“Inkluderte småtasser”

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Gruppen «barn med cp» omfatter i Norge om lag 150 barn per årstrinn. Alle trenger omsorg fra voksne med kjennskap til diagnosen og barnas behov. Foreldre som nettopp har fått diagnosen, møteren krevende hverdag. Barnehagestarten er ofte omkring ettårsalder, og sammenfaller med at foreldrene får diagnosen. Foreldre trenger informasjon om funksjonsnivå, kognisjon, håndmotorikk, språkutvikling, læringsevne mm. CP-foreningen vil informasjonspakke om barn med CP for foreldre og barnehageansatte. At de får samme informasjon samtidig, vil styrke og stimulere dialogen mellom hjem og barnehage.

Målsetting for prosjektet

Å styrke dialog mellom hjem og barnehage – gi foreldre og pedagoger en felle plattform for dialog og felles forståelse av hvilke behov som preger barn med cerebral parese. Barnehagepakken blir et verktøy som stimulerer til god dialog mellom hjem og barnehage og styrker foreldrene i dialogen.

Målgruppe

Målgrupper er foreldre til barn med cerebral parese og ansatte i barnehage som jobber med barn som har cerebral parese.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

600

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet omfatter oversettelse, redigering og tilpasning av «Pre-school Factpack» fra Cerebral Palsy Alliance i Australia. Vi vil supplere med artikler om norske forhold, skrevet av anerkjente norske fagpersoner. CP-foreningen har et omfattende nettverk av internasjonalt anerkjente fagfolk innenfor nevropsykologi, ergoterapi, fysioterapi, spesialpedagogikk, ortopedi, nevrologi og logopedi. Flere av fagpersonene har spesiell kompetanse på små barn med CP og har sagt seg villig til å bidra med innhold.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektgruppe aug/sept Oversettelse, tilpasning, fagartikler o.a. okt/des Redaksjon Jan/feb 2019 Kvalitetssikring og korrektur godkjenning: Mars Produksjon, utsendelse, markedsføring, nettpublisering: April/juni

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Det har lenge vært et uttalt behov fra foreldre til barn i barnehagealder med CP og ansatte i barnehagene, for et språklig og faglig lett tilgjengelig støttemateriell som gir kunnskap om motoriske, kommunikative og kognitive utfall av CP-diagnosen. Kunnskapen i materiellet skal støtte barnehagen i arbeidet med å skape et inkluderende fellesskap, og vise et mangfold der alle barn skal føle seg sett og anerkjent for den de er. Kunnskapen skal også gi foreldre til små barn med CP et språk og et begrepsapparat som setter dem i stand til å etterspørre nødvendige tilpasninger og tilrettelegging for sitt barn i barnehagen. CP-foreningen har i samarbeid med prosjektgruppe og fagpersoner utviklet en støttepakke til foreldre og barnehageansatte. Alle medlemsbarn i CP-foreningen mottar gratis to pakker før de fylle to år. Andre kan lese innholdet gratis på www.cp.no, eller kjøpe pakken på nett.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det er blitt utviklet en informasjonspakke vi har kalt “Inkluderte småtasser”. Pakken ble lansert på et miniseminar i Oslo, som ble live-streamet. Alle barnehager i Oslo fikk invitasjon til å delta på lanseringen, mens resten av landet var invitert til å følge strømmingen i sann tid. Barnehagepakken er blitt distribuert til alle CP-foreningens medlemsbarn, i alderen 2-6 år. Hver familie får to pakker kostnadsfritt. De beholder den ene selv, og gir den andre til barnehagen. Samtlige av landets barnehabiliteringsenheter har også mottatt barnehagepakken. Innholdet er i tillegg publisert og ligger dermed gratis tilgjengelig på www.cp.no. Barnehagepakken markedsføres også via en helsides annonse i CP-bladet. De fysiske pakkene er også tilsalgs på www.cp.no. Vi erfarer at produktet er blitt godt kjent, og får stadig bestillinger og tilbakemeldinger på pakkene.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1500

Prosjektgjennomføring/Metode

Gjennomføring Det ble opprettet en prosjektgruppe bestående av 3 foreldre til barnehagebarn med CP, 2 barnehagelærere, 1 spesialpedagog, 1 psykolog fra PP-tjenesten. Prosjektleder er ansatt rådgiver i CP-foreningen. Gruppen evaluerte, beholdt, endret og forkastet innhold etterhvert som det ble produsert og presentert. Gruppen kom også med forslag til nye emner som ble tatt inn. Alt innhold ble til slutt gjennomgått av fagpersoner, som korrigerte innholdet og presiserte begrepsbruken. Vi valgte å lage to hefter. Det ene er på 50 sider og omhandler hvordan barn med CP kan ha ulike utfordringer, hva utfordringene kan bestå i og hvordan barnehagen kan oppdage og konkret avhjelpe gjennom god tilrettelegging. Det andre heftet er på 36 sider, og i sin helhet forfattet av ulike fagpersoner/spesialister. Heftet tar for seg de tre hovedformene for utfall av diagnosen; nemlig grovmotorikk, finmotorikk, kognisjon/kommunikativ fungering samt bruk av ASK (Assisterende og Supplerende Kommunikasjon). I tillegg består pakken av en sjekkliste og et introduksjonsbrev til barnehage og foreldre.

Resultater og resultatvurdering

Det er utviklet et helhetlig produkt med faglig godt innhold, i et lett tilgjengelig språk. Innholdet behandler alle sider ved det å være barn i barnehage med CP, og beskriver gode og konkrete forslag til hvordan barnehagen kan legge til rette for god inkludering og en trygg barnehagehverdag for barn med CP. Materiellet er gratis tilgjengelig for målgruppen, og CP-foreningen sørger selv for at medlemsbarn med CP mottar materiellet gratis på et tidlig tidspunkt, slik at både foreldre og barnehagepersonale kan forberede seg til at et barn med CP skal begynne i barnehagen. Vi har en klar plan for økt utbredelse av innholdet gjennom andre prosjekter, og opplever allerede nå at pakka er godt kjent for de medlemmene den er relevant for. Vi mottar med jevne mellomrom bestillinger fra barnehager og andre interesserte.

Oppsummering og videre planer

CP-foreningen er tilfreds med at «Inkluderte småtasser» har nådd målgruppene, og er i ferd med å bli et godt kjent kvalitetsprodukt fra CP-foreningen. Alle medlemsbarn vil motta to barnehagepakker gratis fra de er ett år. CP-foreningen planlegger enda en gang å søke midler til å utarbeide filmer fra hverdagen i en barnehage som har barn med cp, som viser god tilpasning, tilrettelegging og inkludering. Vi ønsker også å vise hvordan motoriske og kognitive utfall kan variere sterkt, og hvordan barnehagen med ulike løsninger kan legge til rette for god inkludering.

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
“Inkluderte småtasser”
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2018: kr 250 000
Startdato
04.08.2018
Sluttdato
29.12.2019
Status
Under gjennomføring