Infofilm på tegnspråk om psykisk helse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Døve har liten tilgang til helsetjenester innenfor psykisk helse. Mange kan ikke nyttiggjøre seg tilbud fra behandlere gjennom bruk av tegnspråktolk. Vi tror også døve er en mer utsatt gruppe når det gjelder psykisk helse, på grunn av de språklige, sosiale og samfunnsmessige barrierene døve møter. Det finnes svært lite informasjon på tegnspråk om psykisk helse. Vi tror også at bevisstheten rundt psykisk helse er lav blant døve, og ifølge Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse virker det vanskeligere å informere om dette til døve og hørselshemmede enn den hørende delen av befolkningen. Vi tror også at mange døve ikke er klar over at de har behov for hjelp, fordi de ikke vet nok om dette til å kunne vurdere det selv. Se vedlegg fra psykologspesialist for døve og tunghørte og Bergen Døvesenters arbeidsgruppe for psykisk helse.

2. Målsetting
Målet er å gi god informasjon om psykisk helse. Vi vil lage en film med god informasjon tilpasset målgruppene. En underliggende ideologi for prosjektet er empowerment. Pasientopplæring og rehabilitering har de siste 30 årene gradvis inntatt en stor rolle i helsevesenet, men så lenge døve ikke får tilbud på eget språk, faller de utenfor.

Vi vil:
-øke bevisstheten om at psykisk helse er noe reellt
-bryte fordommer og tabuer rundt psykisk helse
-gi kunnskap om ulike typer problemer (depresjon, angst, bipolar lidelse m.m.)
-gi kunnskap om rettigherer, både i forhold til behandling og tegnspråktolk
-gi kunnskap om hvilke tilbud som finnes, og hvordan få tilbud
-ufarliggjøre «tabuemner» – for eksempel å gå til psykolog eller psykiater
-gi informasjon om selvhjelp
-informere behandlere og andre i helsetjenesten om døve og hørselshemmede som pasientgruppe

Skal vi lykkes i målsetningen, må vi lage filmen som severdig i seg selv. Det må til for å få folk til å faktisk se på filmen!
God og effektiv distribusjon er også et viktig delmål. Det hjelper ikke med en god film hvis ingen ser den!
Vi har altså som mål å lage verdens beste informasjonsfilm om psykisk helse på tegnspråk, som også skal tas i bruk og distribueres på best mulig måte!

I tillegg vil prosjektet legge ut to tidligere Extra-finansierte informasjonsfilmer

«Du er ikke alene» p.nr.2010/3/0292 og «Samlivs-DVD på tegnspråk» p.nr.2006/1/0340.

3. Målgruppe
Primært alle døve og hørselshemmede i landet. Sekundært fagpersoner, behandlere, pårørende.

4. Gjennomføring
Prosjektet vil gjennomføres etter samme modell som tidligere produksjoner, som «Du er ikke alene». Prosjektleder er en av Norges mest erfarne produsenter av tegnspråkfilm. Det produseres en film i HD, samt en DVD som distribueres med Døves Tidsskrift.
Dette følger samme modell som tidligere prosjekter med informasjonsfilm, men nå vi vi i tillegg legge ut filmen på nett, fulgt av omfattende promotering på web og i sosiale medier. Se framdriftsplan.
Vi vil også dele ut DVDer og videofiler og lenker til døveforeninger, behandlere, institusjoner og alle som ønsker og har behov for å informere om dette. Som en følge av samhandlingsreformen, blir det større behov for lokal oppfølging enn før.
Se også framdriftsplan.

5. Prosjektets betydning
Psykisk helse er noe av det mest avgjørende for livskvaliteten, og i så måte vil prosjektet også være et bidrag til økt livskvalitet for døve. Døve har mye dårligere tilgang på informasjon enn hørende, så prosjektet vil bidra til å utjevne denne forskjellen. Informasjonen vil bidra til å styrke døves selvstendighet, innsikt og selvtillit og evne til selvhjelp. Økt bevissthet og mer åpenhet rundt psykisk helse kan virke positivt inn på døvemiljøene.

6. Framdriftsplan
Fase 1 (vår 2014): Research og utvikling av manus
I samarbeid med NSHP og de andre fagkonsulentene. Sette sammen crew: programleder, skuespillere, fotografer, regissør, produksjonsleder, rekvisitør, postproduksjon m.m.
Fase 2 (høst 2014): Produksjon
Konkret produksjonsplanlegging.
Selve filmingen gjennomføres.
Fase 3 (vår 2015): Postproduksjon
Redigering, fargekorrigering, lydarbeid, evt dubbing/studioopptak av tegnspråktolk, grafikk og effekter. Grafisk utforming, DVD-authoring. Opptrykk av DVD, produksjon av videofiler.
Fase 4 (høst 2015): Distribusjon

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

SLUTTRAPPORT infofilm psykisk helse.pdf

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Infofilm på tegnspråk om psykisk helse
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Finn Thordarson AS
Beløp Bevilget
2014: kr 735 000, 2015: kr 440 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
02.07.2016
Status
Avsluttet