Kartlegging av menstruasjonssmerter hos unge jenter i Norge

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Endometriose er en sykdom hvor vev som ligner livmorslimhinnen vokser utenfor livmoren. Denne sykdommen rammer 1 av 10 kvinner, og karakteriseres ofte ved kraftige smerter ved menstruasjon, og også ved samleie, vannlating og avføring. Endometriose er en kronisk, inflammatorisk sykdom som er knyttet til store personlige og samfunnsøkonomiske kostnade. Studier har vist at av kvinner som senere har fått påvist endometriose, har nærmere 70% symptomer før de fyller 20 år. Alvorlige smerter ved menstruasjon er det mest typiske symptomet på endometriose. Smerter ved menstruasjon hos unge jenter er i flere nordiske studier rapportert svært høyt. Smertene knyttes til skolefravær og antydes underbehandlet. Studier viser at unge jenter venter 3 ganger lenger enn voksne kvinner før de søker hjelp, og henvises sjeldnere videre til spesialist i gynekologi. Dette kan medføre betydelig forsinkelse i diagnose og behandling, og med dette unødig lidelse og påvirket livskvalitet. Det foreligger ingen epidemiologisk data på forekomst av menstruasjonssmerter hos unge jenter i Norge, og heller ikke hvilken betydning disse har for skolefravær samt behov for helsehjelp.

Aktivitet/tiltak/metode

Studien er en spørreundersøkelses-basert epidemiologisk tverrsnittsstudie. Vi ønsker å rekruttere jenter fra ulike ungdomsskoler og videregående skoler i ulike bydeler i Oslo i samarbeid med Oslo Kommune og helsesykepleiere på de enkelte skoler. Det planlegges tilsvarende samarbeid med andre kommuner av mindre størrelse enn Oslo og annen geografisk lokalisasjon for et komplett materiale (nasjonal vinkling). Det planlegges så gjennomføring av tilsvarende spørreundersøkelse med rekruttering av kvinner >20 år som studerer ved Oslo Met som sammenligningsgrunnlag (ungdom vs unge kvinner). Mål med studiet – Undersøke forekomst og grad av menstruasjonssmerter hos unge jenter i Norge i alder 16-18 år sammenlignet med kvinner i alderen 20-25 år – Undersøke fravær fra skole og sosiale aktiviteter – Undersøke bruk av smertestillende, samt forskriving av hormonelle preparater som p-piller i relasjon til menstruasjonssmerter – Undersøke forekomst av oppsøkt helsehjelp – Se på jenter av ulik etnisk bakgrunn og sammenligne disse – Se på sammenheng mellom oppgitte symptomer og sannsynlighet for videre henvisning til spesialisthelsetjenesten og oppgitt forekomst diagnosen endometriose Vi ønsker videre å sammenligne disse funnene med resultatene fra lignende studier i Finland og Sverige. Resultatet av studien ønskes publisert i fagfellevurdert medisinsk tidsskrift. Det er søkt REK Helse Sør-Øst om tilrådning til å gjennomføre studien (august 2022). Det er av stor verdi at deltagelsen fra hver enkelt skole, bydel og region blir komplett for å kunne trekke sikre konklusjoner, og skolene som involveres vil kontaktes for samarbeid slik at hele klasser inkluderes hvis mulig. Data vil fortrinnsvis lagres via nettskjema og presenteres i avidentifisert form. Oppbevaring og sletting av data Data vil bli oppbevart på tildelt definert avgrenset område på server ved OUS (K/Sensitivt). Dataene slettes to år etter ferdigstillelse av hele prosjektet, senest innen utgangen av 2026.

Antall deltakere

35000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Menstruasjonssmerter (dysmenore) er den hyppigste årsaken til kortvarig skolefravær for jenter. Tidligere studier har vist de negative effektene dette kan ha for både akademisk og sosial prestasjon for disse jentene. Studier har også vist at disse smertene ofte er underbehandlet og at få søker og får adekvat hjelp. Kunnskap om forekomst av menstruasjonssmerter hos unge jenter, og hvordan disse relateres til skolefravær i Norge eksisterer ikke i dag, heller ikke grad av selv-behandling eller oppsøkt helsehjelp. Dette ansees svært viktig med tanke på eventuell igangsetting av tiltak som kan bedre smerter og fraværssituasjon for mange jenter. Det eksisterer per i dag heller ikke informasjon om det er ulikheter mellom ulike bydeler eller regioner i Norge med tanke på hverken forekomst eller for eksempel forskrivelse av hormonelle preparater som behandling, ei heller om det eksisterer etniske forskjeller i Norge. Svært alvorlige menstruasjonssmerter knyttes opp mot sykdommen endometriose som rammer så mange som 6-10% av kvinner. Man vet at forsinket tid til diagnose for de yngste jentene kan være så lang som 12 år. Kartlegging av symptomer som vil kvalifisere til henvisning til spesialisthelsetjenesten hos unge jenter, og forekomsten av diagnosen, er derfor viktig. Den forventede effekten av en slik kartlegging vil kunne være omfattende for alle unge jenter, både nå og fremover i tid.

Plan for gjennomføring

Godkjennelse fra REK forventes i 2022 (ansvarlig prosjektleder) Informasjon ut til kommuner og helsesykepleiere via digitale informasjonsmøter første kvartal 2023 (ansvarlig prosjektleder og gruppen) Rekruttering av deltagere via helsesykepleiere på aktuelle skoler antas ferdigstilt 2. kvartal 2023 (ansvarlig prosjektdeltager Jessica Lowe) Innsamling og tolkning av data 3. og 4. kvartal 2023 (ansvarlig prosjektdeltager Jessica Lowe under veiledning av prosjektleder og universitetsansatt bi-veileder Peter Majak) Publisering av data 1. kvartal 2024 (ansvarlig prosjektdeltager Jessica Lowe i samarbeid med gruppen)

Prosjektleder

Guri Baardstu Majak

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Kartlegging av menstruasjonssmerter hos unge jenter i Norge
Organisasjon
Endometrioseforeningen
Org.ledd
Gynekologisk avdeling OUS HF
Beløp Bevilget
2023: kr 300 000, 2024: kr 100 000
Startdato
07.01.2023
Sluttdato
01.03.2024
Status
Under gjennomføring