogram for lærere. .
Prosjektets målgruppe: For den første CD-en er målgruppen engelsklærere og skoleledere, lærerskolestudenter etc.
For den andre CD-en er målgruppen ungdom med dysleksi
Prosjektets betydning: Økt kunnskap for lærere om tilpasset engelskundervisning, kombinert med økt kunnskap for elevene om hva de kan gjøre selv for å lære engelsk, vil fjerne et

hinder på veien mot utdannelse og arbeid for elever med dysleksi.
I prosjektet” I want to participate” satser vi på å utvikle et lavterkseltilbud til lærere og elever som inneholder praktisk anvendbar informasjon.
5)Framdriftsplan: November/desember 2009 organisere prosjektet i en arbeidsgruppe for hver CD + tilhørende referansegrupper.
Januar-mars : Vurdere eksisterende kunnskap med tanke på anvendbar metodikk for lærere. Utvikle lærerCD-en.
April mai juni produksjon av læringsressurser til CDen
September : referansegruppen vurderer produksjonen med tanke på om det faktisk møter lærernes behov
Oktober: Endelige avgjørelse på struktur og innhold. Produksjon og opptrykk
November: Lansering av lærerCD på Dysleksivennlig skole konferanse – sendes ut til alle grunnskoler, PP-tjenester.
Januar

2011Etterarbeid ekstern evaluering av bruk av Cd-en blant språklærere.
CD- rettet mot elever.

Samme type organisering og framdriftsplan.

Læringsressursene til denne Cden produseres

i mai/juni/juli/august.
Cd-en trykkes i januar 2011 og den lanseres på en Dysleksivennlig skole konferanse i mars eller april 2011.

Høst 2011 ekstern evaluering av om CDen har brukesverdi for målgrupp

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0614.pdf

Sluttrapportsammendrag

Å lære seg et fremmedspråk er vanskelig for alle. For de med dysleksi kommer i tillegg noen spesifikke vansker som gjør læringen uoversiktlig og noen ganger meningsløs. For disse elevene trenger man en metodikk som tar hensyn til disse spesifikke vanskene. Dysleksi Norge har de siste årene hatt fokus på tilpasset engelskopplæring for dyslektikere. Organisasjonen har både sentralt og lokalt arrangert kurs og konferanser for å spre kunnskap om god tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi. Dette i samarbeid med et engelsk dysleksisenter i Surrey, litt sør for London i England. Dysleksi Norge har systematisert metodikken brukt av Helen Arkell i nettressurser og brosjyrer. Utvikling av en nettressurs er den beste løsningen både når det gjelder tilgjengeliggjøring, men også fordi det gir gode muligheter for oppdateringer og justeringer underveis ettersom prosjektets innhold evalueres kontinuerlig. Målet med prosjektet er at alle lærerne skal kunne øke sin kompetanse i engelskopplæring for elever med dysleksi. Og at alle elever vil kunne ha et enkelt nettbasert verktøy å bruke når de lærer seg engelsk. Vi har utviklet 3 nettressurser og 3 hefter/brosjyrer for elever (todelt etter alder) og lærere. Resultatet i prosjektet «I want to participate» skal ikke erstatte engelskundervisningen som skjer i klasserommet, men fungere som et supplement. Det er et verktøy som har samlet opp metoder, enkle regler og studieteknikker som vil hjelpe både elever og lærere i å bedre forsto hva det betyr å ha dysleksi og hvordan man kan få til en vellykket tilpasset opplæring hvor alle kan delta. Ikke minst gir ressursene en helhetlig oversikt over de områdene det er nødvendig og ha spesiell kunnskap. I dette prosjektet har det vært viktig for oss å formidle til lærerne at de må hente elevene der elevene er. Dvs at lærerne må få oversikt over hva elevene strever med og hvorfor, for å kunne gi elevene god opplæring. Derfor er vi veldig glad for også å kunne formidle til lærerne og elevene at vi i Norge er så heldige å ha en test som er spesielt utviklet for å avklare hva elever med dysleksi strever med i engelsk The English2 Dyslexia test. Konklusjonen må være at norske lærere som underviser elever med dysleksi i engelsk har, ved å følge de faglige rådene som gis, muligheter til å gi god tilpasset engelskopplæring. Vi håper at resultatet av «i WANT TO PARTCIPATE» kan bidra i det arbeidet.

Prosjektleder/forsker

Marianne Grønner

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
I want to participate
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2010: kr 400 000, 2011: kr 195 000
Startdato
01.04.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet