Implementering av e-terapi for barn og unge


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Til tross for at vi har mange evidensbaserte behandlingsmetoder for psykiske lidelser hos barn og unge, har vi lite kunnskap om hvordan disse best kan implementeres i vanlig klinisk praksis. Implementering av evidensbaserte behandlingsmetoder blir ofte ikke bærekraftig og den best dokumenterte behandlingen er ikke tilgjengelig for pasientene. Barn og unge må ofte vente lenge på å få psykisk helsehjelp og tilbudet varierer mye avhengig av hvor pasienten bor og kompetansen til den behandleren den unge møter. Bruk av digitale intervensjoner, som terapeutstøttet internett-basert behandling, kan avhjelpe disse utfordringene. Systematisk bruk av internett-basert terapi eksisterer ikke som et tilbud i Norge i dag til tross for god digital kompetanse blant unge og høy dekningsgrad av internett. For at implementering skal være vellykket, må vi vite mer om hvilke forhold som påvirker implementeringsprosessen og hvordan. I dette prosjektet undersøker vi implementering av internett-basert behandling for barn og unge med angstproblemer. Fem poliklinikker får systematisk implementeringsstøtte i implementering av internett-basert behandling. Vi undersøker i hvilken grad behandlere og klinikker implementerer behandlingen i løpet av et år. Vi vil identifisere hemmere og fremmere i implementeringsprosessen på ulike nivå (organisatorisk, ledelse, behandlere), samt undersøke kliniske utfall og brukererfaringer med behandlingen. Studien er en pragmatisk studie med pre-post design og bruker både kvalitative og kvantitative metoder. Resultatene fra prosjektet vil gi ny og viktig kunnskap om hvordan vi på en god og bærekraftig måte kan implementere internett-basert terapi i psykisk helsevern for barn og unge. Funnene vil danne grunnlag for videre implementering både lokalt og nasjonalt. En referansegruppe bestående av ledere, behandlere, ungdom og foreldre vil samarbeide med prosjektgruppen for å sikre brukermedvirkning gjennom hele prosjektperioden. Rådet for Psykisk Helse er en viktig samarbeidspartner og vil bidra i formidling av resultatene og jobbe inn mot helsemyndigheter for å spre kunnskapen fra prosjektet.

Prosjektleder

Annika Sannes

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Implementering av e-terapi for barn og unge
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Akershus universitetssykehus, Divisjon for psykisk helsevern
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
31.05.2023
Sluttdato
07.08.2027
Status
Under gjennomføring