Inkludering og muligheter for døve i tegnspråkproduksjon

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

For døve er tegnspråk livsviktig. Uten tegnspråk kan vi ikke kommunisere med andre mennesker. I den nye språkloven som trådte i kraft 1. januar 2022, ble norsk tegnspråk anerkjent som et nasjonalt tegnspråk, et fullverdig språk og en del av den norske kulturarven. Tegnspråk er både språk og kultur og samtidig en livsnødvendighet for døve. Vi har enorme mengder med norskspråklig informasjon og kultur tilgjengelig på nett, på radio og TV, i form av tekst, lyd og film. Men en forsvinnende del av dette er på norsk tegnspråk. Men et norsk miljø som jobber hardt med å skape innhold på tegnspråk for barn og voksne er i ferd med å vokse fram. Det er bare 7 år siden Supervisuell ble etablert som den første norske mediebedriften 100% drevet av døve, uavhengig av offentlig støtte. Supervisuell brøt en barriere – og de siste 3-4 årene har det blomstret fram flere døve som har skapt sine egne arbeidsplasser innen media: Ordskred, Out of the Circle, Mo Media, New Light og kanskje flere underveis. Vi trenger et faglig nettverk både for å stimulere til sosial innovasjon og entreprenørskap for døve innen media, utvikle fagkompetanse i tegnspråkproduksjon og skape arbeidsplasser. Det er høy arbeidsløshet blant døve. Mer inkludering og flere muligheter i arbeidslivet er helsefremmende for døve.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi ønsker å skape et nasjonalt nettverk og et fagmiljø for norske tegnspråkprodusenter, med særskilt fokus på døve som selv har etablert seg som profesjonelle eller som ønsker å bli profesjonelle, samt døve som ønsker å jobbe som frilansere innen medieproduksjon på tegnspråk. I Norge har produksjon av tegnspråkmedia fram til relativt nylig stort sett vært dominert av hørende og døve har i liten grad fått muligheter til å bidra bak kamera eller få lederroller – døves plass har tradisjonelt vært som de som snakker tegnspråk foran kamera. Dette er heldigvis i rask endring – vi får stadig flere døve som jobber i ulike områder innen medieproduksjon, stadig flere døve jobber bak kamera og inntar lederposisjoner. Men vi har så vidt begynt. 95% av alt som er produsert av norsk tegnspråkinnhold fram til i dag er produksjoner hvor døve har utgjort et mindretall i produksjonsteamet – ofte bare som den som blir filmet mens hen snakker tegnspråk. Vi ser at norsk tegnspråkproduksjon som fag er et ungt felt. Det er først nå vi begynner å utvikle spisskompetansen og kunnskapen om tegnspråkproduksjon som et eget fagfelt. De nye mediebedriftene som drives av døve selv er også et nytt miljø; og mange døve savner et fagmiljø ikke bare om det å lage film, men også om å drive mediebedrift. Vi har ikke mange likepersoner å rådføre oss med, verken i tegnspråkmiljøet eller i filmmiljøet. Derfor trenger vi å utvikle et nettverk og et fagforum for å styrke både norsk tegnspråkproduksjon som fagområde, og styrke et miljø med døve som driver med medieproduksjon som uavhengige aktører. Det finnes hundrevis av små og mellomstore mediebedrifter i Norge, men antallet mediebedrifter drevet av døve kan fortsatt telles med ett siffer. Vi trenger å etablere møtepunkter mellom døve mediearbeidere og den norske mediesektoren og kulturliv. Vi trenger både å få et nettverk med likepersoner, fagpersoner og å inkludere oss selv i norsk filmbransje. Hele prosjektet evalueres i sluttrapporten.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi forventer å skape et faglig miljø og nettverk som kan gi synergier og økt samarbeid, inkludering av døve i mediebransjen, stimulere til mer sosialt entreprenørskap, innovasjon og vekst. Døve som allerede jobber innen media får muligheten til å føle tilhørighet til et fagmiljø på en måte, og kan skape seg kontaktnettverk mot det generelle medielandskapet i Norge. Vi skaper møtepunkter mellom f.eks ordinære mediebedrifter som har behov for å produsere innhold eller tilrettelegge for tegnspråkproduksjon og produksjonskompetanse på tegnspråkfilm. Økt inkludering i arbeidsliv skaper bedre psykisk helse for døve. Prosjektet handler ikke kun om å skape muligheter og empowerment for døve som vil jobbe i media, men også om å synliggjøre denne kompetansen for “ordinære” aktører innen media/kultur. F.eks er det ikke alltid enkelt for medieprodusenter å finne kompetanse på å klippe tegnspråkmateriell, eller vite hvordan man skal filme tegnspråk på en god måte. Tegn.TV og miljøet rundt Supervisuell har ved flere anledninger også bistått andre filmselskaper og TV-kanaler med spisskompetanse på tegnspråkproduksjon. Noen ganger kan det handle om kulturforståelse eller å faktisk forstå hva som blir sagt på skjermen når man klipper, eller hvordan voice eller tekste tegnspråkfilm på en god måte, eller rett og slett hvordan man skal ha utsnitt og lyssette en tolk på skjerm på en måte som gjør at døve klarer å avlese hva som blir sagt på en mobiltelefon. Prosjektet vil generelt også fremme norsk tegnspråk i det norske medielandskapet, noe som kommer målgruppen til gode – døve og hørselshemmede barn og voksne som har behov for mer tegnspråklig innhold i media og mer tilrettelegging av informasjon på tegnspråk. Døve som jobber i media blir også forbilder for døve barn/unge.

Plan for gjennomføring

Vår 2023: Etablere et forum for døve/hørselshemmede som jobber i media gjennom digitale nettverk. To samlinger: en innledende digital samling, og en fysisk samling før sommeren med bare de døve/hørselshemmede aktørene. Kartlegge relevante samarbeidspartnere både i tegnspråkmiljø og i det “ordinære” medielandskapet, som f.eks andre filmselskaper, TV-kanaler og aktører i kulturfeltet. Høst 2023: Tredje samling – den største samlingen. Dette blir lagt opp som en egen fagdag og blir strømmet på nett. Alle døve/hørselshemmede allerede tilknyttet forumet inviteres, samt representanter fra ulike deler av norsk mediesektor som vi allerede samarbeider med i dag, som tv-kanaler, andre filmselskaper, teatre, museer og andre offentlige aktører – som kan representere både samarbeidspartnere og oppdragsgivere for døve mediearbeidere. Vår 2024: Ny samling; men med bare de døve/hørselshemmede aktørene samt faste samarbeidspartnere. Evalueringer og ytterligere kartlegginger. Etablere en arbeidsgruppe som planlegger hvordan vi kan videreføre prosjektet etter prosjektperioden. Høst 2024: Ny fagdag – den 2. store samlingen som også blir strømmet på nett som direkte oppfølger fra fagdagen høsten 2023. med både de døve/hørselshemmede selv og representanter fra TV-kanalene og andre aktører i feltet. Erfaringsmessig vet vi at den første samlingen vil utløse interesse for enda flere deltakere og mer nettverksbygging i den andre samlingen. Siste del av prosjektperioden utarbeides det en sluttrapport med en evaluering av hele prosjektet, og man har kanskje da fått et grunnlag for en årlig fagdag som følges opp videre av en frivillig arbeidsgruppe.

Prosjektleder

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Inkludering og muligheter for døve i tegnspråkproduksjon
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Tegn.TV (ideell virksomhet)
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
30.03.2025
Status
Under gjennomføring