Infeksjon i svangerskap og CP

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Cerebral parese (CP) er motorisk funksjonshemming oppstått i fosterlivet eller tidlig i livet. Årsak oftest ukjent, men fødselskomplikasjoner (tidligere antatt hovedårsak) er fortsatt aktuelt. Intrauterin infeksjon er en av flere årsakshypoteser. Et sentralt CP-register var sterkt savnet.

Målsetting

Studere sammenheng mellom infeksjon i svangerskapet og cerebral parese hos barnet – ved å hjelp av å opprette et CP-register (som også kan belyse andre potensielle risikofaktorer) og ved hjelp av lagrede svangerskapsblodprøver fra kasus og kontroller i Toxoplasmosestudien.

Design, metode, materiale

Prosjektet er dels en «nested» kasus-kontroll studie, der utgangspunktet var Toxoplasmosestudien – utført på Folkehelseinstituttet i 1992-94. Og dels en kohortundersøkelse, basert på Medisinsk fødselsregister. Kasus ble identifisert ved å opprette et Forskningsregister over barn født i Norge 1986-95, som hadde fått en cerebral parese diagnose (se nedenfor om registeret).

Gjennomføring

Et Forskningsregister over barn født 1986-95, som hadde fått diagnosen cerebral parese ble etablert, ved henvendelse til alle landets barneavdelinger og barnehabiliterings-sentre. Dette var temmelig arbeidskrevende, spesielt fordi det aller meste på den tiden måtte gjøres manuelt. Men responsen var positiv, og etter diverse brev, telefoner, reiser og en del godtgjørelse for ekstraarbeid til lokalt personale, ble registeret tilnærmet komplett. Ved kobling til Toxoplasmosestudien lå det til rette for å sammenligne svangerskapsblodprøver fra mødre til kasus (barn med CP) og kontroller (barn uten CP-diagnose). Og kobling til medisinsk fødselsregister muliggjorde studier av sammenheng mellom prenatale og perinatale forhold og senere CP-diagnose.

Resultater

Lav Apgar skåre (tegn på dårlig trivsel umiddelbart etter fødselen) som årsak til CP har vært sterkt omdiskutert i senere år. Vi viste tydelig at barn med svært lav Apgar skåre har sterkt forhøyet risiko for CP, men presiserer at dette ikke sier noe om årsaken til CP, og at de fleste som får CP har normal Apgar skåre. Koblingen til toxoplasmosestudien viste ikke overbevisende sammenheng. CP-Forskningsregisteret inngår som verdifull del av CPRN

Samarbeidspartnere

Anne Eskild, Rannveig Nordhagen, Pål Jenum (alle tidl tilknyttet Folkehelseinstituttet) og Per Finne (tidl Rikshospitalet). Eskild (hovedveileder) og Jenum var sentrale i Toxoplasmoseprosjektet. Eskild, Nordhagen og Finne med viktige innspill v opprettelse av CP-Forskningsregister barn født1986-95.

Videre planer

«Vårt» forskningsregister over personer født 1986-95 som har fått diagnosen cerebral parese er nå inkludert i Norsk cerebral parese-register (CPRN), og kan dermed inngå i videre forskning. Vi har planer for å publisere resultat fra sammenkobling med Toxoplasmoseprosjektet

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med cerebralparese-foreningen var godt, og prosjektet ble blant annet presentert på medlemsmøte i foreningen.

Publikasjonsliste

Lie KK, Groholt EK & Eskild A (2010) «Association of cerebral palsy with Apgar score
in low and normal birthweight infants: population based cohort study.» BMJ,
volum 341, 6.oct 2010; s 4990-4996
Doi: 10.1136/bmj.c4990

Sluttrapport/artikler (pdf)

BMJ 2010;341;c4990.pdf

Sluttrapportsammendrag

Lie KK, Groholt EK & Eskild A (2010) «Association of cerebral palsy with Apgar score
in low and normal birthweight infants: population based cohort study.» BMJ,
volum 341, 6.oct 2010; s 4990-4996
Doi: 10.1136/bmj.c4990

Prosjektleder/forsker

Kari Kveim Lie

Hovedveileder

Anne Eskild

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Infeksjon i svangerskap og CP
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
1999: kr 400 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
30.06.2001
Status
Avsluttet