Kan alvorlig psykisk lidelse forebygges?

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn: Schizofreni og nærslektede psykotiske lidelser er blant de mest alvorlige psykiske lidelsene. De som rammes har også økt forekomst av rusmisbruk, samt økt risiko for for-tidlig død på grunn av selvmord eller hjerte-kar sykdom. Mange pasienter allerede ved første behandlingskontakt har utviklet alvorlige symptomer og omfattende funksjonssvikt. Resultatene fra Tidlig Intervensjon ved Psykose (TIPS) prosjektet viser at det er mulig å foppnå sekundærforebygging ved å forkorte varigheten av ubehandlet psykose, og at denne forkortning følges av et bedre forløp. Mange pasienter har hatt psykiske vansker i perioden før de utvikler de psykotiske symptomer. Det er vist at det er mulig å identifisere hjelpsøkende personer med relativt spesifikke (prodromal) symptomer med risiko for å utvikle en psykotisk lidelse i løpet av de neste to årene. 2) Målsetting: Prosjektet har som hensikt å undersøke om et nytt primærforebyggende program laget for å tilby oppdagelse og behandling til personer med høy risiko for uvikling av alvorlig psykisk lidelse, kan forhindre utvikling av psykose. Programmet bygger på erfaringene som er gjort i TIPS studien med bruk av informasjonskampanjer til allmennheten og primærhelsetjenesten og fagpersoner i skolen, ved å innføre et nytt program rettet mot informasjon om høyrisko symptomer, samt etablering av lavterskel Tidlig Oppdagelses Team for utredning av hjelpsøkende. 3) Målgruppe: Hjelp-søkende pasienter i alder 13-65 som oppfyller kriterier for prodromal tilstand. 4) Gjennomføring: Prosjektet er et samarbeid der forebyggingsprogrammet vil innføres i opptaksområdene til Helse Stavanger, Sykehuset Sørlandet og Helse Fonna med til sammen 750 000 innbyggere. I prosjektet vil det bli en oppfølging og behandling av pasienter som fyller kriteriene for høyrisiko tilstand, bestående av enkelt-familiearbeid og kognitiv behandling og eventuelt lavdosert medikasjon over en periode på 2 år. 4) Prosjektets betydning: Prosjektet er et samarbeid mellom flere større forskning og kliniske miljø på psykoseområdet i Norge ved Stavanger universitetssjukehus, ved Universitetet i Bergen, ved Oslo universitetssykehus- Ullevål, ved Akershus universitetssykehus samt ved Sykehuset Sørlandet og Sykehuset Østfold. Prosjektet har faglig støtte fra professor Thomas McGlashan ved Yale University, New Haven, CT, USA. Målet er å få mer kunnskap om kliniske, biologiske og miljømessige faktorer som øker risiko for, eller beskytter mot psykoseutvikling. Dersom resultatene fra intervensjonsområdene tyder på at programmet virker, vil programmet deretter kunne innføres i andre helseforetak i Norge. 5) Fremdriftsplan: Fra 2012 vil det i de to neste årene bli innført forebyggingsprogrammet med tidlig oppdagelsesstrategier og med kognitiv behandling, psykoedukativt familiearbeid eller lavdosert medikasjon til aktuelle pasienter. Personene som inngår i prosjektet vil følges opp etter 6 måneder, etter 12 måneder (ved behandlingsavslutning) og etter 24 måneder for å følge utviklingen av symptomer mot tilfriskning eller psykosegjennombrudd.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport POP Prosjekt_final.pdf

Prosjektleder/forsker

Jan Olav Johannessen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Kan alvorlig psykisk lidelse forebygges?
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Org.ledd
Stavanger Universitetssykehus
Beløp Bevilget
2012: kr 600 000, 2013: kr 750 000, 2014: kr 500 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet