Karriereveiledning på tegnspråk

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Det finnes flere offentlige karrieresentere som tilbyr gratis karriereveiledning, men ikke på tegnspråk. Vi ønsker å tilby karriereveiledning til tegnspråklige yrkesaktive på deres språk, uten mellomledd som for eksempel skrive- og tegnspråktolk. Tegnspråk er et fullverdig språk med egen grammatikk og setningsoppbygging. Mange tegnspråklige, spesielt fremmedspråklige, sliter derfor med å lese og skrive norsk. Det er vanskelig for mange tegnspråklige å skrive spissede jobbsøknader og finne ledige jobber på egen hånd. Mange kjenner heller ikke til rettighetene de har i arbeidslivet. Vi samarbeider med Oslo Døveforening (heretter kalt ODF), som er et lokallag under Norges Døveforbund. ODF har meldt behov for bistand til karriereveiledning blant sine medlemmer / tegnspråklige døve. Vi ønsker med dette prosjektet å tilby målgruppen lavterskeltilbud innen jobbsøking (som ikke er Nav tiltak) i Oslo. Veiledningen vil finne sted på Fagerborggata 12, hvor ODF holder til, to kvelder i måneden med drop-in og mulighet for å booke veiledningstime, over en ettårs periode. Karriereveiledning for tegnspråklige er tenkt som et tilbud for å bryte ned noen av de barrierene døve møter i jobbsøkingsprosessen, for å kunne gi målgruppen en økt sjanse til å skaffe eller beholde arbeid.

Aktivitet/tiltak/metode

Karriereveiledningen på tegnspråk skal være et lavterskeltilbud for døve tegnspråklige i yrkesaktiv alder, hvor de møter en tegnspråklig jobbveileder for individuell veiledning. Målet er å øke jobbsøkerkompetanse og øke sine sjanser for å skaffe eller beholde arbeid. Tilbudet er for tegnspråklige som ikke umiddelbart har behov for tiltak via Nav, men likevel har behov for noe bistand til jobbsøk . Jobbveileder(e) har dokumentert karriere- og veiledningskompetanse. Tilbudet deles i to alternativer: Drop-in hvor de får kort veiledning på 15 minutter eller 45 minutter med veiledning som bookes i forkant med tema valgt på forhånd. Det vil også være mulig å bestille en digital time, da skjer veiledningen over video. Temaer: CV, søknad og intervjutrening Utdanning fra utlandet Utdanningsmuligheter Informasjon om rettigheter og muligheter i arbeidslivet Omstilling og karriereendring Det forventes at dette tilbudet vil møte etterspørselen av denne type veiledning i målgruppen, noe som døveforeningen har meldt behov om. Det vi må jobbe med er god markedsføring av tilbudet slik at det når målgruppen, dette vil vi samarbeide med ODF om. Prosjektet følger rammene i Personvernforordningen (GDPR) mtp. behandling av personsensitiv informasjon. Veiledningen skjer i et lukket rom og all informasjon som jobbveileder får kjennskap til omfattes av taushetsplikten som tydeliggjøres ovenfor de oppmøtte. Av hensyn til personvern, vil det kun være mulighet til å booke tid, velge tema og skrive opp kontaktinformasjon og ikke andre personlige/sensitive opplysninger. Det som fremkommer i veiledningen skal ikke lagres. For å måle effekten av prosjektet vil antallet oppmøtte registreres i et skjema av jobbveileder uten personsensitiv informasjon. Digital oppfølging vil kun skje gjennom Teams som er sikkerhetsklarert. En mulig utfordring er at målgruppen ikke blir kjent med at tilbudet finnes, derfor er informasjonsarbeidet en viktig del i prosjektet.

Antall deltakere

200

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Det ønskede resultatet av prosjektet vil være å møte målgruppens behov for lavterskeltilbud om karriereveiledning på deres eget språk. Dette vil bidra til at flere kommer i jobb og for å sikre jobbfastholdelse, noe som har stor samfunnsmessig verdi. Vi kan vise til for eksempel Karriere Oslo som tilbyr gratis karriereveiledning til innbyggere over 19 år i Oslo. For at prosjektets målgruppe skal kunne bruke det eksisterende tilbudet, må det skje med tegnspråk- eller skrivetolk. Det er dessverre utfordrende å få tak i tolk, spesielt på kveldstid. Vi ønsker derfor å gi målgruppen tilbud på sitt eget språk uten mellomledd, og med jobbveiledere som i tillegg har kjennskap til målgruppens utfordringer i møtet med storsamfunnet og da spesielt arbeidsmarkedet. Dette vil gi målgruppen den veiledningen de trenger for å få økt karrierekompetanse og ikke minst øke deres sjanse til å beholde eller å komme seg ut i arbeid. Det å ikke bruke tolk i kommunikasjonen minimerer risikoen for misforståelser om behov og ønsker. Direkte kommunikasjon gir muligheten til å møte målgruppen der de er og på nivået de er. Målgruppen får verktøy og kunnskap om mulighetene for tilrettelegging på arbeidsplassen knyttet til egen hørsel, kommunikasjon og helse, dette sikrer jobbfastholdelse over tid. Det er en allmennkunnskap at arbeid fører til bedre helse, og dette er særlig viktig for en gruppe som allerede er sårbar. Desto viktigere er at gruppen kan få denne type bistand som i beste fall vil føre til positiv helsegevinst, og det på eget språk. Språkloven vedtok 8.april 2021 norsk tegnspråk som det nasjonale tegnspråket i Norge og prosjektets tilbud vil være med på verne om de språklige rettighetene til den aktuelle målgruppen og bidra til kartlegging av behovet for tilbudet til målgruppen.

Plan for gjennomføring

Arbeidsplan: 01.08.23 – 01.09.23 Planleggingsfase/oppstartsfase • Informasjonsmøte for eksterne bidragsytere • Få på plass aktuell materialer/utstyr • Planlegge flyers/sende ut informasjon om tid, sted og hva vi tilbyr • Informasjon på tegnspråk, video, sosiale medier 01.09.23 – 15.10..23 Gjennomføringsfase 1 • Lage materialet ferdig og sende det ut til samarbeidspartnere 15.10.23 – 01.06.24 Gjennomføringsfase 2 • Gjennomføre aktivitetene • Evaluering 15.12.23, endre og tilpasse etter behov • Fortsette tilbudet med evt. tilpasninger 02.01.24 – 15.04.24 Avslutning – Oppsummere og evaluere resultater – Publisere resultater

Prosjektleder

Hanna Cederström

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Karriereveiledning på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
31.10.2023
Sluttdato
01.07.2024
Status
Under gjennomføring