Ikke gi deg no!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

SAMMENDRAG
Prosjektet ?Ikke gi deg no?
– oppfølging og likemannsarbeid i en nettbasert løsning

Bakgrunn for prosjektet
Skibotnsenteret eies av LHL og driver 4 ukers rehabiliteringskurs for hjerte- og lungesyke fra hele Nord ? Norge. I løpet av rehabiliteringsoppholdet ønsker man å gi deltagerne opplæring og støtte til å gjøre livsstilsendringer slik at de kan leve med sin sykdom og mestre hverdagen sin på en bedre måte i etterkant av oppholdet.

Prosjektet omfatter opprettelse og drift av et nettbasert dialogforum, hvor rehabiliteringsdeltakerne ved Skibotnsenteret kan holde kontakt seg i mellom for støtte, likemannsarbeid og sosial kontakt uavhengig av store avstander etter endt rehabiliteringsopphold. I tillegg kan Skibotnsenterets rehabiliteringsavdeling bruke dette til å følge opp deltakerne gjennom å svare på spørsmål og henvendelser og gi råd og veiledning gjennom å legge ut faglig relatert materiale. En internettbasert løsning som dette vil være egnet til å gjennomføre spørreundersøkelser for å vurdere langtidseffekten av rehabiliteringsoppholdet på Skibotnsenteret.

Bakgrunnen for ideen er forankret i deltagernes ønske om bedre muligheter for å holde kontakten seg i mellom etter endt opphold, og avdelingens ønske om å kunne gi hver enkelt en bedre oppfølging i etterkant av oppholdet. I det siste har flere nettbaserte tilbud med brukerstøtte vist seg å gi gode resultater på å påbegynne, gjennomføre og opprettholde livsstilsendringer for den enkelte og dessuten gi støtte til å mestre egen situasjon.


Mål
Prosjektets hovedintensjon er å fremme økt aktivitet blant brukerne, erfaringsutveksling og støtte opp om positiv motivasjon for å holde på gode vaner. Målsetninger med prosjektet blir:

? Etablere et aktivt likemannsarbeid og økt brukerstøtte for våre kursdeltagere i etterkant av et rehabiliteringsopphold
? Dekke et sosialt behov
? Etablere et medium hvor rehabiliteringsavdelingen raskt og med minimale kostnader kan gi våre tidligere kursdeltagere oppdatert kunnskap om det de allerede har lært under oppholdet hos oss.


Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er deltagere på rehabiliteringskurs ved Skibotnsenteret og deres pårørende.


Metode/ gjennomføring (Innhold og betydning)
Ideen går ut på å opprette internettsiden www.ikkegideg.no, som er en slagordformet nettadresse basert på prosjekttittelen ?Ikke gi deg no?. I tillegg opprettes adressen www.likemannsnett.no, som automatisk fører til akkurat den samme nettsiden. Sistnevnte opprettes for på sikt å kunne utvide prosjektet og overføre det til andre brukergrupper innen LHL. Det er også er en tidløs adresse basert på det velkjente begrepet likemann som LHL bruker. Det opprettes kopling til siden fra Skibotnsenterets hjemmeside.

Nettsiden skal inneholde et dialogforum, og vil også ha muligheten for å romme informasjon som artikkelbaserte tips, anbefalinger og annet relatert materiale.

Prosjektet gjennomføres av Rehabiliteringsavdelingen ved Skibotnsenteret. Prosjektleder blir fysioterapeut Hanne Hoaas som vil ha oversikten over prosjektet i sin helhet, mens øvrige ansatte vil bidra med kvalitetssikring av informasjon, tips og råd som legges ut på nettforumet. Prosjektet krever innleie av ekstern IT- kompetanse som vil benyttes spesielt ved prosjektstart når forumet skal opprettes, og avta etter hvert som prosjektet kommer i gang.
Fremdriftsplan
Prosjektet tenkes igangsatt så snart finansiering foreligger, i form av opprettelse av internettområdet og forum. Oppstartsdato blir 01.01.2009. Det planlegges drift i to år fra oppstart, med mulighet for forlengelse og utvidelse, avhengig av erfaringene vi får. Med utvidelse menes at andre LHL institusjoner også kan tilby tilsvarende via de samme sidene.


Prosjektmidler
Søknadsbeløp for 2009: kr. 300.000, for 2010: kr. 107.000. Totalt kr. 407.000 for to år.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0135.pdf

Sluttrapportsammendrag

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltagere ved Skibotn Rehabilitering om at de følte seg alene om å mestre gjennomføringen av livsstilsendringer, og at de ønsket en bedre mulighet til å holde kontakten seg i mellom etter hjemkomst fra rehabilitering, ble det opprettet en internettside som inneholdt en del fakta opplysninger om aktuelle helsetemaer samt ulike dialogforum på domenet www.ikkegideg.no. Målsettingen var å få til et aktivt likemannsarbeid og økt brukerstøtte for kursdeltagerne, dekke et sosialt behov samt etablere et medium der ansatte ved Skibotn Rehabilitering kunne legge ut oppdatert kunnskap som man tenkte kunne være til hjelp for de tidligere deltagerne.

I løpet av den foreløpige driftsperioden på to år har nettsiden har vært relativt lite besøkt og det har vært få innlegg på diskusjonsforumene. Årsakene til dette er nok sammensatte. Et lite antall på brukergruppen, høy gjennomsnittsalder blant brukerne, lav allmennkunnskap om bruk av internett til innhenting av helseopplysninger og tidligere erfaring med bruk av sosiale medier, samt få individuelle skreddersydde interaktive funksjonaliteter på siden er trolig hovedårsakene til at siden ikke er blitt brukt så mye som man ønsket.

Prosjektet videreføres med egne midler. Det er opprettet samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling (NST) om videreutvikling av prosjektet og forskning på bruk av internett som oppfølging etter hjerterehabilitering.

Prosjektleder/forsker

Hanne Hoaas

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Ikke gi deg no!
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Skibotnsenteret A/S
Beløp Bevilget
2009: kr 300 000, 2010: kr 107 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet