Informasjons- og veiledningssenter

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet
Arbeidsinnvandrere fra EØS-land søker til Den katolske kirken og Caritas Norge for å få informasjon og praktisk hjelp. Daglig kontakt med disse viser at de har et stort og udekket informasjons- og veiledningsbehov. Mange er i en vanskelig sosial og psykologisk presset situasjon. De har ofte lite midler, mangler husvære, har urealistisk forventninger og mangler ofte språkkunnskaper. En del havner som bostedsløse, dette fører igjen lett til kriminalitet. En del som ikke lykkes føler skam og velger av denne grunn ikke å returnere til hjemlandet.
EØS-arbeidsinnvandrere som kommer til Oslo trenger helhetlig informasjon som spenner over flere tematiske områder. Informasjonsbehovet omfatter norskundervisning, arbeid, bolig, helsetjenester, juridiske forhold, skatt, oppholdstillatelse med mer. Tiltaket skal ikke duplisere informasjonen som fagetater er forpliktet til å gi, men gi korrekt informasjon om disses tilbud.Målsetning
Arbeidsinnvandrere fra EØS-landene skal motta informasjon som dekker deres umiddelbare informasjonsbehov og gis kjennskap til hvor de kan søke utdypende informasjon og veiledning og knytte kontakter som letter deres integrering i samfunnet.

Informasjonssenterets kontakt med arbeidsinnvandrerne har en helhetlig karakter som bidrar til riktigst mulige valg med hensyn til den enkeltes arbeidsinnvandrerprosjekt. Tiltaket virker forebyggende for den enkeltes psykiske og fysiske helse og fremmer en raskere inkludering i det norske samfunnet.

Målgruppe
Arbeidsinnvandrere fra EØS-land med lovlig opphold i Norge, uansett religiøs eller etnisk bakgrunn.

Prosjektets gjennomføring
Forprosjekt pågikk i perioden oktober 2010 – mai 2011. Hovedprosjekt pågår fra august 2011 til ut 2013, med evaluering høsten 2013. Det forlenges dersom resultater og behov tilsier dette og hvis det mottar fullfinansiering av offentlige myndigheter..

Høsten 2011 er en pilotperiode hvor det høstes erfaringer, dokumenteres og rapporteres behov og videreutvikles systemer og metoder. NAV har gitt kr 650.000 i støtte for 2011.

Prosjektet vil i 2012 ha et lønnet personale på fire på heltid, og en gruppe frivillige medarbeidere. Informasjonssenteret vil bli lagt til Oslo med sentral plassering. Arbeidsinnvandrere som befinner seg i Akershus er også en del av målgruppen.

Prosjektet er drevet i samarbeid mellom Caritas Norge og Fransiskushjelpen. St. Olav

og St. Hallvard menigheter er med i en styringsgruppe. Caritas Norge er ansvarlig organisasjon. Prosjektet har knyttet til seg en referansegruppe bestående av frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter.Prosjektets betydning
Brukergruppen er hovedsakelig “arbeidsfolk” som søker til praktiske yrker. Mange trenger en samtale som med en helhetlig tilnærming til deres situasjon. De mottar informasjon og veiledning som hjelper dem å fatte “riktige” beslutninger for å komme videre med sine arbeidsinnvandrerprosjekter. At informasjonssenteret er en samtalepartner om dens enkeltes prosjekt har en psykologisk effekt som virker forebyggende. Flere kommer raskere i en personlig og samfunnsmessig gunstig posisjon. Flere vil også raskere returnere til hjemlandet og eventuelt komme tilbake til Norge, men da med bedre forutsetninger til å lykkes. Flertallet av de som kommer er i en alder hvor de har familie, så ringvirkningene er omfattende.

Framdriftsplan
Informasjons- og veiledningsprosjektet etableres i august 2011, antall henvendelser beregnes til å bli fra 15 til 20 pr åpningsdag. Tiltaket vil være åpent tre dager i uken.

Prosjektet vil i 2012, på bakgrunn av erfaringen fra foregående år, utvide virksomheten til fem dager i uken, ha fire heltidsansatte og 10 – 15 frivillige medarbeidere. Antall daglige henvendelser beregnes til mellom 20 og 40. Prosjektets styringsgruppe har fire møter årlig, referansegruppen har tre møter.

Prosjektets innhold, metoder og form vil i 2013 bygge på erfaringene fra 2012. Prosjektet vil bli evaluert høsten 2012. Under forutsetning av at tiltakkets resultater og arbeidsinnvandrernes situasjon tilsier det, så vil prosjektet bli forlenget dersom det blir fullfinansiert av offentlige myndigheter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0606.pdf

Sluttrapportsammendrag

Caritas’ Informasjons og veiledningssenter er et prosjekt som springer ut fra Caritas møte med arbeidsinnvandrere som søkte til Caritas for å finne råd, informasjon og veiledning relatert til deres opphold i Norge.

Arbeidsinnvandring fra EØS-land har siden EU-utvidelsene i 2004 og 2007 hatt en betydelig økning. Mange av disse havner i en sårbar situasjon og møter store utfordringer i møte med norsk arbeidsliv, boligmarkedet og offentlige tilbud og institusjoner. Med bakgrunn i Caritas erfaringer opprettet man i 2011 et informasjons- og veiledningssenter i Oslo. Senteret ble åpnet og prosjektet har vært utviklet i samarbeid med Fransiskushjelpen og de katolske menighetene i Norge.
Caritas har i informasjons- og veiledningsarbeidet også hatt tett dialog og samarbeid med diasporaorganisasjoner, og holdt løpende kontakt med andre sivilsamfunnsorganisasjoner så vel som offentlige og kommunale institusjoner.
Gjennom veiledning og informasjonsmøter på ulike språk har Caritas informasjonssenter ønsket å dekke det umiddelbare informasjonsbehovet for arbeidsinnvandrere fra EØS-land i deres sonderingsfase. Senteret skal være et supplement til eksisterende tilbud. I veiledningen skal man tilstrebe et helhetlig perspektiv.
Senteret har holdt til på gateplan i Storgaten 38 i Oslo og har hatt åpent tre dager pr. uke.

Siden oppstarten har om lag 11 000 mennesker besøkt senteret for å få informasjon, veiledning og praktisk assistanse. De besøkende mottar veiledning innen en rekke områder med den hensikt å bedre den enkeltes helhetlige livssituasjon. I begynnelsen av prosjektperioden var majoriteten av de besøkende fra Polen, men det har funnet sted en gradvis endring og ved utgangen av 2013 utgjorde personer fra Sør-Europa den største gruppen. I tillegg til informasjon og veiledning på individnivå er det arrangert en rekke åpne informasjonsmøter i samarbeid med ulike faginstitusjoner.
Caritas ser et behov for videre drift av senteret og vil arbeide for videre finansiering. Erfaringene fra prosjektet vil også videreformidles til Caritas lokalt i andre byer. Det er opprettet et tilsvarende tilbud i Bergen.

Prosjektleder/forsker

Bernt Ivar Gulbrandsen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Informasjons- og veiledningssenter
Organisasjon
Caritas Norge
Beløp Bevilget
2012: kr 500 000, 2013: kr 500 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet