Informasjon på kryss og tvers

I samarbeid med

Søknadssammendrag

En vesentlig del av en interesseorganisasjons virksomhet er informasjonsarbeid. Organisasjonens ansatte og tillitsvalgte informerer på stands, driver foredragsvirksomhet, lokale og sentrale kurs osv. Det gjelder selvsagt også Dysleksi Norge. Vi har imidlerid en vesentlig utfordring:
Våre tillitsvalgte består av mennesker med til dels svært alvorlige lese- og skrivevansker som vegrer seg for å lære seg nye ting, og mange liker ikke å stå foran store forsamlinger som kan minne f.eks. om høytlesing fra skolen og vekker vonde minner. Mange voksne dyslektikere sliter med lav selvfølelse. Ofte kan tilleggsvansker som lav selvfølelse og manglende evne til å håndtere utfordringer i hverdagen være et større problem enn lese- og skrivevansken i seg selv (Sætre 2009).
Dette har ført til at i vår organisason er det hovedsakelig de ansatte som tar seg av den «teoretiske» kursvirksomheten, mens de tillitsvalgte holder mer praktisk rettede kurs.
Det er et demokratisk problem at disse ikke driver erfaringsbasert informasjonsvirksomhet på vegne av seg selv og sitt forbund.

Mål
1: Vi ønsker å kurse vårt tillitsmannsapparat til å kunne holde teoretiske foredrag om dysleksi og relevante forhold for dyslektikere, lærere og deres pårørende.
2: Vi ønsker å dra på «turne» der de som er kurset får trent på sine ny-ervervede kunnskaper.
3: Gi økt selvtillit til deltagerne i prosjektet.
4: Opprette et system for spredning av kunnskap, basert på opptjening av social credits.

Målgruppen for prosjektet er tillitsvalgte i foreningen med store lese- og skrivevansker.

Vi inviterer 12 tillitsvalgte med alvorlige vansker, til å delta i prosjektet.
Hovedsamling der vi trener på et utvalg temaer og presentasjonsteknikk.
Deltagerne trener på de ulike temaene hjemme, og får i hjemmelekse å øve seg på å snakke for forsamlinger.

Ny samling høsten 2012. Deltagerne velger ut et tema å spesialisere seg på. Til denne samlingen vil det også vurderes å leie inn en motivator, f.eks. en skuespiller med dysleksi som kan fortelle noe om sceneskrekk, pugge manus, etc. Etter to hovedsamlinger og en god porsjon øving, skal vi for alvor starte spredningen: vi reiser på «turne»! Landet deles inn i 8 regioner. Deltagerne får ansvaret for å arrangere et kurs per region, hver deltager er medansvarlig for 2 regioner og forplikter seg dermed til å være med å arrangere 2 kurs.

Social Credits
Inspirert av amerikansk tenkning om frivillighet vil vi systematisere spredningseffekten ved å innføre en form for oppsparing av poeng til de som bidrar mye. Selvom det er vesentlige forskjeller i norsk og amerikansk syn på velferd og økonomisk ansvarsfordeling, er ideen veldig spennende. For å få flest mulig til å bidra, bør der lønne seg. Men hvordan kan det lønne seg når det vi snakker om er frivillighet? At arbeidet «lønner seg» kan ikke dreie seg om økonomisk prioritering. Men det finnes mange måter å premiere godt arbeide på. En «gulrot» kan være omtale i bladet, deltagelse i ressursgruppe, sentral satsing i området, egne kurs, etc.
Å hjelpe våre medmennesker når urettferdighet inntreffer er noe vi bør være moralsk forpliktet til – vi ville ønsket det samme fra andre om vi selv befant oss i en lignende situasjon. Ofte blir effekten bedre om hjelpen kommer fra noen «som vet hvordan det er» – som har opplevd det selv.

I tillegg til den åpenbare spredningseffekten et slikt tiltak vil ha, vil prosjektet ha svært stor betydning for kursets deltageres selvfølelse og tro på seg selv. Å oppleve mening og å mestre noe som til så stor grad angår en selv, vil potensielt kunne bedre livskvaliteten til disse og menneskene rundt dem.

Prosjektgruppe er allerede etablert.

Februar 2012:
Innkaller til møte i prosjektgruppen. Utarbeider gjennomføringsprogram.

Mars – april 2012.
Planlegger og gjennomfører første samling

August- september 2012:
Planlegger og gjennomfører annen samling.

Oktober – desember:
Utvikle maler og informasjonsmateriell til bruk å kurssammenheng

Februar – juli 2013:
Planlegging og gjennomføring av turne, med sentral bistand ved behov.

September 2013:
Siste samling der vi oppsummerer erfaringer, utfordringer og muligheter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0571.pdf

Sluttrapportsammendrag

En stor del av en organisasjoners virksomhet dreier seg om informasjonsarbeid. Vår medlemsmasse og vårt tillitsmannsapparat består av mennesker med til dels svært alvorlige lese- og skrivevansker som vegrer seg for å lære seg nye ting dersom de er svært teoretiske, og mange liker ikke å stå foran store forsamlinger. Det er et demokratisk problem at denne gruppen vegrer seg for å drive erfaringsbasert informasjonsarbeid på vegne av seg selv og på vegne av forbundet. Gjennom samlinger har vi drevet opplæring av tillitsvalgte innen teoretiske fagområder, presentasjonsteknikker, PowerPoint, og kommunikasjon og formidling. Vi har brukt mye tid på å diskutere hva som simulerer til frivillighet og hva som skal til for å gjøre tillitsvalgte trygge på å drive erfaringsbasert informasjonsvirksomhet. Det var viktig å understreke at det var forventet av ALLE deltagerne å holde kurs. Ingen kurs var for store, ingen for små. Da vi møttes ved neste samling ble det klart at det hadde faktisk (nesten) alle også gjort. En deltager hadde holdt en presentasjon for mannen sin, 2 hadde holdt for klassen sin, og resten for større og mindre kurs i sine lokallag. Kryss og tvers har vært en kjempesuksess i vår organisasjon. Tillitsvalgte som har vært med i mange år har endelig tro nok på seg selv til å holde kurs og vi har lært mye om hva det er som simulerer frivillighet. Flere enn forventet har også holdt foredrag etter å ha deltatt i prosjektet. Gjennom kontinuerlig insistering på at brukerkompetanse er svært verdifull, sammen med grundig opplæring i presentasjonsteknikk, fagopplæring og mestringsfremmende opplegg, mener vi å ha gitt deltagerne økt selvtillit. Tilbakemeldingene vi har fått fra deltagerne, underbygger også det.
Konklusjoner: Våre tillitsvalgte ønsker at det vises at de blir satt pris på. Det er helt undervurdert hvor viktig det er å få f.eks en ryggsekk med logo eller blir påspandert noe annet. Det viktigste er ikke «tingen» i seg selv, men følelsen av å bli investert i. Våre tillitsvalgte ønsker at det stilles mer krav til dem. Det er også viktig at deres bidrag kan «telles» – og brukes i en CV.
Det er mulig å drive opplæring om teoretiske tema og arbeide aktivt med mestringsfremmende situasjoner slik at personer med omfattende vansker selv kan holde foredrag i vår organisasjon.
Som følge av erfaringene fra Kryss og tvers prosjektet har vi utarbeidet en organisasjonsstrategi som kan leses i sin helhet i den fullstendige rapporten.

Prosjektleder/forsker

Caroline Solem

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Informasjon på kryss og tvers
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2012: kr 340 000, 2013: kr 305 000
Startdato
01.02.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet