Ingen hemmeligheter!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det dokumenteres i økende grad at også personer med utviklingshemning utsettes for seksuelle overgrep. Selv med forsiktige fortolkninger av forskning rundt dette kan vi anta at forekomsten er mer enn dobbelt så høy som i resten av befolkningen.

Bare i 2010 ble mer enn 60 artikler om overgrep mot personer med utviklingshemning publisert i Dagbladet.

Noe av det som har vært tema for artiklene er den unnfallenhet og usikkerhet som råder blant tjenesteytere når det har oppstått mistanke om overgrep. De overraskes, blir handlingslammet, tar beslutninger som ofte ikke gir den sårbare part tilstrekkelig beskyttelse, og foretar ofte valg som forkludrer etterforskning og svekker bevis.

Men det trenger ikke være slik. Det finnes gode eksempler på hvordan man har jobbet godt med forebygging og har håndtert mistanke om overgrep på forbilledlig måte. Problemet er at de fleste ikke kjenner disse eksemplene og mangler kunnskap om hva de burde gjøre for best mulig forebygging og håndtering. Det er det vi skal gjøre noe med.

Prosjektets målsetting

• Vi vil bidra til et miljø preget av trygghet og åpenhet, fritt for alvorlige hemmeligheter om overgrepsforhold.

• Når mulige symptomer på overgrep fremkommer, skal de være i stand til å gjenkjenne dem. Og de skal vite hvordan de skal forholde seg til dem. Kunnskap og klare rutiner skal bidra til at de raskt og effektivt kan iverksette tiltak som ivaretar den utviklingshemmedes videre sikkerhet og oppfølging fra kompetente fagpersoner og instanser.

• Vårt utgangspunkt er at absolutt alle som jobber for utviklingshemmede skal kjenne til rutiner for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep.

• Videre skal opplysning og diskusjoner om overgrep være like selvfølgelig som andre tema i personalgruppene og på fagsamlinger.

Delmål

Utvikle:

• DVD
• nettside
• e-læringskurs

som tematiserer forebygging av overgrep og håndtering av mistanke om overgrep.

Prosjektets målgruppe

Informasjonen er i særlig grad rettet mot ufaglærte og faglærte tjenesteytere på alle nivå som er involvert i tjenester til personer med utviklingshemning.

Det innebærer blant annet ekstravakter og fast ansatte som jobber i samlokaliserte boliger og dagsenter for utviklingshemmede, samt støttekontakter og tjenesteytere som administrerer tjenester for utviklingshemmede, og dem som på annen måte yter tjenester til og bistår utviklingshemmede.

Prosjektets gjennomføring

DVD
Et sentralt virkemiddel i prosjektet vil være å utvikle film- og informasjonsmateriell som er egnet både for å spre kunnskap og å sette i gang viktige diskusjoner og refleksjoner hos tjenesteytere. DVDen vil bygges opp etter gode pedagogiske prinsipper, slik at effekten blir størst mulig. Denne vil distribueres kostnadsfritt, og vil også kunne lastes ned fra nettside.

Nettside
Vi vil etablere en egen nettside (integrert i www.samordningsradet.no) hvor materialet fra DVDen er tilgjengelig, sammen med relevante veiledere og annen informasjon om temaet. Deriblant råd om hvordan man kan benytte tilgjengelig materiale på best mulig måte.

E-læringskurs
I tillegg vil vi utvikle et eget e-læringskurs om seksuelle overgrep mot utviklingshemmede, hvor også en del av materialet fra DVDen benyttes. Kurset vil integreres i e-læringsportalen Mangfold og muligheter (se www.sorkompetanse.no).

Prosjektets betydning

Informasjonen vil utformes slik at tilegnet kunnskap direkte kan knyttes opp mot hvordan man i praksis kan bidra til å forebygge overgrep. Kasuistikker, refleksjonsoppgaver og fremstilling av anbefalt fremgangsmåte ved mistanke om overgrep vil ta utgangspunkt i dilemma og utfordringer som man kan støte på i innsats og omsorg for mennesker med utviklingshemning.


Fremdriftsplan

1. januar 2012 – 1. april 2012
Utarbeide detaljert plan for hvordan DVD, nettside og e-læringskurs skal bygges opp

2.april 2012 – 1. august 2012
Utarbeide dreiebok for produksjon av videoinnhold

2. august 2012 – 1. oktober 2012
Filme og redigere videoinnholdet
integrere tekst og videomateriale
Ferdigstille modulene/kapitlene

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0200.pdf

Prosjektleder/forsker

Jarle Eknes

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Ingen hemmeligheter!
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Stiftelsen SOR
Beløp Bevilget
2012: kr 390 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
20.12.2012
Status
Avsluttet