Jakten på velferdsteknologi

Bedre kommunikasjon mellom beboer og pårørende.

Denne saken er skrevet i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Ensomhet har vært et spesielt sårt tema under koronapandemien. Smittevernhensyn har gjort nedstenging av samfunnet nødvendig og man har måttet holde mennesker adskilt fra hverandre. Dette har i mange tilfeller ført til isolasjon, angst, forvirring og tristhet – og særlig for de eldste.

Men med det tekniske hjelpemiddelet KOMP har deltakerne i dette prosjektet fått bedre kontakt med sine nære og kjære i en krevende tid.

En av deltakerne forteller at hun er i kontakt med familien daglig.

– Alt går automatisk. Kompen er lett å bruke – dessuten står den jo på hele tiden. Den hjelper meg å holde kontakt med familien. Jeg vet hvilken dag og tid det er på døgnet for det viser Kompen, sier hun.

Gjennom dette prosjektet har kommunikasjon blitt mulig gjennom nye digitale hjelpemidler som er egnet for seniorer som kan være teknologisk uerfarne. Med KOMP har innbyggere i Vardø og Vadsø fått mulighet til å se sine nærmeste gjennom skjermen.

– Brukerne opplever mindre isolasjon og i mye mindre grad ensomhet, forteller prosjektleder Helge Ovanger.

Prosjektgruppen er imponert over entusiasmen, gleden og nytten som både brukere og pårørende har gitt uttrykk for etter prosjektet.


Søknadssammendrag

Coronapandemien med delvis nedstenging av samfunnet har vist hvor sårbare vi er. Nødvendigheten av å holde mennesker adskilt fra hverandre har i mange tilfeller medført isolasjon, angst, forvirring og tristhet har ført til jakten på velferdsteknologi som kan anvendes for å lette kommunikasjonen og som samtidig gis etterbruk. Vi har en forventning om en forbedret kommunikasjon, tettere kontakt og enklere oppfølging av den enkelte kan være til stor hjelp de ensomme eldre. Teknologien erstatter selvsagt ikke den fysiske kontakten, men kommer som en tilleggsytelse

Mål: Etablere en tilleggskommunikasjon med lyd/bilde mellom enslige hjemmeboende og helsevesenet samt mot familie/venner. Prosjektet tilbyr KOMP PRO teknologien til tre kommuner i Finnmark og 12 brukere som er under oppfølging av helsevesenet. For bruker er teknologien enkel å bruke – en knapp. Leverandør av teknologien har gitt tilsagn om lokal support i bruken av teknologien.

Den operative fasen starter i løpet av desember 2020 og avsluttes i desember 2021. Det skrives avtale med de deltagende kommuner og samtidig etableres en styringsgruppe bestående av deltagere fra de samarbeidende kommuner.Ved prosjektets slutt overtar deltagende kommuner vederlagsfritt teknologien. Deltagerne i styringsgruppa utgjør en ressurs, og de forplikter seg til å spre erfaringene i prosjektet til andre kommuner.

Prosjektet er delt inn i tre milepæler med føraktiviteter. Her inngår avtale med kommunene, bestilling og innkjøp av materiell, innføring i bruk av teknologien for bruker og tilbydere, etablering av styringsgruppa og prinsipper for evaluering. Selve driftsfasen og erfaringsinnhenting fra tilbydere, brukere og andre som har vært involvert skjer fortløpende.. Det utarbeides en sluttrapport.

Prosjekteier er Nasjonalforeningen for folkehelsen i Finnmark.

Prosjektleder

Helge Ovanger

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Jakten på velferdsteknologi
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
18.11.2020