Juridisk analyse og informasjonstiltak

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

NOAS, Redd Barna og Norsk Folkehjelp ønsker å gjennomgå regelverk og utlendingsforvaltningens praksis med å gi og opprettholde begrensninger grunnet identitetstvil i tillatelser på humanitært grunnlag i saker som omfatter barn. Det finnes i dag ingen gjennomgang av gjeldende regelverk og praksis.. Vi erfarer at enslige mindreårige, tidligere enslige mindreårige og barnefamilier med begrenset humanitær tillatelse som ikke kjenner sin egen rettsstilling og ikke vet hva de kan gjøre for å fjerne begrensningen i sin tillatelse. Prosjektet skal sikre at forståelse for egen rettsstilling.

Målsetting for prosjektet

Prosjektets målsetting er å utrede regelverk og praksis fra et juridisk perspektiv for å avklare hvilke rettslige vilkår som ligger i regelverket og utlendingsforvaltningens praksis, samt utarbeide informasjonsbrosjyrer for gruppen siden de ikke får gratis rettshjelp ved fornyelse av tillatelsen.

Målgruppe

Direkte: personer med tillatelse etter utlendingsloven § 38 femte ledd og deres hjelpere og utlendingsforvaltningen. Indirekte: Regjeringen og Stortinget

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Informasjonsgrunnlag Produkt 1: Juridisk analyse av regelverk og praksis (notat) • Lov, forskrift, instrukser og forvaltningens rundskriv • Rettspraksis og forvaltningspraksis -Innhente samtykke fra personer som har oppsøkt NOAS i forbindelse med denne problemstillingen til å analysere deres vedtak -Kontakte andre organisasjoner som jobber med problemstillingen, som Vergeforeningen og Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger, for å forhøre om de kjenner personer som man kan spørre om samtykke til at vi analyserer deres vedtak • Bør regelverket endres? Prosjektet vil ikke ha anledning til å analysere et representativt utvalg saker. Produkt 2: Informasjonsbrosjyrer for enslige mindreårige asylsøkere og barnefamilier • Samme informasjonsgrunnlag som produkt 1 • Brukermedvirkning: – Et utvalg av personer som har samtykket til å dele sitt vedtak, intervjues om eget informasjonsbehov når det gjelder begrenset tillatelse på humanitært grunnlag. Intervjuer gjennomføres før brosjyren utarbeides. – Et utvalg personer får tilsendt informasjonsbrosjyre på eget språk/engelsk/norsk (avhengig av hva de foretrekker) og gir tilbakemelding på utkast til teksten i brosjyrene.

Fremdriftsplan for prosjektet

1. måned: kartlegging av gjeldende regelverk og innhente samtykke fra personer med relevante vedtak 2. måned: gjennomgang og analyse av vedtak 3. måned: Brukermedvirkningstiltak (se gjennomføring), utarbeide notat og informasjonsbrosjyrer og sende disse til referansegruppe til innspill 4. måned: Bearbeide innspill fra referansegruppe og brukere, ferdigstille notat og brosjye

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting med prosjektet var utrede regelverk og praksis fra et juridisk perspektiv for å 1) Avklare hvilke rettslige vilkår som ligger i regelverket og norske forpliktelser: 2) Kartlegge utlendingsforvaltningens praksis i saker hvor det gis/fornyes begrenset tillatelse etter utlendingsloven § 38 femte ledd: 3) Utarbeide informasjonsbrosjyre på et enkelt, tilgjengelig språk, som videre kan oversettes til andre språk. Det skal utarbeides en brosjyre for barnefamilier og en brosjyre for enslige mindreårige asylsøkere for å sikre at de forstår regelverket, praksis og hvordan man skal gå frem for å søke om fornyelse. 4) Hvordan bør regelverket se ut (de lege ferenda-vurdering)? Mågruppe: Barn og voksne som har fått vedtak om opphold på humintært grunnlag etter utl.§ 38, hvor tillatelsen er begrenset pga ID-tvil etter utl.§ 38 femte ledd. Bakgrunn er økt bruk av begrenset tillatelse grunnet identitetstvil i saker som både omfatter medfølgende barn og enslige mindreårige asylsøkere.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

– det er for tidlig å se endring i praksis fra forvaltningen ennå. – forslag til endringer i regelverket er diskutert med politikere, forvaltningen og ansvarlig departement – det er ikke skrevet informasjonsbrosjyrer, da vi gjennom arbeidet vurderte at dette ikke var den hensiktsmessige måten å gi den kompliserte veiledningen som er nødvendig i disse sakene.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

5001000

Prosjektgjennomføring/Metode

Gjennomgang av gjeldende norsk regelverk, internasjonale konvensjoner, forarbeider, rundskriv og rettspraksis. Gjennomgang av 75 vedtak i 17 saker, med vurdering av relevante indikatorer mht begrensede tillatelser.

Resultater og resultatvurdering

Resultatet er nedslående for asylsøkere men i tråd med våre forventninger. Gjennom vår presentasjon av funnene for forvaltningen og politikere opplever vi at våre funn er i tråd med forvaltningens egenvurdering. Politikerne har vist interesse for rapporten særlig mht konsekvensene det har for integrering. Det er potensiale for å få til endringer slik at praksis etterhvert blir mer i tråd med lovgivers intensjon, slik at bruken av begrensede tillatelser reduseres.

Oppsummering og videre planer

Rapporten viser at forvaltningen praktiserer regelverket svært strengt og at barn behandles på samme måte som voksne. Rapporten er fulgt opp i møter med forvaltningen og poltikere, og vi vil fortsette å holde fokus på dette.

Prosjektleder

Inger Reidun Mikalsen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Juridisk analyse og informasjonstiltak
Organisasjon
Norsk organisasjon for asylsøkere
Beløp Bevilget
2019: kr 298 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
29.05.2020
Status
Under gjennomføring