IKT-mestring i dagliglivet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

Moderne IKT blir mer og mer utbredt og kreves brukt i samfunnet i dag. Norge er i verdenstoppen med hensyn til bruk av slik teknologi. Å kunne bruke digitale verktøy er i dag en av de fem grunnleggende ferdighetene det skal legges vekt på i grunnskolen og videregående skole i henhold til Kunnskapsløftet. Mange unge mennesker med utviklingshemming har fått mesteparten av sin skolegang før dette. Dessuten får elever med utviklingshemming i stor grad spesialundervisning, dvs. de følger ikke ordinær undervisning, men særskilte opplegg. Det er ikke utarbeidet gode retningslinjer for opplæring i bruk av digitale verktøy i spesialundervisningen. De aller fleste ungdommer har nå sin egen mobiltelefon. Bruk av mobiltelefon vektlegges i liten grad i skolen, heller ikke i spesialundervisningen. Personer med utviklingshemming har i liten grad forutsetninger for å tilegne seg kunnskap på egen hånd og har gjerne svært få normalt fungerende venner. Ungdom er generelt opptatt av og lærer som regel lett å bruke ny IKT.

2. Prosjektets målsetting
Hovedformålet med prosjektet er å øke mestring, velvære og sosial interaksjon hos mennesker med utviklingshemming gjennom økning av digitale ferdigheter. I prosjektet ønsker vi å gi ungdom med utviklingshemming økt IKT-kompetanse. Det dreier seg om å lære å bruke kalenderfunksjon på mobiltelefonen, samt å ta og bruke digitale bilder og å overføre slike bilder. PC med epost inngår i opplegget når bilder skal overføres eller brukes. Vi vil også gi foreldre eller andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre osv.) opplæring slik at de kan støtte sine barn/søsken/barnebarn.

3. Prosjektets målgruppe
Prosjektets målgruppe er unge mennesker (ungdom og unge voksne) med utviklingshemming og de¬res familie (foreldre, søsken og besteforeldre).

4. Prosjektets betydning
Ved å vise økning av digitale ferdigheter hos personer med utviklingshemming ønsker vi å bidra til å nedbryte fordommer mot hva mennesker med utviklingshemming ikke mestrer. Å vise at økning av digitale ferdigheter gir økt mestring, velvære og sosial interaksjon samt å utarbeide

opplæringsveiledere vil kunne bidra til at flere får slik opplæring. Vi tror også at påvisning av økt mestring, velvære og sosial interaksjon for personer med utviklingshemming

vil ha betydning for andre grupper uten så gode digitale ferdigheter. Ved å vise til resultater fra opplæringen i prosjektet og veilederne som utarbeides, kan eldre få økt tro på at de kan tilegne seg digitale kunnskaper. Prosjektet kan også bidra til at de i større grad ønsker å bruke digitale medier for å få økt kontakt med andre.

5. Framdriftsplan
De viktigste milepælene i prosjektperioden 2010-2011 (tidspunkt i måneder fra prosjektstart) er:
M1 Styringsgruppe konstituert 1
M2 Webinformasjon etablert

1
M3 Prosjektplan godkjent 2
M4 Oppstartsmøte avholdt 2
M5 Referansegruppe etablert 3
M6 Kompetanseskjema utviklet 4
M7 Kursopplegg utviklet

7
M8 Testpersoner rekruttert 9 og 13
M9 Kursene avholdt

12 og 16
M10 Veiledere utviklet, ferdig til testing

17
M11 Veiledere testet

22
M12 Vurdering av effekt av kurs gjennomført 18 og 22
M13 Avslutningsworkshop organisert

21
M14 Internasjonal publikasjon innlevert

22
M15 Prosjektevaluering gjennomført

23
M16 Sluttrapport ferdig

24

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0098.pdf

Sluttrapportsammendrag

Ungdom med utviklingshemning får ofte ikke så mye opplæring i digitale ferdigheter. I dette prosjektet var det fokus på IKT med stort potensial for å kunne bidra til å fremme mestring, velvære og sosial interaksjon; bruk av mobiltelefonkalender, fotografering, overføring og bruk av digitale bilder og bruk av e-post. Det skulle testes ut to ulike opplæringsmodeller for dette, foreldrenes forståelse for betydningen av IKT skulle styrkes, og kartleggingsskjemaer for vurdering av kompetanse innen aktuelle digitale ferdigheter skulle utarbeides. Dessuten skulle det lages veiledere for undervisning av målgruppen på disse områdene.
Det ble laget én opplæringsmodell. Den var for personer som kan lese og skrive. I forbindelse med utarbeidelsen av opplæringsmodell, kartleggingsskjemaer og veiledere ble det avholdt to kurs på fritiden for ungdom med utviklingshemning med ledsagere, undervisning ble gitt på en videregående skole, og en far og datter testet ut hjemmeundervising. Kursdeltakere og ledsagere ble intervjuet om hvordan de hadde opplevd kursene og ledsagerne også om hva de anså som mest nyttig av undertemaene på kursene. De ble også intervjuet ca. seks måneder etter avsluttet kurs vedrørende hvilke fer-digheter ungdommene hadde fortsatt å bruke og hvilken betydning dette hadde for dem. Det ble laget utkast til tre veiledere, en for skoleundervisning, en for IKT-kurs og en for individuell undervisning. For disse ble det laget et omfattende kursmateriale hvor også SMS og MMS er omtalt.
Veilederne, kursmaterialet og kartleggingsskjemaene foreligger på CD-rom som kan fås fra NFU og Karde av personer som er interessert i å undervise målgruppen. Kursmaterialet er lagret som PowerPoint-filer og kan evt. justeres av personer som skal stå for slik undervisning. NFU og Karde sprer informasjon om prosjektet og veilederne via sine kanaler til omsorgstakere og lærere for den primære målgruppen. Veilederne og kursmaterialet kan godt brukes ved undervisning av andre grupper som trenger grunnleggende digital. Det vil være mulig å laste ned materialet fra Kardes nettsider.
Karde AS fortsetter sitt arbeid med relaterte prosjekter, foredrag og artikler for å vise hvor viktig det er også for personer med utviklingshemning å kunne bruke IKT i dagens samfunn og at mange har stor evne til å tilegne seg digitale ferdigheter. Karde vil også gjøre andre mulige målgrupper oppmerksomme på veilederne og kursmaterialet.

Prosjektleder/forsker

Gro Marit Rødevand

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
IKT-mestring i dagliglivet
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Karde AS
Beløp Bevilget
2010: kr 595 000, 2011: kr 570 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet