Kan alvorlig psykisk lidelse forebygges?

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn: Schizofreni og nærslektede psykotiske lidelser er blant de mest alvorlige psykiske lidelsene. De som rammes har også økt forekomst av rusmisbruk, samt økt risiko for for-tidlig død på grunn av selvmord eller hjerte-kar sykdom. Mange pasienter allerede ved første behandlingskontakt har utviklet alvorlige symptomer og omfattende funksjonssvikt. Resultatene fra Tidlig Intervensjon ved Psykose (TIPS) prosjektet viser at det er mulig å foppnå sekundærforebygging ved å forkorte varigheten av ubehandlet psykose, og at denne forkortning følges av et bedre forløp. Mange pasienter har hatt psykiske vansker i perioden før de utvikler de psykotiske symptomer. Det er vist at det er mulig å identifisere hjelpsøkende personer med relativt spesifikke (prodromal) symptomer med risiko for å utvikle en psykotisk lidelse i løpet av de neste to årene. 2) Målsetting: Prosjektet har som hensikt å undersøke om et nytt primærforebyggende program laget for å tilby oppdagelse og behandling til personer med høy risiko for uvikling av alvorlig psykisk lidelse, kan forhindre utvikling av psykose. Programmet bygger på erfaringene som er gjort i TIPS studien med bruk av informasjonskampanjer til allmennheten og primærhelsetjenesten og fagpersoner i skolen, ved å innføre et nytt program rettet mot informasjon om høyrisko symptomer, samt etablering av lavterskel Tidlig Oppdagelses Team for utredning av hjelpsøkende. 3) Målgruppe: Hjelp-søkende pasienter i alder 13-65 som oppfyller kriterier for prodromal tilstand. 4) Gjennomføring: Prosjektet er et samarbeid der forebyggingsprogrammet vil innføres i opptaksområdene til Helse Stavanger, Sykehuset Sørlandet og Helse Fonna med til sammen 750 000 innbyggere. I prosjektet vil det bli en oppfølging og behandling av pasienter som fyller kriteriene for høyrisiko tilstand, bestående av enkelt-familiearbeid og kognitiv behandling og eventuelt lavdosert medikasjon over en periode på 2 år. 4) Prosjektets betydning: Prosjektet er et samarbeid mellom flere større forskning og kliniske miljø på psykoseområdet i Norge ved Stavanger universitetssjukehus, ved Universitetet i Bergen, ved Oslo universitetssykehus- Ullevål, ved Akershus universitetssykehus samt ved Sykehuset Sørlandet og Sykehuset Østfold. Prosjektet har faglig støtte fra professor Thomas McGlashan ved Yale University, New Haven, CT, USA. Målet er å få mer kunnskap om kliniske, biologiske og miljømessige faktorer som øker risiko for, eller beskytter mot psykoseutvikling. Dersom resultatene fra intervensjonsområdene tyder på at programmet virker, vil programmet deretter kunne innføres i andre helseforetak i Norge. 5) Fremdriftsplan: Fra 2012 vil det i de to neste årene bli innført forebyggingsprogrammet med tidlig oppdagelsesstrategier og med kognitiv behandling, psykoedukativt familiearbeid eller lavdosert medikasjon til aktuelle pasienter. Personene som inngår i prosjektet vil følges opp etter 6 måneder, etter 12 måneder (ved behandlingsavslutning) og etter 24 måneder for å følge utviklingen av symptomer mot tilfriskning eller psykosegjennombrudd.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

I perioden 2012-2014 er det innført et forebyggingsprogrammet med tidlig oppdagelsesstrategier og med kognitiv behandling, psykoedukativt familiearbeid eller lavdosert medikasjon til aktuelle pasienter. Personene som inngår i prosjektet følges opp etter 6,12 måneder og etter 24 måneder for å følge utviklingen av symptomer mot tilfriskning eller psykosegjennombrudd. I prosjektperioden har våre samarbeidende fastleger i regionen er blitt invitert på fagmøter, samt vi har utarbeidet intern informasjon om vårt behandlingstilbud. Vi har gjennomført opplæring av terapeuter knyttet til familiebehandling. Professor Mary P. O’Brien, Department of Psychiatry, UCLA, California, USA, har bidratt til opplæringsseminar, og for veiledning til våre familiebehandlere. Tilsammen 19 behandlere i Helse Fonna og Helse Stavanger er nå utdannet i metoden en-familie arbeid. Professor Paul French, University of Manchester, England har bidratt til 2 opplæringsseminar, for nær 50 behandlere i kognitiv behandling, og som veileder for våre lokale kognitiv terapi koordinatorer, veiledningsseminar for disse behandlere. Vi har gjennomført årlig opplæring i aktuelle diagnostiske instrument for utredere.

Antall personer i målgruppen

77

Oppsummering

POP prosjektet har bidratt til at en har beveget seg enda et skritt i riktig retning av å kunne tilby primærprevensjon ved psykose. Forskningsoppgavene videreføres med finansiering fra HelseVest i 2015-16. Vi vil fortsette å inkludere pasienter i opptaksområdet. Det vil bli søkt aktuelle kilder for finansiering av PhD kandidater til det innsamlede datamateriale. Ved Helse Stavanger HF, psykiatrisk divisjon, familiepoliklinikken er en-familiearbeid innført og forankret som en del av den videre kliniske drift.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport POP Prosjekt_final.pdf

Prosjektleder/forsker

Jan Olav Johannessen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Kan alvorlig psykisk lidelse forebygges?
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Org.ledd
Stavanger Universitetssykehus
Beløp Bevilget
2012: kr 600 000, 2013: kr 750 000, 2014: kr 500 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet