Kjenn liv

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Ca 250 barn dør i dødfødsel i Norge årlig. Mange kan trolig forebygges. LUB starter i 2016 kampanjen Kjenn liv. På kjennliv.no gis informasjon om hvordan gravide kan følge med på livet i magen og reagere ved lite liv. Det er i dag for liten kunnskap blant gravide og i helsevesenet om hvor viktig det er å daglig kjenne liv i magen og hvordan man kan følge med på barnets bevegelser. Lite liv har sterk sammenheng med veksthemming, sykelighet, for tidlig fødsel og dødfødsel. Gravide bør bli kjent med sitt barns aktivitetsmønster slik at de raskt kan reagere ved lite liv.

Målsetting for prosjektet

Vi vil lage en kort animasjonsfilm som skal motivere gravide til å følge med på livet i magen og bli kjent med sin babys bevegelser. Filmen skal bidra til at gravide oppsøker kjennliv.no for å lære mer. Et overordnet mål er at gravide skal reagere raskt nok på lite liv i magen.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er gravide i Norge. En sekundær målgruppe er helsepersonell i svangerskaps- og fødselsomsorgen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Animasjonsfilmen skal lages av illustratører og animatør. De skal utvikle manus i samarbeid med LUB. Filmen vil kvalitetssikres i samarbeid med fagpersoner og forskere. Nybakte foreldre, gravide og helsepersonell vil bidra med tilbakemeldinger i arbeidet. Filmen skal ha en enkel strek og vare ca 30-45 sekunder. Det vil være en fortellende stemme og kort forklarende tekst som understreker hovedbudskapene. Uttrykket skal være varmt og gjerne humoristisk for å sikre at filmen ikke skremmer, men skaper interesse. Foreløpig plan for innhold: Ulike scener rundt baby som sparker i magen og hvordan gravide kan følge med på bevegelsene. Oppfordre til å kjenne liv daglig. Informasjon om at gravide blir tryggere når de vet hva de skal kjenne etter, og at daglig kommunikasjon med babyen styrker tilknytningen. Informasjon om at lite liv i magen kan være tegn på at barnet ikke har det bra. Henvise til kjennliv.no. Filmen skal publiseres på kjennliv.no, YouTube og kampanjesiden på Facebook hvor betalt annonse vil sikre at filmen når aktuell målgruppe. Markedsføring skal også skje via LUBs vanlige kanaler. Vi vil søke omtale og spredning i aktuelle fora for gravide og helsepersonell. Filmen vil søkes sendt på reklamefrie dager på TV.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar: Forberedende møter med illustratør og animatør. Utarbeide manus. Januar-februar: Lage utkast til filmen. Sjekke utkastet med fagpersoner og forskere. Februar: Prøvevisning av utkast til filmen – gravide og fagpersoner. Februar/mars: Publisering og lansering av filmen. Mars – desember: Jobbe videre med å gjøre filmen kjent. Følge med på hvor mye filmen blir sett og hvordan den bidrar til trafikk på kjennliv.no.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsettingen var å lage en kort animasjonsfilm for å motivere gravide til å følge med på livet i magen og bli kjent med sin babys bevegelser. Filmen skal bidra til å gjøre kampanjen “Kjenn liv”/kjennliv.no kjent. Et overordnet mål var å gjøre gravide godt rustet til å oppdage og reagere riktig og raskt nok på lite liv i magen slik at dødfødsler kan forebygges. Hovedmålgruppen var gravide i Norge. En sekundær målgruppe var helsepersonell i svangerskaps- og fødselsomsorgen. Over 200 barn dør før fødselen i Norge årlig. Mange dødfødsler kan trolig forebygges. LUB startet i 2016 kampanjen Kjenn liv. På kjennliv.no gis informasjon om hvordan gravide kan følge med på barnets bevegelser og reagere ved lite liv. Det er i dag for liten kunnskap blant gravide og i helsevesenet om dette. Lite liv har sterk sammenheng med veksthemning, sykelighet, for tidlig fødsel og dødfødsel. Gravide bør bli kjent med sitt barns aktivitetsmønster slik at de raskt kan reagere ved lite liv.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Filmen ble sendt på Facebook både som annonse og innlegg på Kjenn livs FB-side. Annonsen nådde 102 000 og filmen fikk ca 197 000 visninger, flest fra kvinner med graviditet som interessesegment. Filminnlegget nådde over 52 000 personer med over 26000 filmvisninger. Innlegget ble delt videre av flere svangerskapsrelaterte sentre og helsepersonell. FB-siden fikk mange nye følgere i kjølvannet av annonsen og innlegget slik at informasjon om «Kjenn liv» har nådd bedre ut også i ettertid. Det var stor økning i brukere og antall treff på kjennliv.no mens annonsen ble sendt og innlegget publisert. Det var mellom 550 og 1000 sidevisninger daglig i denne perioden mot mellom 150 og 200 i tiden før. Det er vanskelig å vite om filmen har ført til at flere syke barn er oppdaget i tide. Vi har hørt fra noen nybakte foreldre at barnet trolig ble reddet etter at de reagerte raskt på lite liv etter å ha fulgt rådene på Kjenn liv. Det er derfor sannsynlig at noen barn er reddet som følge av kampanjen.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

60000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektleder var fagkonsulent/redaktør i LUB Line Schrader. Animasjonsfilmen ble produsert av Farsott. Manus ble utviklet av LUB i samarbeid med illustratørene i Farsott, Kaja Ødegaard og Sissel Ringstad. En fin kort lavbudsjett reklamefilm for Kjenn liv var fra før publisert til lansering av Kjenn liv høsten 2016. Med utgangspunkt i denne filmen bestemte vi oss for å lage en lenger film enn opprinnelig planlagt for å få fram hovedbudskapene om fosterbevegelser og hvordan følge med. Manus med skisser ble sendt på høring til fagpersoner, medlemmer i LUB som har opplevd dødfødsel og «vanlige» gravide. Tilbakemeldingene var gode og vi fikk nyttige innspill til den videre bearbeidingen. En profesjonell innleser leste inn teksten til filmen i lydstudio, deretter ble illustrasjonene og animasjonen ferdigstilt og undertekster lagt på. Filmen ble markedsført via annonsekampanje på Facebook og som innlegg på FB-siden Kjenn liv som vi også delte på LUBs FB-side. Ellers ble filmen publisert på vår Vimeo-kanal og bygd inn på kjennliv.no og lub.no, hvor det også var nyhetssaker om filmen.

Resultater og resultatvurdering

Vi har laget en to minutters animasjonsfilm som viser en gravid som følger med på sitt barns bevegelser i en periode av svangerskapet fram mot fødsel. En stemme forteller hvordan gravide kan følge med på barnets bevegelser, hvorfor dette er viktig og hvordan reagere ved lite liv. Vi er svært fornøyde med filmen som har fått kun positive tilbakemeldinger fra gravide, helsepersonell og andre. Filmen har nådd godt ut til målgruppene via annonsekampanjen på FB, der kvinner med graviditet som interessesegment ble nådd best, og filminnlegget på Kjenn liv FB-siden, der vi nådde mange helsepersonell i svangerskapsomsorgen. Antall brukere og treff på kjennliv.no har økte mye under annonseringen og markedsføringen, noe som viste at filmen er inngangsport til å lære mer på kjennliv.no. Det er vanskelig å vite om filmen har bidratt til å forebygge dødfødsler. Vi har hørt fra noen foreldre der barnet trolig ble reddet fordi de reagerte raskt på lite liv etter å ha fulgt rådene på Kjenn liv.

Oppsummering og videre planer

Vi har laget en animasjonsfilm som formidler hovedbudskap fra kjennliv.no. Mange gravide og helsepersonell har sett filmen. Den har bidratt til økt bruk av kjennliv.no. Vi jobber kontinuerlig for at gravide skal følge rådene på kjennliv.no. Filmen er i 2018 oversatt til flere språk og informasjon om Kjenn liv og filmen er sendt til svangerskapsomsorgen. Vi skal presentere Kjenn liv og filmen på internasjonal konferanse i sommer. Vi har søkt støtte fra ExtraStiftelsen til app for å hjelpe gravide å følge med på fosteraktivitet. Vi ønsker å fremme forskning på registrering av fosterbevegelser.

Prosjektleder

Line Schrader

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Kjenn liv
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2017: kr 75 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet