Inkludert meg?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Ungdata 2022 viser at 25% av elevene på ungdomsskolen og vgs er plaget av ensomhet. Tallene i rapportene Psykt ensom (2021) og Hver dag og hver natt virket som en evighet (2022) er enda høyere, og dystrere. Ungdommer Røde Kors møter forteller at fokuset på det psykososiale dempes gradvis til fordel for det faglige jo lengre i skoleløpet de kommer. Eksisterende tiltak er dialog om hvordan inkludere andre. ‘Inkludert meg?’ har som målsetning å hjelpe ungdom til å inkludere både seg selv og andre, gjennom å identifisere ensomhet og utenforskap, og trene på å inkludere i utfordrende situasjoner. 1. versjon av undervisningsopplegget er ferdig utviklet og utprøvd i skoler. Tilbakemeldinger fra elever er at opplegget gjør det lettere å snakke om et viktig tema, og at det gir dem verktøy når de møter ensomhetssituasjoner, hos seg selv og andre. Lærere sier at de endelig har et verktøy for ungdommer, at det er lett å ta i bruk og at det engasjerer elevene. Nå søker vi midler til å teste og utvide til ungdomsaktiviteter drevet av frivillige i Røde Kors og nå ut til flere skoler. Én av tilbakemeldingene, er at det bør finnes en måte å gjenbruke opplegget uten å bruke så mye papir. Vi vil derfor utvikle et gjenbrukssett som både gjør bruken mer bærekraftig, og nå flere med færre ressurser

Aktivitet/tiltak/metode

Inkludert meg? er et undervisningsopplegg som skal bidra til å hindre ensomhet og utenforskap. Målgruppen er ungdommer i alderen 13-19 år, som nås gjennom deltakelse i undervisningsopplegget på skolen eller i Røde Kors-aktivitet som for eksempel Fellesverk og Treffpunkt. Undervisningsopplegget er delt i to økter, der den første retter fokuset mot hva en ungdom selv kan bidra med for å komme ut av ensomhet. Til forskjell fra eksisterende mobbe- /inkluderingsprogram som legger et tungt ansvar på elever som skal inkludere andre, flytter ‘inkludert meg?’ noe av fokuset over på den som føler seg ensom eller utenfor. Hva kan jeg selv gjøre for oftere å bli inkludert? Hvordan kan jeg greie å komme meg ut av den trygge komfortsonen, ut i utviklingssonen, for å få kontakt? Dette for å skape et mer varig innenforskap enn det som lett blir tilfellet når ansvaret kun legges på andre. Andre økt fokuserer på hvordan de/vi rundt kan bidra med inkluderende språk og væremåte. Kunnskapsgrunnlaget for denne tilnærmingen er innhentet eksternt fra psykologspesialist og ungdomsmentor. Pedagogisk og faglig tilnærming er utviklet internt av pedagoger, analytiker og andre fagpersoner i Røde Kors. Med utgangspunkt i åtte filmer om ungdommer i utenforskapssituasjoner skal elevene drøfte og trene på inkludering. I grupper må elevene ta stilling til situasjoner, gjøre valg, komme med egne forslag og trene på inkluderende replikker. Elever har medvirket i utviklingen av dette og lærere har medvirket for å finne passe omfang og en støttende form på tekster til lærerheftet. Materiellet er universelt utformet, hvor filmer er tekstet og synstolket. Basert på innhentede tilbakemeldinger skal vi utvikle introduksjonswebinarer for frivillige, teste ut i opplegget i Røde Kors aktivitet m/frivillige som fasilitatorer, samt utvikle gjenbrukspakke. Det samles ikke inn personopplysninger om deltakerne. Etter undervisningsopplegget svarer elever, lærere og frivillige på en evaluering.

Antall deltakere

30000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Deltakerne skal bli utrustet til å møte ensomhet og utenforskap med inkluderende holdninger, språk og ferdigheter. Ungdommene som deltar skal få verktøy for å inkludere seg selv, gjennom inngående opplæring i mestringssirkelen, komfortsonen, utviklingssonen og panikksonen. De skal gjenkjenne situasjoner med mulighet for å bli inkludert – og egne grenser for hva som er mulig å oppnå. Ungdommer skal bli bevisste på hvordan de selv, med enkle replikker, kan gjøre seg attraktive for å delta i en samtale. Vi har tro på at når endring skjer i ungdommen selv, vil innenforskapet bli mer varig. Hvis det er de rundt som hele tiden skal inkludere, slik eksisterende verktøy i stor grad legger opp til, vil årsakene til utenforskap lett kunne bli med på lasset når en ungdom bytter skole, flytter, eller på andre måter møter nye sosiale settinger senere i livet. Ungdommene som gjennomfører undervisningsopplegget skal likevel utrustes til å inkludere andre, gjennom kunnskap om de ulike mestringssonene, innøvde replikker som trenes på og nye måter å se de rundt seg på. De skal gjenkjenne andres forsøk på å bli inkludert, og bidra til å hjelpe andre som er utenfor komfortsonen. Ungdommene skal bli trygge på hva de kan si og gjøre når de ser noen som trenger å bli inkludert. På denne måten skal målgruppen generelt – ungdommer i Norge – oppleve mindre ensomhet og utenforskap, mindre ufrivillig skolefravær og bedre psykisk helse. Konkrete måltall for prosjektet: – 2000 undervisningspakker trykket og distribuert – 1900 skoleklasser nådd – 100 Røde Kors aktivitetsgrupper nådd, eksempelvis fellesverk, treffpunkt – 4000 ungdommer har gjennomført kurset/opplegget – 4 introduksjonswebinarer for frivillige avholdt – Utviklet gjenbrukspakke

Plan for gjennomføring

Prosjektleder vil ha ansvar for gjennomføring og koordinering av prosjektet. Prosjektgruppen sikrer faglig kvalitet i utviklingen og testing av oppdatert verktøy. Første utgave av materiellet er ferdig utviklet, produsert og distribuert. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra elever og lærere vil vi justere materiellet. Dette vil gjøres av prosjektgruppen i samarbeid med designbyrå. Selve trykkingen av materiellet vil gjøres av eksternt firma. For å nå ut til frivillige og Røde Kors aktiviteter, vil promotering gjøres internt i Røde Kors, via webinarer og interne kanaler som WorkPlace, Ukenytt, Røde Kors-magasin og intranett. Det er allerede stor etterspørsel etter å kunne bruke verktøyet i Røde Kors aktivitet. Ettersom de frivillige ikke er pedagoger, vil vi utvikle og tilby et webinar med introduksjonskurs for å bruke verktøyet. Promotering eksternt gjøres via direkte markedsføring mot lærere, distrikts- og lokalforeninger, annonser, sosiale medier og jungeltelegraf. Mange av henvendelsene til oss kommer på bakgrunn av anbefalinger fra andre brukere av materiellet, og gjennom våre frivillige som har dialog med kommunene. Distribusjon håndteres av SubjectAid.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Ungdata 2022 viser at 25% av elevene på ungdomsskolen og vgs er plaget av ensomhet. Tallene i rapportene Psykt ensom (2021) og Hver dag og hver natt virket som en evighet (2022) er enda høyere, og dystrere. Ungdommer Røde Kors møter forteller at fokuset på det psykososiale dempes gradvis til fordel for det faglige jo lengre i skoleløpet de kommer. ‘Inkludert meg?’ har som målsetning å hjelpe ungdom til å inkludere både seg selv og andre, gjennom å identifisere ensomhet og utenforskap, og trene på å inkludere i utfordrende situasjoner. Første versjon av undervisningsopplegget var ferdig utviklet og utprøvd, men vi ønsket i denne prosjektperioden å imøtekomme ønsker om en mer bærekraftig innpakning. Vi ville derfor lage en gjenbrukspakke som gjør det enkelt å bruke originalpakken om igjen med færre ressurser. Vi ønsket også å markedsføre opplegget internt i Røde Kors for bruk i våre aktiviteter for ungdom, i tillegg til den opprinnelige målgruppen i skolen. Konkrete måltall for prosjektet: – 2000 undervisningspakker trykket og distribuert – 1900 skoleklasser nådd – 100 Røde Kors aktivitetsgrupper nådd, eksempelvis fellesverk, treffpunkt – 4000 ungdommer har gjennomført kurset/opplegget – 4 introduksjonswebinarer for frivillige avholdt – Utviklet gjenbrukspakke Metoden som ble brukt var å bruke tilbakemeldingene fra elever og lærere som var innhentet i forkant av prosjektet for å tilpasse gjenbrukspakken, rulle ut i opplegget internt i Røde Kors, samt utvikle gjenbrukspakken

Gjennomføring

Utviklingen av gjenbrukspakken har gått som planlagt i samarbeid med eksterne designere. På bakgrunn av tilbakemeldingene ble det kun gjort praktiske og designmessige tilpasninger i forhold til originalopplegget, og ikke det pedagogiske aspektet. Det ble derfor ikke behov for brukertesting i denne omgang. Gjenbrukspakken fungerer som ønsket som et supplement til originalpakken og har blitt hyppig bestilt av de som bruker opplegget i skolen og internt i Røde Kors. Grunnet at fokuset i både samfunnet, skolen, deltakerne og de frivillige har vært mer rettet mot krigen i Ukraina og Gaza har det påvirket oppmerksomheten inn mot psykisk helse og utenforskap. Røde Kors har måttet prioritere undervisning i regler i krig og folkerett og derav vårt klasse/gruppespillet ‘Angrip’. Videre har både frivilligheten og skolene fått mer innblikk i at Røde Kors leverer gode gruppespill som legger til rette for dialog om utfordrende tema som: utenforskap, klima og regler i krig. Dette betyr ikke at vi kommer til å slippe tiltakene som ble planlagt i forbindelse med å implementere Inkludert meg internt i Røde Kors, men med gjenbrukspakken vil det gjøre det enklere å gjennomføre dette i 2024.

Resultater og virkninger

Det å få en gjenbrukspakke, gjør det enklere å benytte spillet i flere omganger og for flere klasser og aktivitetsgrupper i frivilligheten. Konkrete resultater av prosjektet: – 1000 undervisningspakker trykket og 698 distribuert – 138 digitale nedlastninger av grunnpakken – 1600 skoleklasser nådd – 30 Røde Kors aktivitetsgrupper nådd, eksempelvis på våre ungdomsrettede aktiviteter som Fellesverk og Treffpunkt. – Ca. 32.000 ungdommer har gjennomført kurset/opplegget* – Utviklet gjenbrukspakke både i trykkform og nedlastbar digitalt – 1500 gjenbrukspakker trykket (noe færre enn anslått grunnet prisøkning) – 760 gjenbrukspakker distribuert – 23 digitale nedlastninger av gjenbrukspakken – 96 % av bestillerne sier at de har et positivt eller svært positivt helhetsinntrykk av materiellet *anslagsvis, om de fleste opplegg er tatt i bruk og antatt 20 elever per klasse Vi vil fortsette å dele ut gjenbrukspakken og jobbe for å promotere, samt gi introduksjonsopplæring til frivillige om hvor enkelt og pedagogisk “Inkludert meg?” er. For lærere har vi god erfaring med at det ikke er nødvendig med opplæring, men vi fortsetter å promotere verktøyet i deres fagkanaler.

Prosjektleder

Camilla Sjøvold

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Inkludert meg?
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet